Ogłoszenia

3 maja 2018 r. obchodziliśmy uroczystość 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, zaproszeni goście: Pan Walenty Korycki – Radny Województwa Podlaskiego, Pan Mateusz Młodzianowski - przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dydycz. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali część artystyczną poświęconą uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania uchwał Rady Gminy Wyszki podjętych w 2017 roku oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017. Radni podjęli następujące uchwały:

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Dnia 13.04.2018 r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą Sungrant Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15 – 542 Białystok na realizację zadania pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki w związku z Działaniem 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.” 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 37 kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdab200427cb

  27 marca 2018r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

16 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Topczewie odbyła się narada czterdziestu dyrektorów szkół i placówek z województwa podlaskiego. Szkoły te należą do rejonu wizytacyjnego starszego wizytatora Pana Krzysztofa Sochonia z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, który poprowadził naradę. W spotkaniu udział wziął również Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski. Zebranych przywitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie Andrzej Karpiesiuk, a uczennice przedstawiły prezentację o swojej szkole.                                                                                                                                                                    

Na spotkaniu poruszone zostały tematy: zmian w karcie Nauczyciela, arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek, organizacji procesów edukacyjnych w szkole i przedszkolu z uwzględnieniem wymagań państwa, raportów NIK oraz spostrzeżeń z nadzoru pedagogicznego.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły w Topczewie oprowadził wszystkich zebranych po budynku szkoły.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIddbcd6369be

15 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego pod kierunkiem swoich opiekunów. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId3f20e4d4e2

logo na stronę internetową

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kryteria kwalifikowalności:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić odpowiednich produktów żywnościowych. O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.

- 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1028,00 zł dla osoby w rodzinie

Sposób kwalifikacji:

1. Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,

2. GOPS w Wyszkach przyjmuje oświadczenia i tworzy listy zakwalifikowanych.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z conajmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład rocznego zestawu artykułów spożywczych.

Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL: - warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności.

Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach - umowa z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok.

 

30 stycznia 2018 r. w Topczewie odbyło się Noworoczne Spotkanie  Przedsiębiorców i Producentów Rolnych. Swoją obecnością zaszczycili: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Romańczuk, Doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Stanisław Derehajło, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorcy i rolnicy z Gminy Wyszki.

 

11 stycznia 2018 r.  w Narwi odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

28 grudnia 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Wyszki.  Na obrady przybył Pan Bogdan Czyżewski pracownik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim. Poinformował, iż od 1.01.2018 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące rolników, którzy są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT. Będą oni musieli przesyłać do resortu finansów rejestr sprzedaży i zakupów VAT jako Jednolity Plik Kontrolny. Przekazał sołtysom informacje, aby przekazali je rolnikom, którzy są podatnikami VAT.

       Dnia 19 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszkach Pan Jacek Falkowski, opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy Bożena Pierzchało oraz przedstawicielki Rady: Gabriela Angielczyk – przewodnicząca i radne Karolina Karpiesiuk, Katarzyna Olszewska i Karolina Pierzchało udali się do władz rządowych i samorządowych naszego województwa.

18 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki miał miejsce "Kiermasz Bożonarodzeniowy". Można było kupić piękne choinki, bombki, stroiki świąteczne oraz szopki.

Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego wraz ze swoimi opiekunami.

Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatów.

 

6 grudnia 2017 r. w Tykocinie odbył się konkurs na tradycyjny stół wigilijny. Stoły przygotowane i wypełnione po brzegi wigilijnymi potrawami były dziełem kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, OSP, domów kultury a także grup nieformalnych stworzonych przez mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi. Na większości ze stołów można było znaleźć tradycyjne produkty, ale też obejrzeć ich wystrój.

6 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski wraz z Mikołajem, który miał worek pełen słodkości odwiedzili dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Strabli, Wyszkach i Topczewie. Przedszkolaki radośnie śpiewały piosenki i tańczyły. Można było też zrobić zdjęcie z Mikołajem, które będzie wspaniałą pamiątką tego spotkania.