Ogłoszenia

Gmina Wyszki informuje że we współpracy z Fundacją Nasze Bezdomniaki z siedzibą w Wykno 2A, na terenie gminy Wyszki dofinansowywana jest w wysokości 100% sterylizacja kotek i suk będących własnością osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

 5 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie Sołtysów naszej Gminy z Wójtem, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Wawrzyniec Wichrowski – kierownik Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; Halina Chomaniuk i Marek Markiewicz - pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim; Janusz Adamczuk- właściciel firmy „IWO” z Brańska.

Zaproszeni przedstawiciele instytucji opowiedzieli o najnowszych sprawach związanych z rolnictwem i działaniach prewencyjnych podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na wsi.

Sekretarz Tadeusz Wielanowski przedstawił zasady wyborów sołtysów i Rad Sołeckich.

Na zakończenie spotkania Wójt Mariusz Korzeniewski podziękował sołtysom za współpracę w mijającej kadencji.

 

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, na mocy której w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogły zarejestrować się koła nowe lub działające wg. wcześniejszych starych zasad.

To właśnie Premier Mateusz Morawiecki docenił w szczególny sposób rolę Kół Gospodyń Wiejskich w wielkim dziele pielęgnowania pięknych tradycji i obyczajowości polskiej wsi. Doceniając zaangażowanie społeczne mieszkańców wsi postanowił wspomóc nowe organizacje KGW dotacją z budżetu państwa.

Przed kołami, które chciały skorzystać z dotacji na podstawie nowej ustawy było nie lada wyzwanie. Do 27 grudnia, a był to okres świąteczny, należało zebrać chętnych i załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją w ARiMR. Do pokonania było kilka dobrych kroków, łącznie z otwarciem nowego konta w banku, załatwieniem nr REGON i NIP. Prezes Stowarzyszenia Aktywna Wieś przy pomocy grupy założycielskiej w stosownym terminie dostarczała wszystkie niezbędne dokumenty do powiatowego oddziału ARiMR w Bielsku Podlaskim.

I tak z dniem 27 grudnia powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym, (Aktywne Kobietki) które liczy 34 członków, w tym 5 mężczyzn. Ta liczba członków umożliwiła nam pozyskanie dotacji w kwocie 4000 zł.

Pozyskane środki każde koło może wykorzystywać na różnorodne szkolenia tematyczne, spotkania integracyjne, imprezy dla środowiska lokalnego, wyjazdy kulturalno- rozrywkowe, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych. Nowością tej ustawy jest to, iż każde koło może zarabiać środki finansowe ze sprzedaży własnych wyrobów sztuki ludowej lub żywności regionalnej. Oznacza to, iż członkinie koła mogą sprzedawać swoje wyroby kulinarne podczas różnorodnych uroczystości i festynów.

Nasze koło ma już pierwsze działania. Zakupiono karnisze i firany do świetlicy. Dnia 1 lutego członkowie koła jadą na film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”,którego projekcja odbędzie się w Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim. W dalszej działalności mamy zaplanowane warsztaty z „Carvingu”, tj. dekoracji potraw no i obowiązkowo spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na pewno pozyskane środki wykorzystamy racjonalnie.

Należy przyznać, że nowa ustawa poprzez dotację zmobilizowała do szybkiego działania wiele kół. Na forum na Facebooku powstała grupa Moje KGW, gdzie sporo pań wymienia się różnorodnymi pomysłami. I chodzi o to, aby otrzymywać pewne inspiracje od innych, i wierzyć, że to co robimy, ma sens i zainteresowanie u innych.

                                 Przewodnicząca KGW Bożena Gromada

logo POPŻ 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] – Gmina Wyszki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 Skierowania do pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2018 wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Osoby, króre spełniają kryteria i są zainteresowane otrzymywaniem paczek żywnościowych powinny zgłaszać się do GOPS w Wyszkach.

 

 10 stycznia 2019 r. w Brańsku odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim, w którym udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski i sołtysi z naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

W drugiej części spotkania Wójt Gminy Brańsk przywitał wszystkich zebranych i złożył życzenia. Podziękował ks. Biskupowi za przyjęcie za obecność i wygłoszone słowo.

Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatkiem i śpiewem kolęd.

  3 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach odbyło się Noworoczne spotkanie Wójta Gminy Wyszki z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, samorządowego, księża, radni, dyrektorzy, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy oraz lokalne stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczął śpiew kolęd w wykonaniu Scholi Parafialnej z Topczewa, Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klubu Seniora „Razem” z Wyszek.

Następnie Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił prezentację dotyczącą życia Gminy Wyszki w 2018 roku. Zaprezentował zrealizowane inwestycje i zamierzenia na najbliższy czas.

Na zakończenie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

 

    W dniu 21 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski przekazał przedstawicielom 8 jednostek OSP wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w związku z pozyskaną dotacją ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

   Do jednostek OSP trafiły najaśnice przenośne, agregat prądotwórczy, detektor napięcia, detektor wielogazowy, sprzęt do oznakowania trenu akcji, bosaki dielektryczne oraz torby ratownictwa medycznego.

   Wartość zakupionego sprzętu wynosi 47 737,74 zł z czego 99% pokryło Ministerstwo Sprawiedliwości i 1 % Gmina Wyszki.

   Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

logotypy FS

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 21 listopada 2018 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

11 listopada 2018 r. obchodziliśmy szczególne święto - Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gminne Obchody odbywały się uroczyście w Strabli, Topczewie i Wyszkach.

31 października 2018 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor oświaty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych;

- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki;

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wyszki Pan Arkadiusz Krasowski podziękował Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczył radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2014-20

    Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne przeżyte pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia.
    Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się w dniu 18 października 2018 r. podczas zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach II Gminnego Dnia Seniora.
    Na uroczystość przybyły pary Szanownych Jubilatów, przedstawiciele władz gminy: Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy, Arkadiusz Krasowski – Przewodniczący Rady Gminy, Teresa Falkowska - Skarbnik Gminy, oraz zaproszeni goście: ks. dr Andrzej Ulaczyk - proboszcz parafii Wyszki, ks. Zbigniew Bolewski - proboszcz parafii Topczewo, ks. Marek Jakimiuk - proboszcz parafii Malesze, Marzanna Olszewska – Dyrektor GOPS, Henryk Zalewski - Dyrektor GCBK.
    Na wstępie Wójt Mariusz Korzeniewski powitał świętujące pary małżeńskie oraz wszystkich obecnych. W przemówieniu wyraził swoje uznanie dla Jubilatów oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu, radości i życzliwości najbliższych.
    Uroczystego aktu dekoracji par, w imieniu Prezydenta RP, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Mariusz Korzeniewski w asyście Zdzisławy Jabłońskiej Kierownika USC. Małżonkom wręczono legitymacje, okolicznościowe dyplomy i bukiety kwiatów. Tak jak przed laty rozległy się dźwięki „Marsza Mendelssohna”. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par.
    Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci mile spędzili czas na wspólnym poczęstunku, wspominając minione lata. Seniorom przygrywała muzyka, której rytm porwał pary małżeńskie do tańca.
   To wyjątkowe wydarzenie – spotkanie par z 50-letnim stażem małżeńskim zostało uwieńczone na wspólnej fotografii.

ZG2018 09

Złoty Jubileusz obchodziły pary małżeńskie: 
Państwo Alicja i Ludwik Borowscy
Państwo Bernardyna i Józef Dziemian
Państwo Henryka i Jan Idźkowscy
Państwo Irena i Wiesław Kamińscy
Państwo Krystyna i Tadeusz Kiełsa
Państwo Zofia i Wiesław Kozioł
Państwo Celina i Henryk Malinowscy
Państwo Alicja i Stanisław Mateuszek
Państwo Teresa i Krzysztof Niewińscy
Państwa Teresa i Ludwik Niewińscy
Państwo Marianna i Stanisław Pietruczak
Państwo Krystyna i Józef Starus
Państwo Henryka i Henryk Warpechowscy
Państwo Alicja i Czesław Zdrojkowscy

 

      II Gminny Dzień Seniora za nami. Wydarzenie wpisało się w kalendarz lokalnych uroczystości adresowanych do osób starszych. Organizowane jest w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Celem projektu jest właściwe postrzeganie osób starszych w społeczeństwie.

     W tym roku obchody Gminnego Dnia Seniora miały miejsce w dniu 18 października 2018 r. i były okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i szacunku seniorom. Podczas spotkania Wójt Gminy Wyszki – Mariusz Korzeniewski dokonał ceremonii wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP. Do szanownych Jubilatów i wszystkich seniorów popłynęły gratulacje i piękne życzenia składane przez Pana Wójta oraz przybyłych gości.

      Podczas spotkania seniorzy wysłuchali prelekcji dietetyka o zasadach zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. W programie nie zabrakło też części artystycznej, podczas której wystąpiła Korycińska Grupa Teatralna w spektaklu „Mieszczanin szlachcicem” Moliera. Aktorzy oczarowali zgromadzoną publiczność kunsztem aktorskim i dostarczyli wiele uśmiechu. Na scenie wystąpili też rodzimi artyści z Klubu Seniora „Młodzi Duchem” w Strabli i Klubu Seniora „Razem” w Wyszkach z repertuarem pieśni o charakterze ludowym i patriotycznym, które wprowadziły w klimat zbliżającego się dnia 11 listopada – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie salę wypełniły przeboje biesiadne, które wprawiły seniorów w taneczny nastrój. Czas upłynął pod znakiem dobrej zabawy.


      W imieniu Wójta Gminy Wyszki, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia II Gminnego Dnia Seniora. Dziękuję za serdeczną i miłą atmosferę. Wszystkim Seniorom życzę zdrowia, miłości bliskich, szacunku oraz wielu lat życia z poczuciem satysfakcji i spełnienia. Zawsze bądźcie młodzi duchem, cieszcie się drobiazgami i każdą chwilą.

                                                                                                                                                                                       Marzanna Olszewska
                                                                                                                                                                                 Dyrektor GOPS w Wyszkach

 

7 października 2018 r. obchodzono 155 rocznicę pacyfikacji wsi Łukawica i wypędzenia mieszkańców na Sybir. Uroczystość rozpoczęto montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Białegostoku.

Uroczystą Eucharystię sprawował Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Naszą Gminę reprezentował Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski z Przewodniczącym Rady Arkadiuszem Krasowskim.

 Dzięki tym corocznym spotkaniom organizowanym przez Rodzinę Państwa Raciborskich wraz ze Stowarzyszeniem Pro Patria Łukawica oraz ks. Proboszcza Parafii Topczewo, pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1863 roku pozostaje wciąż żywa.

 

 

 

 27 września 2018 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Zofia Oksiuta – pracownik Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego przedstawiła informację na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy Wyszki. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo;

- przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki;

- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki;

- nadania skwerowi nazwy „Skwer Niepodległości”;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu,;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.