Ogłoszenia

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     W dniu 25 kwietnia 2017 r. w godzinach 1000 - 1305 w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbędą się działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

      W ramach działań towarzyszących odbędą się:

 • warsztaty dietetyczne - godz. 1000 - 1130
 • warszaty ekonomiczne - godz. 1135 - 1305

    W ramach warsztatów dietetycznych uczestniczy poszerzą wiedzę z zakresu zdrowego żywienia. Podczas warsztatu ekonomicznego przewidziana jest nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym paczek żywnościowych.

      Do udziału w warsztatach zapraszamy członków rodzin otrzymujących wsparcie w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności Suwałki - Białystok. Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, tel. 85/730 58 81

30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową.

Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto.

W ramach wcześniej wspomnianego projektu unijnego w naszej gminie firma JMDI planuje do końca sierpnia 2018 roku wybudować na terenie gminy sieć internetową  o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W efekcie projektem zostaną objęte obszary w większości w zabudowie jednorodzinnej  w miejscowościach: Budlewo, Bujnowo, Falki, Filipy, Godzieby, Ignatki, Kalinówka, Kamienny Dwór, Koćmiery, Kowale, Kożuszki, Krupice, Łapice, Łubice, Łuczaje, Malesze, Mieszuki, Nowe Bagińskie, Osówka, Pierzchały, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Stare Bagińskie, Szczepany, Szpaki, Warpechy Stare, Wiktorzyn, Wólka Pietkowska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo, Zdrojki

 Nie oznacza to jednak wykluczenia innych punktów gminy z  infrastruktury światłowodowej. Jeśli projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców w pozostałej części gminy, planowane jest zainstalowanie technologii światłowodowej również w tych obszarach.

Dzięki inwestycji w nowoczesną sieć świałtowodową wielu mieszkańców, a także jednostki publiczne, otrzymają możliwość korzystania z bardzo szybkiego Internetu oraz szeregu usług dodatkowych, świadczonych przez firmę JMDI, w tym z cyfrowej telewizji oraz telefonii.

O postępie prac oraz możliwości przyłączenia się do sieci światłowodowej będziemy Państwa informować na bieżąco. Informacje bezpośrednio z firmy JMDI będą Państwu przekazywane w postaci materiałów reklamowych i kontaktu od osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami firmy.

Jeśli zainteresowała Cię ta technologia i chciałbyś porozmawiać na jej temat, więcej informacji uzyskasz bezpośrednio u opiekuna regionu: Magdaleny Angielczyk  519 302 390 oraz na stronie http://jmdi.pl/internet-ze-swiatlowodem-co-to-takiego/ .

Możesz również sprawdzić możliwości instalacji usług JMDI pod swoim adresem http://jmdi.pl/powiat-bielski-sprawdz-dostepnosc/

w załączniku pngmapa.png

Polecamy skorzystanie z możliwości, jakie daje sieć światłowodowa JMDI.

3 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego ze swoimi opiekunami. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProIdb19afb2017

30 marca 2017 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku.  Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 3. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wyszki.
 4. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 5. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 6. Pozbawienie kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Samułki Duże i Małe.
 7. Przystąpienie do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wyszki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 9. Przyjęcie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020.
 10. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html#sigProId752c818a02

28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia oraz integracji lokalnych środowisk.

7 marca 2017r. mieliśmy okazję zobaczyć mobilne laboratorium, które zaprezentowało swoje eksponaty w  świetlicy w Topczewie. Wystawa „Eksperymentuj” składała się z następujących eksponatów:

      W tradycyjny tłusty czwartek  "gosposie" ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich "Pulszewianki" w Pulszach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach, korzystając z zaproszenia, odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wspólnie z podopiecznymi Warsztatów przygotowaliśmy danie główne dnia, czyli pączki i inne smakołyki. Praca szła szybko i sprawnie, bo nie brakowało rąk do pracy. A potem .... pamiętaliśmy, że w ten jeden czwartek w roku nie liczymy kalorii i skorzystaliśmy z królewskiej uczty. Nie wiemy, ile prawdy jest w staropolskim powiedzeniu, że zjedzenie pączka w tłusty czwartek zapewni szczęście na przyszłość, ale wszyscy byli szczęśliwi już po spożyciu pączka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

 

PODPROGRAM 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8  lutego 2017r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli uchwały w sprawie:

25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta z Przedsiębiorcami i Producentami Rolnymi. Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli:
Senator RP – Tadeusz Romańczuk,
Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński,
Członek Zarządu – Stefan Krajewski.

9 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów  dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Rozpoczęto Mszą Św. w intencji sołtysów w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

5 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego organizatorem był Prezes Koła Pan Jan Krasowski. Jak co roku grono kombatantów zaprosiło na spotkanie władze gminy.