Ogłoszenia

30 marca 2017 r. w siedzibie  Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową.

Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto.

3 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego ze swoimi opiekunami. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

30 marca 2017 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku.  Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni podjęli uchwały w sprawie:

28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia oraz integracji lokalnych środowisk.

7 marca 2017r. mieliśmy okazję zobaczyć mobilne laboratorium, które zaprezentowało swoje eksponaty w  świetlicy w Topczewie. Wystawa „Eksperymentuj” składała się z następujących eksponatów:

      W tradycyjny tłusty czwartek  "gosposie" ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich "Pulszewianki" w Pulszach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach, korzystając z zaproszenia, odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wspólnie z podopiecznymi Warsztatów przygotowaliśmy danie główne dnia, czyli pączki i inne smakołyki. Praca szła szybko i sprawnie, bo nie brakowało rąk do pracy. A potem .... pamiętaliśmy, że w ten jeden czwartek w roku nie liczymy kalorii i skorzystaliśmy z królewskiej uczty. Nie wiemy, ile prawdy jest w staropolskim powiedzeniu, że zjedzenie pączka w tłusty czwartek zapewni szczęście na przyszłość, ale wszyscy byli szczęśliwi już po spożyciu pączka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

 

PODPROGRAM 2016

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8  lutego 2017r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli uchwały w sprawie:

25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Wójta z Przedsiębiorcami i Producentami Rolnymi. Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli:
Senator RP – Tadeusz Romańczuk,
Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński,
Członek Zarządu – Stefan Krajewski.

9 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów  dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Rozpoczęto Mszą Św. w intencji sołtysów w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, której przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

5 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego organizatorem był Prezes Koła Pan Jan Krasowski. Jak co roku grono kombatantów zaprosiło na spotkanie władze gminy.

29 grudnia 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XIV sesja Rady Gminy Wyszki.