I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 t. j. ze zm.) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina Wyszki jest gmina typowo wiejską położona jest w powiecie bielskim i graniczy z gminami: Bielsk Podlaski, Brańsk, Poświętne, Suraż, Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna.
Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 20650 ha, co stanowi 1.0% powierzchni województwa podlaskiego i 14,9% powierzchni powiatu bielskiego. Gmina podzielona jest na 48 sołectw ( 59 miejscowości).
Gmina Wyszki posiada zameldowanych 4699 mieszkańców (stan na 31.12.2015r.) natomiast w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ujęto 3403 mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika z tego że znaczna cześć osób posiada jedynie meldunek na terenie gminy, uczy się w szkołach średnich czy też wyższych i zamieszkuje poza terenem  poza terenem zameldowania. Podobna sytuacja występuje wśród osób pracujących, którzy zamieszkują poza terenem zameldowania ze względu na wykonywana pracę, znaczna część osób przebywa poza granicami  kraju.
Prowadzone są na bieżąco działania mające na celu weryfikację danych podawanych w złożonych deklaracjach przez właścicieli nieruchomości.

II. Zagadnienia ogólne.

1. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. w Białymstoku. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na dwa lata tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.

2. Na terenie Gminy Wyszki zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy Zakładzie Usług Komunalnych w Wyszkach. Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można było wrzucać do pojemników znajdujących się w aptece w Wyszkach. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej, tj. Urząd Gminy Wyszki, placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy.


III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Wyszki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
           
W 2015 r.  dokonano zakupu ciągnika z oprzyrządowaniem i przyczepą na potrzeby zbiórki odpadów wielkogabarytowych .

3. Liczba właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 1130 nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych prowadzony był również przez MPO Białystok na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów.

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy w 2015 r.


Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

182,3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

22,7

15 01 07

Opakowanie ze szkła

16,9

20 01 32

Leki

0,002

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektryczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,7

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

0,5

20 03 07

Odpady wielogabarytowe

3,3

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

1,5

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

12,1


1)
W ramach działania nowego systemu Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce odebrał dostarczonych przez ASTWA Białystok łącznie z terenu Gminy Wyszki 182,3 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  oraz  inne odpady nieulegające biodegradacji 1,5 Mg
2) Osiągnięte poziomy recyklingu:
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0,09%
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następnych frakcji odpadów komunalnych: papier, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 29,94%

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wpływy z tytułu opłat z a gospodarowanie odpadami komunalnymi: 277437,90 zł
Zaległości na dzień 31.12.2015 r.            58158,90 zł
Nadpłaty na dzień  31.12.2015 r.               5831,60 zł
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:    329765,20 zł

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wydatki zostały poniesione na łączną kwotę 581 493,89 zł, w tym dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 na zakup ciągnika ZETOR w wysokości 198 109,75 zł.
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                          201 249,18 zł
2.Zakup materiałów i wyposażenia (PSZOK)                                               4 980,78 zł
3. Zakup ciągnika Zetor Fortera                                                         327 209 zł z tego:
                                                                                              129 099,25 zł środki własne                                                                    198 109,75 zł dofinansowanie ze środków UE
3. Koszty administracyjne :                                                                           48 054,93 zł

w tym:

 - wynagrodzenie pracownika
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenie pracowników
- program komputerowy DOC.pl
- znaczki pocztowe
- utylizacja odpadów
- za monitoring składowania
- podróże służbowe krajowe

V. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Usługę świadczyła firma MPO Spółka z o.o. w Białymstoku.
Wstawiono pojemniki:
- 6 pojemniki 1100 litrów na odpady zmieszane
- 4 pojemników 1100 litrów na odpady selektywne
- 888 pojemników 120 litrowych
- 255 pojemników 240 litrowych
Dostarczono worków
- żółtych 1062 szt./miesięcznie 
- zielonych 1062 szt./ miesięcznie
- niebieskich 1062 szt./ miesięcznie
- bezbarwny 17 szt./ miesięcznie w okresie od maja do października
Sporządziła Kalinowska Martyna