Ogłoszenia

Gmina Wyszki informuje że we współpracy z Fundacją Nasze Bezdomniaki z siedzibą w Wykno 2A, na terenie gminy Wyszki dofinansowywana jest w wysokości 100% sterylizacja kotek i suk będących własnością osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

    W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył się Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które działają w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” w Strabli, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” w Topczewie, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

    Spotkanie rozpoczął Wójt – Mariusz Korzeniewski, który wszystkim zgromadzonym paniom złożył życzenia z okazji ich święta i podziękował za zaangażowanie w działalność społeczną. Miłym akcentem było obdarowanie wszystkich kobiet kwiatami. Szczególne podziękowania za wkład w rozwój życia społeczno – kulturalnego na terenie gminy Wyszki oraz kultywowanie lokalnych tradycji, skierował Wójt do niekwestionowanych liderek – Pani Eugenii Bożeny Gromada oraz Pani Zofii Oksiuta.

    W trakcie spotkania zadbano o podniesie świadomości kobiet na temat profilaktyki raka piersi i raka jelita grubego. Przedstawicielki Białostockiego Centrum Onkologii, w ramach kampanii „Masz po co żyć” zaprezentowały spoty kampanii, wygłosiły prelekcję oraz udzieliły instruktażu samobadania piersi. W dalszej części bloku zdrowotnego pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim w ramach akcji edukacyjno – profilaktycznej przedstawiły zagrożenia i działania zapobiegawcze przeciw kleszczom, promowały aktywność fizyczną, udzielały indywidualnych porad. Osoby chętne mogły skorzystać z symulacji stanu po spożyciu alkoholu z wykorzystaniem alkogogli, pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiaru ciśnienia krwi, sprawdzenia analizy składu ciała – BMI i tkanki tłuszczowej.

     W drugiej części spotkania, dotyczącej aktywności kobiet w organizacjach pozarządowych, przedstawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Bielsku Podlaskim przybliżyli temat zakładania spółdzielni i przedsiębiorstw socjalnych przez osoby prawne, w tym stowarzyszenia i gminy, a także możliwe formy finansowania. Następnie powiatowy pełnomocnik do spraw kół gospodyń wiejskich – przedstawicielka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim zapoznała zebranych z ustawą o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 29 listopada 2018 r. oraz zasadami członkostwa i obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR.

       Ten uroczysty dzień przebiegał w atmosferze edukacyjnej i integracyjnej z możliwością ciekawej dyskusji. Nie zabrakło też domowych wypieków i słodkości przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.

        Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania.

         

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId9fa213719e
  

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski odebrał czek na grant dotacyjny z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego na kwotę 149.520,00 zł. Nasza Gmina otrzymała grant w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez następujące szkolenia:

- Rodzic w Internecie

- Mój biznes w sieci

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Działam w sieciach społecznościowych

- Tworzę własną stronę internetową

- Rolnik w sieci

- Kultura w sieci.

Projekt w całości realizowany będzie ze środków pozyskanych w ramach projektu, zaś 40% kwoty grantu przeznaczone jest na zakup sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany naszym szkołom. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId2df77050c3

 5 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów z Wójtem Gminy. Na początku Wójt Mariusz Korzeniewski przywitał przybyłych i pogratulował wyboru sołtysom.

Następnie Sekretarz Gminy Tadeusz Wielanowski przedstawił sprawozdanie z wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Nowo wybrani sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze na kadencję 2018-2023.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Marek Martyniuk – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim- przedstawił informacje dotyczące projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

Magdalena Angielczyk – przedstawiciel Firmy JMDI – przedstawiła prezentację dotyczącą budowy Internetu światłowodowego w naszej gminie.

Łukasz Zalewski – kierownik ARiMR w Bielsku Podlaskim opowiedział na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId8a17fc80c1

Zgodnie z zapisami nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki od kadencji 2018 – 2023 zmienił się sposób wybierania sołtysów i członków rad sołeckich. Wybory do organów sołectw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectw, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wyszki. Do ustalenia terminu wyborów upoważniony został Wójt, który w zarządzeniu o wyznaczeniu daty wyborów określa również kalendarz wyborczy dla poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, a także podział na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Datę wyborów na obecną kadencję władz sołeckich wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli oddać głos na swego kandydata w tych samych lokalach wyborczych, jakie były utworzone w ubiegłorocznych wyborach samorządowych tj. w szkole w Strabli, szkole w Topczewie oraz budynku Gminnego centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym mieszkańcy mogli zgłaszać kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie do 8 lutego 2019 r. Zgłoszenie musiało być poparte podpisami co najmniej 8 mieszkańców danego sołectwa. W w/w terminie zgłoszono 51 kandydatów na sołtysów i 153 członków rad sołeckich w 45 sołectwach. W trzech sołectwach nie zgłoszono żadnego kandydata, w związku z czym Gminna Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o przedłużeniu o 3 dni terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich. Przedłużony termin dotyczył sołectwa Gawiny, Górskie i Sieśki. W przedłużonym terminie mieszkańcy dokonali zgłoszeń 3 kandydatów, 2 w Sołectwie Górskie i 1 w Sołectwie Gawiny. Pomimo wydłużenia terminu, nie zgłoszono żadnego kandydata w Sołectwie Sieśki. Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń Gminna Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich, które zostało rozplakatowane na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz jak każda inna wiadomość związana z wyborami na stronie internetowej Gminy Wyszki. Informacje o wyborach odczytane zostały także przez księży w parafiach z terenu gminy w trakcie nabożeństw, za co serdeczne podziękowania księżom proboszczom. Jeszcze przed przeprowadzeniem głosowania jeden z kandydatów na sołtysa wycofał swoją kandydaturę i kandydatury na 3 członków rady sołeckiej.

Zapisy statutów sołectw określają, iż w przypadkach, gdy zarejestrowany został tylko jeden kandydat na sołtysa i nie więcej niż 3 kandydatów do rady sołeckiej wówczas wyborów w danym sołectwie nie przeprowadza się, a osobę zgłoszoną na sołtysa i osoby zgłoszone do rady sołeckiej uznaje się za wybrane. Takie przypadki miały miejsce w zdecydowanej większości sołectw, gdyż na 47 sołectw, w których dokonano zgłoszeń, aż w 42 (przy uwzględnieniu rezygnacji kandydata w Sołectwie Górskie) był zarejestrowany tylko jeden kandydat na sołtysa i 3 kandydatów do rady sołeckiej. W pięciu sołectwach skupiających łącznie 7 miejscowości przeprowadzone zostały wybory do lokali wyborczych otwartych w godz. 8.00-14.00 udało się łącznie 327 mieszkańców na uprawnionych go głosowania 746, co daje średnią frekwencję na poziomie 43,8 %. Udział mieszkańców w wyborach organów sołectw według nowych zasad oraz ilość osób biorących udział w zebraniu wiejskim wyborczym w roku 2015 przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa

Uprawnionych

Głosujących

w 2015 r.

%

Uprawnionych

Głosujących

w 2019 r.

%

Bujnowo

101

12

11,9

98

44

44,9

Falki - Zdrojki

109

26

23,9

104

47

45,2

Filipy

161

10

6,2

162

62

38,3

Niewino Borowe

91

9

9,9

82

51

62,2

Wyszki

303

61

20,1

300

123

41,0

Razem:

765

118

15,4

746

327

43,8

W wyborach organów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki na kadencję 2018-2023 wybrano 47 sołtysów i 141 członków rad sołeckich, z czego 33 to sołtysi, którzy pełnili tą funkcję w poprzedniej kadencji a 14 to osoby, które zastąpią dotychczasowych sołtysów. Wśród wybranych przedstawicieli organów wykonawczych jest 12 kobiet, co jest rekordową liczbą w okresie funkcjonowania samorządu gminnego.

Sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach zostali:

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Sołtys

Członkowie rady sołeckiej

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

Zygmunt Olszewski

Marek Olszewski

Agata Górska

Mateusz Olszański

2.

Budlewo

Budlewo

Katarzyna Puchalska

Aneta Zdrojkowska

Agnieszka Bogusz – Lulewicz

Tomasz Puchalski

3.

Bujnowo

Bujnowo

Kazimierz Wasilewski

Antoni Szut

Radosław Leończuk

Tomasz Romańczuk

4.

Falki - Zdrojki

Falki, Zdrojki

Andrzej Kazimierz Zalewski

Krystyna Olszewska

Tadeusz Falkowski

Paweł Niewiński

5.

Filipy

Filipy

Robert Falkowski

Szczepan Mierzwiński

Jacek Kuryś

Józef Falkowski

6.

Gawiny

Gawiny

Wiesław Olszewski

Marcin Borowski

Maciej Jurczak

Ewa Zakrzewska

7.

Godzieby

Godzieby

Andrzej Łuczaj

Ireneusz Zawadzki

Urszula Trzeszczkowska

Krzysztof Falkowski

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

Bernarda Bogusz

Zbigniew Bogusz

Andrzej Falkowski

Mirosław Mierzwiński

9.

Ignatki

Ignatki

Paweł Dziemian

Rafał Zabrocki

Waldemar Kuryś

Agnieszka Dziemian

10.

Kalinówka

Kalinówka

Mariusz Wyszkowski

Elżbieta Wyszkowska

Andrzej Falkowski

Piotr Komar

11.

Koćmiery

Koćmiery

Andrzej Topczewski

Kamil Topczewski

Sławomir Zdrojkowski

Mariusz Topczewski

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

Marta Kuryś

Rafał Kuryś

Małgorzata Młodzianowska

Ewa Warpechowska

13.

Kożuszki

Kożuszki

Jan Łuczaj

Maria Kalinowska

Barbara Łuczaj

Janina Topczewska

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Piotr Zabrocki

Anna Onopa

Stanisław Klimaszewski

Krystyna Maria Jokisz

15.

Łuczaje

Łuczaje

Stanisław Średziński

Kamil Łuczaj

Sebastian Łuczaj

Elżbieta Łuczaj

16.

Malesze

Malesze

Ryszard Żukowski

Leon Antoniuk

Andrzej Mioduszewski

Tomasz Żukowski

17.

Mieszuki

Mieszuki

Sylwester Miluski

Marcin Niewiński

Rafał Nazarko

Wojciech Miluski

18.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

Marek Brzozowski

Jan Pietraszko

Wiesław Niewiński

19.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

Tadeusz Zawadzki

Marzena Zawadzka

Antoni Zawadzki

Andrzej Kardaszewicz

20.

Moskwin - Ostrówek

Ostrówek, Moskwin

Aneta Woźniak - Perkowska

Edward Górski

Andrzej Falkowski

Magdalena Falkowska

21.

Mulawicze

Mulawicze

Alina Nowicka

Stanisław Wiktoruk

Wiesława Lachowska

Leszek Oksiuta

22.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

Edward Kazimierz Niewiński

Eugenia Gromada

Jan Borowski

Stanisław Pietraszko

23.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

Tadeusz Tworkowski

Marta Niewińska

Tadeusz Niewiński

Tomasz Tworkowski

24.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

Marcin Górski

Krzysztof Kamiński

Andrzej Niewiński

Robert Chomicki

25.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

Zenon Niewiński

Andrzej Lipski

Sławomir Niewiński

Czesław Niewiński

26.

Niewino Stare

Niewino Stare

Stanisław Niewiński

Józef Niewiński

Tadeusz Malinowski

Jarosław Niewiński

27

Olszanica

Olszanica

Eugeniusz Olszański

Ryszard Olszański

Renata Rzepniewska

Dariusz Olszański

28.

Osówka

Osówka

Zofia Łukaszewicz

Stanisław Poświętny

Marian Łukaszewicz

Jarosław Karpiński

29.

Pulsze

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

Dawid Radkiewicz

Katarzyna Sacharzewska

Bożena Katarzyna Radkiewicz

30.

Samułki Duże

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

Tomasz Zabrocki

Wiesław Zabrocki

Antoni Łochnicki

31.

Samułki Małe

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

Lucjan Oksimowicz

Grzegorz Łapiński

Anna Łapińska

32.

Sasiny

Sasiny

Zbigniew Stanisław Tworkowski

Mieczysław Borowski

Jan Borowski

Paweł Tworkowski

33.

Stacewicze

Stacewicze

Marcin Szeszko

Leszek Ambrożewicz

Alicja Szeszko

Tadeusz Sawoniuk

34.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

Stanisław Radziwon

Andrzej Dębicki

Andrzej Zdanuczyk

Tomasz Wiktoruk

35.

Szczepany

Szczepany

Barbara Berg

Bogusława Niewińska

Witold Józef Borowski

Tadeusz Berg

36.

Szpaki

Szpaki

Sabina Filipczuk

Lucyna Kosowska

Mirosław Bałło

Mirosław Paszkowski

37.

Topczewo

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

Jarosław Karpiesiuk

Arkadiusz Karpiesiuk

Krzysztof Tymiński

38.

Tworki

Tworki

Antoni Niewiński

Przemysław Niewiński

Beata Niewińska

Jan Niewiński

39.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

Grzegorz Niewiński

Sławomir Warpechowski

Wiktor Malinowski

Dominik Olszański

40.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

Agnieszka Anna Łuczaj

Tadeusz Falkowski

Jolanta Łuczaj

Michał Łuczaj

41.

Wodźki

Wodźki

Bożena Stalewska

Tadeusz Chomicki

Edward Tomasz Pomianek

Zdzisław Kiełkucki

42.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Tadeusz Kiełkucki

Waldemar Krysiuk

Andrzej Godlewski

Leszek Kiszko

43.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

Grzegorz Baranowski

Wojciech Michalski

Andrzej Żebrowski

44.

Wypychy

Wypychy

Helena Wyszyńska

Czesław Zdrojkowski

Elwira Wyszyńska

Waldemar Wyszyński

45.

Wyszki

Krupice, Wyszki

Janusz Alojzy Hryniewicki

Tomasz Wyszkowski

Beata Elżbieta Poświętna

Tomasz Murawski

46.

Zakrzewo

Zakrzewo

Jan Tworkowski

Kamil Tworkowski

Krzysztof Tworkowski

Dorota Tworkowska

47.

Zalesie

Zalesie

Marcin Lasota

Radosław Korzeniewski

Stanisław Olędzki

Ireneusz Wiński

Dziękujemy sołtysom, którzy dotychczas pełnili swoją funkcję za zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz swojego Sołectwa, jak i na rzecz Gminy, a nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich życzymy realizacji postawionych przed sobą celów oraz owocnej współpracy z organami samorządowymi.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId552ffc9456

 5 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie Sołtysów naszej Gminy z Wójtem, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Wawrzyniec Wichrowski – kierownik Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; Halina Chomaniuk i Marek Markiewicz - pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim; Janusz Adamczuk- właściciel firmy „IWO” z Brańska.

Zaproszeni przedstawiciele instytucji opowiedzieli o najnowszych sprawach związanych z rolnictwem i działaniach prewencyjnych podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Sekretarz Tadeusz Wielanowski przedstawił zasady wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.

Na zakończenie spotkania Wójt Mariusz Korzeniewski podziękował sołtysom za współpracę w mijającej kadencji.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId0c4216d3c6

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, na mocy której w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogły zarejestrować się koła nowe lub działające wg. wcześniejszych starych zasad.

To właśnie Premier Mateusz Morawiecki docenił w szczególny sposób rolę Kół Gospodyń Wiejskich w wielkim dziele pielęgnowania pięknych tradycji i obyczajowości polskiej wsi. Doceniając zaangażowanie społeczne mieszkańców wsi postanowił wspomóc nowe organizacje KGW dotacją z budżetu państwa.

Przed kołami, które chciały skorzystać z dotacji na podstawie nowej ustawy było nie lada wyzwanie. Do 27 grudnia, a był to okres świąteczny, należało zebrać chętnych i załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją w ARiMR. Do pokonania było kilka dobrych kroków, łącznie z otwarciem nowego konta w banku, załatwieniem nr REGON i NIP. Prezes Stowarzyszenia Aktywna Wieś przy pomocy grupy założycielskiej w stosownym terminie dostarczała wszystkie niezbędne dokumenty do powiatowego oddziału ARiMR w Bielsku Podlaskim.

I tak z dniem 27 grudnia powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym, (Aktywne Kobietki) które liczy 34 członków, w tym 5 mężczyzn. Ta liczba członków umożliwiła nam pozyskanie dotacji w kwocie 4000 zł.

Pozyskane środki każde koło może wykorzystywać na różnorodne szkolenia tematyczne, spotkania integracyjne, imprezy dla środowiska lokalnego, wyjazdy kulturalno- rozrywkowe, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych. Nowością tej ustawy jest to, iż każde koło może zarabiać środki finansowe ze sprzedaży własnych wyrobów sztuki ludowej lub żywności regionalnej. Oznacza to, iż członkinie koła mogą sprzedawać swoje wyroby kulinarne podczas różnorodnych uroczystości i festynów.

Nasze koło ma już pierwsze działania. Zakupiono karnisze i firany do świetlicy. Dnia 1 lutego członkowie koła jadą na film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”,którego projekcja odbędzie się w Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim. W dalszej działalności mamy zaplanowane warsztaty z „Carvingu”, tj. dekoracji potraw no i obowiązkowo spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na pewno pozyskane środki wykorzystamy racjonalnie.

Należy przyznać, że nowa ustawa poprzez dotację zmobilizowała do szybkiego działania wiele kół. Na forum na Facebooku powstała grupa Moje KGW, gdzie sporo pań wymienia się różnorodnymi pomysłami. I chodzi o to, aby otrzymywać pewne inspiracje od innych, i wierzyć, że to co robimy, ma sens i zainteresowanie u innych.

                                 Przewodnicząca KGW Bożena Gromada

logo POPŻ 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] – Gmina Wyszki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 Skierowania do pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2018 wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Osoby, króre spełniają kryteria i są zainteresowane otrzymywaniem paczek żywnościowych powinny zgłaszać się do GOPS w Wyszkach.

 

 10 stycznia 2019 r. w Brańsku odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim, w którym udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski i sołtysi z naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

W drugiej części spotkania Wójt Gminy Brańsk przywitał wszystkich zebranych i złożył życzenia. Podziękował ks. Biskupowi za przyjęcie za obecność i wygłoszone słowo.

Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatkiem i śpiewem kolęd.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId02e997e422

  3 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach odbyło się Noworoczne spotkanie Wójta Gminy Wyszki z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, samorządowego, księża, radni, dyrektorzy, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy oraz lokalne stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczął śpiew kolęd w wykonaniu Scholi Parafialnej z Topczewa, Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klubu Seniora „Razem” z Wyszek.

Następnie Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił prezentację dotyczącą życia Gminy Wyszki w 2018 roku. Zaprezentował zrealizowane inwestycje i zamierzenia na najbliższy czas.

Na zakończenie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdc531e59135

    W dniu 21 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski przekazał przedstawicielom 8 jednostek OSP wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w związku z pozyskaną dotacją ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

   Do jednostek OSP trafiły najaśnice przenośne, agregat prądotwórczy, detektor napięcia, detektor wielogazowy, sprzęt do oznakowania trenu akcji, bosaki dielektryczne oraz torby ratownictwa medycznego.

   Wartość zakupionego sprzętu wynosi 47 737,74 zł z czego 99% pokryło Ministerstwo Sprawiedliwości i 1 % Gmina Wyszki.

   Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

logotypy FS

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdf466d8da26

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 21 listopada 2018 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

11 listopada 2018 r. obchodziliśmy szczególne święto - Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gminne Obchody odbywały się uroczyście w Strabli, Topczewie i Wyszkach.

31 października 2018 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor oświaty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych;

- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki;

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wyszki Pan Arkadiusz Krasowski podziękował Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczył radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2014-20

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdf349410126