Ogłoszenia

Gmina Wyszki informuje że we współpracy z Fundacją Nasze Bezdomniaki z siedzibą w Wykno 2A, na terenie gminy Wyszki dofinansowywana jest w wysokości 100% sterylizacja kotek i suk będących własnością osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

logo na stronę internetową

PODPROGRAM 2017 - EFEKTY

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach przy współpracy z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018.

     Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

     Pomoc żywnościowa trafiła do 607 osób znajdujących się w trudnej sytuacji żywnościowej z terenu województwa podlaskiego - gminy Wyszki.

     Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 30,6573 ton żywności,
 • 1692 paczek żywnościowych

     W ramach Podprogramu 2017 - 29 osobom korzystającym z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • kulinarne - 2 spotkania dla 29 uczestników
 • niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 29 uczestników.

 

20 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wyszki. W obradach udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, opowiedział o wspólnej współpracy z gminą, o realizowanych inwestycjach oraz o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. Określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wyszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyszki. 
 3. Ustalenia zasad udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 
 4. Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 6. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 7. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium.
 8. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wyszki. 
 9. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 10. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. 
 11. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdd254f132ca

      17 czerwca 2018 r., podczas Gminno - Szkolnego Dnia Rodziny, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin. Tematem przewodnim była kampania "Postaw na rodzinę", promująca właściwe wzorce, prawidłowe relacje między rodzicami i dziećmi oraz zachęcająca do wspólnego spędzania czasu.

W dniu 23 maja br. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski podpisał umowę dotycząca otrzymania pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Dotacja pochodzi z samorządu Województwa Podlaskiego, który reprezentowany był przez marszałka Jerzego Leszczyńskiego oraz członka zarządu Stefana Krajewskiego. Umowy zostały podpisane z 22 gminami z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach. Przy podpisaniu umowy obecny był również Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Arkadiusz Krasowski oraz Komendant Gminny Marcin Lasota. W ramach złożonego wniosku Gmina Wyszki otrzymała kwotę 9 000,00 zł, którą przeznaczy na zakup specjalistycznego ubrania ochronnego.

3 maja 2018 r. obchodziliśmy uroczystość 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, zaproszeni goście: Pan Walenty Korycki – Radny Województwa Podlaskiego, Pan Mateusz Młodzianowski - przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dydycz. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali część artystyczną poświęconą uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania uchwał Rady Gminy Wyszki podjętych w 2017 roku oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017. Radni podjęli następujące uchwały:

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Dnia 13.04.2018 r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą Sungrant Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15 – 542 Białystok na realizację zadania pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki w związku z Działaniem 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.” 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 37 kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdab200427cb

  27 marca 2018r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

16 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Topczewie odbyła się narada czterdziestu dyrektorów szkół i placówek z województwa podlaskiego. Szkoły te należą do rejonu wizytacyjnego starszego wizytatora Pana Krzysztofa Sochonia z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, który poprowadził naradę. W spotkaniu udział wziął również Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski. Zebranych przywitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie Andrzej Karpiesiuk, a uczennice przedstawiły prezentację o swojej szkole.                                                                                                                                                                    

Na spotkaniu poruszone zostały tematy: zmian w karcie Nauczyciela, arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek, organizacji procesów edukacyjnych w szkole i przedszkolu z uwzględnieniem wymagań państwa, raportów NIK oraz spostrzeżeń z nadzoru pedagogicznego.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły w Topczewie oprowadził wszystkich zebranych po budynku szkoły.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIddbcd6369be

15 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego pod kierunkiem swoich opiekunów. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId3f20e4d4e2

logo na stronę internetową

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kryteria kwalifikowalności:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić odpowiednich produktów żywnościowych. O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.

- 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1028,00 zł dla osoby w rodzinie

Sposób kwalifikacji:

1. Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,

2. GOPS w Wyszkach przyjmuje oświadczenia i tworzy listy zakwalifikowanych.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z conajmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład rocznego zestawu artykułów spożywczych.

Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL: - warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności.

Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach - umowa z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok.

 

30 stycznia 2018 r. w Topczewie odbyło się Noworoczne Spotkanie  Przedsiębiorców i Producentów Rolnych. Swoją obecnością zaszczycili: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Romańczuk, Doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Stanisław Derehajło, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorcy i rolnicy z Gminy Wyszki.

 

11 stycznia 2018 r.  w Narwi odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.