Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wyszki zaprasza do złożenia ankiet dotyczących instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Pozyskane w ten sposób informacje umożliwią określenie parametrów niezbędnych do złożenie wniosku w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
lub na adres poczty elektronicznej:

e-mail: ug_wyszki@post.pl

W terminie do 17 stycznia 2020 roku

 

docxAnkieta do pobrania

 5 grudnia 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy Wyszki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki;

- określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wyszki w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych;

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

- zmian w wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019- 2037;

- planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2020 rok.

Gmina Wyszki w trosce o rozwój oraz poprawę warunków życia naszych mieszkańców w sierpniu bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. : „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszki” w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typy „Gospodarka wodno – ściekowa”. Wniosek oceniony został na dość wysokim poziomie, w związku z czym w dniu 28 listopada 2019r. podpisana została umowa na jego realizację. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a drugi budowy SUW. Prace związane z przeprowadzeniem robót budowlanych będą realizowane w obu przypadkach w roku 2020. Kwota kosztów kwalifikowalnych dla danego etapu przyznanego dofinansowania wynosi:

- etap I: 11 235,00zł

- etap II: 1 019 363,00zł

W poniedziałek 25 listopada w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli obchodzono Święto Pluszowego Misia. W tym dniu najważniejszymi gośćmi były pluszowe misie przyniesione przez dzieci z domu.

Na początek dzieci wysłuchały bajek o misiu Uszatku, które przeczytała Pani Zofia Oksiuta.

Następnie dzieci poznały historię powstania pluszowego misia. Po prezentacji nadszedł czas na przedstawienie wierszy, piosenek i tańców w wykonaniu naszych małych artystów.

Po występach wspólnie z rodzicami dzieci robiły prześliczne misie. Uroczystość zakończono wręczeniem każdemu dziecku medalu oraz dyplomu Przyjaciel Misia.

    W dniu 15 listopada br. w Wyszkach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu IVECO jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach.
    Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku, który przyjął Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaproszonych gości oraz przybyłych strażaków z jednostek OSP gorąco powitał Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki.
    W swoim wystąpieniu Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że wdrożył działanie polegające na połączeniu środków z budżetu samorządów, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firm ubezpieczeniowych, dzięki któremu możemy cieszyć się z nowo zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
    Następnie został odczytany akt przekazania pojazdów oraz wręczono kluczyki i dowody rejestracyjne na ręce prezesa i kierowcy obu jednostek OSP, którzy dokonali próby technicznej i prezentacji samochodów.
   Obecny na uroczystości  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nadbryg. Jarosław Wendt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia a strażakom ochotnikom pogratulował otrzymania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
    Zakupiony samochód został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę dwuzakresową o wydajności 1600 l/min, maszt oświetleniowy, 60 m linii szybkiego natarcia oraz działko wodno-pianowe. Koszt zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 755 220,00 zł.

   UWAGA ROLNICY !

       W związku z problemem odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego, Urząd Gminy Wyszki informuje, że firma IWO Janusz Adamczuk z Brańska, ul. Bielska 47, 17-120 Brańsk, przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę poniższych odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych:

- folia po sianokiszonce (biała)

- folia po pryzmie (czarna)

- big-bagi

- worki po nawozach

- plastikowe bańki

        UWAGA! Nie będą przyjmowane siatki i sznurki rolnicze

Folie powinny być opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń, posegregowane, maksymalnie ugniecione, zwinięte
i związane. Nie wkładać foli w big-bagi. Zmieszane odpady nie będą odebrane.

Przygotowane odpady należy wysatwić przed posesją do godz. 7.00, w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów (firma odbierajaca odpady nie wjeżdżą na posesje).

HARMONOGRAM ODBIORU:

23.11.2019 r. : Pierzchały, Kożuszki, Stare Bagińskie, Nowe Bagińskie, Bogusze, Górskie, Trzeszkowo, Gawiny, Moskwin, Ostrówek, Zalesie, Wólka Zalewska, Sieśki, Wodźki, Topczewo, Wólka Pietkowska, Budlewo, Ignatki, Osówka, Godzieby, Falki, Zdrojki, Koćmiery, Wypychy, Wyszki, Łubice

30.11.2019 r. : Bujnowo, Malesze, Szpaki, Kalinówka, Sasiny, Szczepany, Zakrzewo, Tworki, Niewino Borowe, Niewino Kamińskie, Niewino Stare, Niewino Popławskie, Niewino Leśne, Pulsze,Mieszuki, Warpechy Nowe , Olszanica, Mulawicze, Stacewicze, Warpechy Stare, Łuczaje, Kowale, Filipy, Samułki Duż, Samułki Małe, Łyse, Łapice, Strabla, Mierzwin Mały, Mierzwin Duży

 Uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. dr Andrzeja Ulaczyka w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

W bieżącym roku dzięki otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Wyszki w wysokości 29 000,00 zakupiono na potrzeby OSP w Niewinie Borowym średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Manager G270.
Jednostka z Niewina Borowego dotychczas dysponowała 44-letnim wyeksploatowanym pojazdem z niewielkim zbiornikiem na wodę, który znacznie ograniczał możliwości ratowniczo-gaśnicze jednostki. Nowo zakupiony samochód posiada 8-osobową kabinę, zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, autopompę o wydajności 2000 l/min, linię szybkiego natarcia oraz dodatkowo wyposażony został w wyciągarkę i maszt oświetleniowy. Realizacja tej inwestycji z pewnością pozwoli strażakom szybciej i skuteczniej zwalczać różnego rodzaju zagrożenia oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Władze Gminy Wyszki zostały zaproszone przez Szkołę Podstawową im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli prowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalne „Bona” w Strabli, na ślubowanie uczniów klasy I, które miało miejsce 30 października 2019 r. Władze gminy reprezentowali Pan Tadeusz Wielanowski – z-ca Wójta i sekretarz gminy oraz Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor ds. oświaty.

Sześciu pierwszaków stało się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Uczniowie podczas części artystycznej śpiewająco zdali egzamin z wiedzy o swojej szkole i ojczyźnie.

Po uroczystości ślubowania uczniowie klasy I otrzymali upominki od zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli. Po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

  

 24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Wyszki na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych.