Ogłoszenia

26.08.2017r. w Topczewie odbyły się diecezjalne uroczystości związane z 300 rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Dnia 13 lipca na placu przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej zebrały się grupy wakacyjne dzieci i młodzieży wraz z licznie przybyłymi zaproszonymi gośćmi z Urzędu Gminy Wyszki oraz innych instytucji z miejscowości Wyszki i Bielsk Podlaski, aby wziąć udział w Święcie Regionalnej Potrawy Gminy Wyszki. Inicjatywa została zorganizowana przez realizatorów projektu ( SAW i MRGW) "Poznajemy i promujemy regionalne smaki Gminy Wyszki", realizowanego w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

       W dniu 16 lipca br. w Wyszkach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. O godz. 9.00 strażacy zgromadzili się w kościele parafialnym w Wyszkach na mszy św., podczas której uroczyście poświęcono zakupione do OSP w Topczewie i OSP w Zalesiu samochody ratowniczo-gaśnicze. Przed rozpoczęciem zawodów wyróżniono najbardziej zasłużonych druhów, przyznając im medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzorowy”. W zawodach udział wzięło 7 drużyn OSP. Każda z nich startowała w konkurencji sztafety pożarniczej 7 x 50m oraz ćwiczeniach bojowych. Zawody sędziował Błażej Iwaniuk oraz Mateusz Młodzianowski z Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim. Najlepszy łączny wynik w obu konkurencjach uzyskała OSP w Godziebach. Tuż za nimi uplasowała się OSP w Niewinie Borowym, a trzecie miejsce zajęła OSP w Wyszkach. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jana Szkody, Wójta Gminy Wyszki Mariusza Korzeniewskiego oraz Prezesa Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP RP Arkadiusza Krasowskiego. Na zakończenie zmagań uczestnicy zawodów oraz wszyscy obecni mogli skosztować przeróżnych pierogów przygotowanych przez stowarzyszenie Aktywna Wieś z Niewina Borowego.

      18 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XVII/213/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i  pieczęci Gminy Wyszki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2017 r. poz. 2649). Dotychczas gmina używała herbu niezgodnego z zasadami heraldyki i weksykologii. Opracowany w 1990 roku herb nie był związany ani z historią ani z tradycją Gminy Wyszki. Pomimo prób zalegalizowania tego znaku jako herb podjętych w 2006 roku, nie udało się uzyskać zgody Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

logo na stronę internetową

 

PODPROGRAM 2016 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach współpracował z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok,

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje o terminach składania wniosków:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

      Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Niewinie Borowym wraz z Młodzieżową Radą Gminy Wyszki działającą przy Zespole Szkół w Wyszkach rozpoczęły realizację ww. projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Wyszki na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyznaną kwotę 2 000,00 zł przeznaczy się na szereg działań zaplanowanych w projekcie. Głównym jego celem będzie zebranie i zapisanie najpopularniejszych przepisów na regionalne potrawy kultywowane w rodzinach zamieszkujących gminę Wyszki, połączone z wydaniem folderu pt. " Regionalne Smaki Gminy Wyszki". Dlatego zachęca się najstarszych mieszkańców naszej gminy do przekazywania realizatorom projektu ciekawych, a może do tej pory nie ujawnionych swoich przepisów na dawniejsze, smaczne i zdrowe potrawy.

          Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali  umowy z przedstawicielami gmin, których wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa” zostały pozytywnie rozpatrzone. Dofinansowanie pochodzi ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

           Gmina Wyszki znalazła się na 4 miejscu wśród podmiotów które uzyskała w/w dofinansowanie. Naszą gminę reprezentowali Pan Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki oraz Pani Teresa Falkowska - Skarbnik Gminy. Otrzymaliśmy łącznie 1 037 853 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W tym pierwsza transza w wysokości 718 799 zł zostanie przeznaczona na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach, natomiast druga transza w wysokości 319 054 zł zostanie przeznaczona na budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

          W ramach dofinansowanych projektów na terenie województwa podlaskiego powstanie m.in. 64 km sieci wodociągowej, prawie 18 km sieci kanalizacyjnej, 420 przydomowych oczyszczalni ścieków, 16 ujęć wody, 9 stacji uzdatniania wody. Łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla całego wojewóztwa wynosi -  51 613 357 zł.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wyszki.pl/ogloszenia.html?start=56#sigProIdf0a86fab5b

     W dniu 30 czerwca br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych. Wzięło w nich udział 8 jednostek z terenu gminy: Godzieby, Mulawicze, Niewino Borowe, Pulsze, Samułki Duże, Topczewo, Wyszki i Zalesie. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności członków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadków drogowych, pożarów budynków i lasu oraz prowadzenia łączności radiowej.

W czerwcu br. odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Zagrożenia w gospodarstwie rolnym w oczach dziecka" . Jego organizatorami byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Urząd Gminy Wyszki.

     Województwo Podlaskie w 2017 r. udzieliło Gminie Wyszki pomocy finansowej w wysokości 9 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego do straży pożarnej. Dzięki otrzymanej dotacji oraz dofinansowaniu w wysokości 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakupiono używany samochód ratowniczo-gaśniczy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Topczewie, który zastąpił niemal 20 lat starszy obecnie wykorzystywany pojazd.

27 czerwca 2017 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym, z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.   Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

        W dniach 24 – 25 czerwca br. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” w Pulszach zorganizowało dla swoich członków oraz mieszkańców Gminy Wyszki wyjazd o charakterze turystyczno – pielgrzymkowym do Krakowa i Częstochowy.

18.06.2017r. w Topczewie odbył się Gminno – Szkolny Dzień Rodziny. Rozpoczął się Mszą Św. w kościele parafialnym w Topczewie, celebrowaną przez ks. proboszcza Pawła Anusiewicza.  Zamiast kazania Uczniowie Szkoły w Topczewie zaprezentowali część artystyczną związaną z Dniem Rodziny. Następnie uczestnicy za pocztami sztandarowymi, ze szkół z terenu gminy Wyszki udali się na plac szkolny. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele szkół i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły – ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego.