Ogłoszenia

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje o terminach składania wniosków:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

      Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wraz z Młodzieżową Radą Gminy Wyszki działającą przy Zespole Szkół w Wyszkach rozpoczęły realizację ww. projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Wyszki na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyznaną kwotę 2 000,00 zł przeznaczy się na szereg działań zaplanowanych w projekcie. Głównym jego celem będzie zebranie i zapisanie najpopularniejszych przepisów na regionalne potrawy kultywowane w rodzinach zamieszkujących gminę Wyszki, połączone z wydaniem folderu pt. " Regionalne Smaki Gminy Wyszki". Dlatego zachęca się najstarszych mieszkańców naszej gminy do przekazywania realizatorom projektu ciekawych, a może do tej pory nie ujawnionych swoich przepisów na dawniejsze, smaczne i zdrowe potrawy.

          Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali  umowy z przedstawicielami gmin, których wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa” zostały pozytywnie rozpatrzone. Dofinansowanie pochodzi ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

           Gmina Wyszki znalazła się na 4 miejscu wśród podmiotów które uzyskała w/w dofinansowanie. Naszą gminę reprezentowali Pan Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki oraz Pani Teresa Falkowska - Skarbnik Gminy. Otrzymaliśmy łącznie 1 037 853 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W tym pierwsza transza w wysokości 718 799 zł zostanie przeznaczona na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach, natomiast druga transza w wysokości 319 054 zł zostanie przeznaczona na budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

          W ramach dofinansowanych projektów na terenie województwa podlaskiego powstanie m.in. 64 km sieci wodociągowej, prawie 18 km sieci kanalizacyjnej, 420 przydomowych oczyszczalni ścieków, 16 ujęć wody, 9 stacji uzdatniania wody. Łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla całego wojewóztwa wynosi -  51 613 357 zł.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html?start=56#sigProIdf0a86fab5b

     W dniu 30 czerwca br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych. Wzięło w nich udział 8 jednostek z terenu gminy: Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki Duże, Topczewo, Wyszki i Zalesie. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności członków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadków drogowych, pożarów budynków i lasu oraz prowadzenia łączności radiowej.

W czerwcu br. odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Zagrożenia w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka" . Jego organizatorami byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Urząd Gminy Wyszki.

     Województwo Podlaskie w 2017 r. udzieliło Gminie Wyszki pomocy finansowej w wysokości 9 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego do straży pożarnej. Dzięki otrzymanej dotacji oraz dofinansowaniu w wysokości 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakupiono używany samochód ratowniczo-gaśniczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Topczewie, który zastąpił niemal 20 lat starszy obecnie wykorzystywany pojazd.

27 czerwca 2017 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym, z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.   Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

        W dniach 24 – 25 czerwca br. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach zorganizowało dla swoich członków oraz mieszkańców Gminy Wyszki wyjazd o charakterze turystyczno – pielgrzymkowym do Krakowa i Częstochowy.

18.06.2017r. w Topczewie odbył się Gminno – Szkolny Dzień Rodziny. Rozpoczął się Mszą Św. w kościele parafialnym w Topczewie, celebrowaną przez ks. proboszcza Pawła Anusiewicza.  Zamiast kazania Uczniowie Szkoły w Topczewie zaprezentowali część artystyczną związaną z Dniem Rodziny. Następnie uczestnicy za pocztami sztandarowymi, ze szkół z terenu gminy Wyszki udali się na plac szkolny. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele szkół i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły – ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego.

     W dniu 18 czerwca miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie Gminno – Szkolny Dzień Rodziny, podczas którego odbyły się liczne inicjatywy integrujące środowisko lokalne, promujące rodzinę i zdrowy styl życia bez używek. Jedną z nich były działania w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główny cel kampanii to podkreślenie roli rodziny w kształtowaniu wartości i postaw młodego pokolenia.

2.06.2017 r. w SP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli świętowaliśmy Dzień Rodziny, łącząc prezenty, przyjemności i zabawy z okazji Dnia Dziecka z wyrazami miłości i serdecznościami pod adresem ukochanych rodziców.

Wszystkie dzieci obejrzały film w „Kinie Sferycznym” i  korzystały z zabaw na dmuchanym zamku.  Dzieci przedszkolne popisały się fantastycznym tańcem, który porwał do wspólnych pląsów zarówno starszych uczniów jak i rodziców. Wykonawcy koncertu ,,Dla Mamy i Taty” zadedykowali swoje utwory  najukochańszym odbiorcom. Czas umiliły przeprowadzane zabawy sportowe, poczęstunek oraz słodkie prezenty sponsorowane przez spółkę ,,IKA”  i zabawki, których sponsorem była firma  „IKEA”.

29. 05 . 2017 r. wyjątkowy Gość odwiedził  społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej  im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli . Jego Ekscelencja biskup drohiczyński   ks. Tadeusz Pikus spotkał się z uczniami, licznie zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Wyszki- Panem Mariuszem Korzeniewskim i nauczycielami emerytami szkoły.   

         OSP WFOSiGW

W roku bieżącym Gmina Wyszki otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyszki”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono do OSP w Niewinie Borowym, OSP w Mulawiczach i OSP w Samułkach Dużych po trzy komplety specjalnych ubrań ochronnych, radiotelefonie przenośnym, prądownicy oraz 4 wężach pożarniczych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 20 504,10 zł.

WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODPROGRAM 2016

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 1000  Urzędzie Gminy Wyszki realizowane będą działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.