12 września 2020 r. obchodziliśmy 81 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.

Uroczystość upamiętniającą krwawą bitwę rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych przy pomniku w Olszewie. Eucharystię i słowo boże wygłosił Proboszcz Parafii Topczewskiej Zbigniew Bolewski. Po Mszy św. miały miejsce przemówienia oraz Apel Poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapalono znicze.

 

Gmina Wyszki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła puls w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej , zakupiła 40 laptopów, które zostały przekazane do trzech szkół podstawowych. Laptopy otrzymały dwie szkoły prowadzone przez Gminę Wyszki, tj. : Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 17 laptopów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach – 19 laptopów oraz Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli – prowadzona przez Stowarzyszenie Lokalne „Bona” w Strabli – 4 laptopy. Laptopy zostały przydzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach. Pozyskany sprzęt trafi do szkolnych sal informatycznych a w przypadku powrotu zdalnej nauki będzie udostępniany uczniom i nauczycielom.

       W dniu 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. Osoby, które nie mają komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego przez Gminne Biuro Spisowe stanowiska wyposażonego w sprzęt komputerowy. Stanowisko jest udostępniane w godzinach pracy Urzędu Gminy Wyszki.

Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikiem gospodarstwa będą kontaktować się również rachmistrze spisowi. Rachmistrze będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

  • wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.,
  • wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

      W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

 30 sierpnia 2020 r. w Wyszkach odbyły się Dożynki. Rozpoczęły się koncertem pt: „Niebo na ziemi” w wykonaniu wybitnych artystów operowych: Justyny Dyla, Renaty Dobosz, Haliny Teliga i Aleksandra Teligi, którzy zapewnili również oprawę muzyczną Eucharystii. Mszę świętą dziękczynną celebrował Proboszcz ks. dr Andrzej Ulaczyk. W homilii mówił o ciężkiej pracy na roli, o poświęceniu i oddaniu rolników, którzy uprawiają ziemię i zajmują się hodowlą zwierząt.

Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał wójt Mariusz Korzeniewski, podziękował za trud pracy na roli, życzył wielu sił i zdrowia w życiu codziennym. Zaprosił wszystkich zebranych na drugą część koncertu w wykonaniu znakomitych artystów.

Tradycyjnie już, wszyscy zgromadzeni na dożynkach podzielili się chlebem ofiarowanym przez parafian w procesji darów.

 

Projekt „Dużo pracy tu włożymy. Naszą wiatę upiększymy” został dofinansowany kwotą 7000 zł. w ramach konkursu z programu Fundacji Santander „Tu mieszkam, Tu zmieniam, EKO”. Celem tego konkursu było złożenie oferty planującej zainspirowanie lokalnej społeczności i podjęcie wspólnych działań na zagospodarowanie wybranego miejsca, które wymaga poprawy estetyki w przestrzeni publicznej w swojej miejscowości. Zagospodarowanie miejsca przy wybudowanej na placu byłej szkoły drewnianej wiacie wpisało się bardzo dobrze w cel tego konkursu. Nasz projekt znalazł się na liście nagrodzonych, pomimo iż konkurencja była bardzo duża. Na 837 nadesłanych zgłoszeń wybrano i nagrodzono tylko 68. Ze względu na trwającą pandemię, działania projektowe zostały przedłużone do 2021 roku.

W okresie kilku minionych miesięcy dokonaliśmy zakupów urządzeń, które będą wykorzystane podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy wiacie ( ławki, pergole, płotki). Połowę środków, tj. 3500 zł. wydaliśmy na zakup kostki brukowej, która posłuży do utwardzenia podłoża w środku wiaty. Prace z ułożeniem kostki będą wykonane przez Urząd Gminy Wyszki.  W dalszej części będziemy zagospodarowywać miejsce wokół, zasadzimy drzewka, założymy ogródki edukacyjne, ustawimy ławeczki i pergole na kwiaty. Chcemy, aby to miejsce nabrało pięknego wyglądu, a wiata służyła do organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych lokalnej społeczności.

                                                                   Koordynator projektu Bożena Gromada

15 sierpnia 2020 r. w Wyszkach obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęto na cmentarzu parafialnym wspólną modlitwą przy mogile ochotnika wojny polsko-bolszewickiej Józefa Wielowiejskiego, który zginął w walce w 1920 r.

W dniu 2 sierpnia br. w Niewinie Borowym zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczenia zostały poprzedzone uroczystością poświęcenia samochodu Renault G270 zakupionego w 2019 r. do OSP w Niewinie Borowym. Na uroczystości obecny był Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, które współfinansowało zakup pojazdu. W swoim wystąpieniu Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki złożył szczególne podziękowania przedstawicielowi zarządu województwa, które od wielu lat wspiera rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP w Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie, Wyszkach oraz Zalesiu. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek podczas wypadków komunikacyjnych i gaszenia pożarów wewnętrznych wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

baner PSR

Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Informacje uzyskane w PSR 2020, w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie.

 W pierwszej części formularza PSR 2020 będą zawarte pytania dotyczące danych teleadresowych, a także samego gospodarstwa rolnego, takie jak:

  • sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych,
  • zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
  • udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności pozarolniczej, pracy najemnej, emerytury i renty, innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą.

 W kolejnym bloku tematycznym znajdą się pytania dotyczące: powierzchni gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym, zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania, łąk trwałych, łąk trwałych wyłączonych z produkcji, pastwisk trwałych, pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu, pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji, upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny, poplonów, a także plantacji o krótkiej rotacji, szkółek drzew i krzewów owocowych szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów handlowych oraz upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów.

 Ponadto respondent będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania o:

- pogłowie zwierząt gospodarskich (w podziale na podstawowe gatunki zwierząt) oraz o chów i hodowlę ryb (tj. o powierzchnię stawów, powierzchnię i objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb oraz o gatunki ryb),

- liczbę maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

- zużycie nawozów mineralnych i organicznych,

- liczbę zabiegów środkami ochrony roślin,

- korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a także uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin personalnego doradztwa rolniczego, systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, progów ekonomicznej szkodliwości, prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych i innych źródeł doradztwa,

- samoocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

 W formularzu znajdą się również pytania dotyczące liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym tj. obór, chlewni, kurników, silosów: zbożowych, paszowych, na kiszonki, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych i stodół.

 W spisie będę także zbierane informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności. Pytania z tego zakresu będą dotyczyły pracujących w gospodarstwie rolnym. W przypadku gospodarstw indywidualnych będą to pytania o:

– zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,

– łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,

– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,

– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Natomiast w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej pytania będą dotyczyły ogólnego poziomu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem oraz nakładów pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi.

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Zachęcamy do udziału w tym ważnym dla nas wszystkich badaniu – poprzez wzięcie udziału w samospisie internetowym. Spiszmy się jak na rolników przystało, bo #liczysięrolnictwo !

 Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

2 lipca 2020 r. w Bielsku Podlaskim Wójt Mariusz Korzeniewski odebrał z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego czek na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wyszki otrzymała 840 042,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast. W skali całego kraju to 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

 

Urząd Gminy Wyszki przyjął wyzwanie do #GaszynChallenge dla Kubusia z Hajnówki od: Urzędu Gminy Czeremcha, Urzędu Gminy Brańsk oraz Urzędu Gminy Boćki.

W ramach akcji nominujemy:
- Szkołę Podstawową im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim.

Akcja #GaszynChallenge ma wspierać leczenie dzieci cierpiących na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Zadanie polega na tym, aby nominowani wykonali 10 pompek lub 10 przysiadów i nagrali filmik. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5 zł na konto zbiórki na stronie https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekuba

 

UG_Challenge