Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Dnia 13.04.2018 r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą Sungrant Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15 – 542 Białystok na realizację zadania pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki w związku z Działaniem 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.” 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 37 kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

  27 marca 2018r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

16 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Topczewie odbyła się narada czterdziestu dyrektorów szkół i placówek z województwa podlaskiego. Szkoły te należą do rejonu wizytacyjnego starszego wizytatora Pana Krzysztofa Sochonia z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, który poprowadził naradę. W spotkaniu udział wziął również Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski. Zebranych przywitał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie Andrzej Karpiesiuk, a uczennice przedstawiły prezentację o swojej szkole.                                                                                                                                                                    

Na spotkaniu poruszone zostały tematy: zmian w karcie Nauczyciela, arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek, organizacji procesów edukacyjnych w szkole i przedszkolu z uwzględnieniem wymagań państwa, raportów NIK oraz spostrzeżeń z nadzoru pedagogicznego.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły w Topczewie oprowadził wszystkich zebranych po budynku szkoły.

15 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było kupić piękne, ręcznie robione ozdoby wielkanocne. Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego pod kierunkiem swoich opiekunów. Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatu.

 

logo na stronę internetową

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kryteria kwalifikowalności:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić odpowiednich produktów żywnościowych. O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.

- 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1028,00 zł dla osoby w rodzinie

Sposób kwalifikacji:

1. Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,

2. GOPS w Wyszkach przyjmuje oświadczenia i tworzy listy zakwalifikowanych.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z conajmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład rocznego zestawu artykułów spożywczych.

Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL: - warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności.

Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach - umowa z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok.

 

30 stycznia 2018 r. w Topczewie odbyło się Noworoczne Spotkanie  Przedsiębiorców i Producentów Rolnych. Swoją obecnością zaszczycili: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Romańczuk, Doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Stanisław Derehajło, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorcy i rolnicy z Gminy Wyszki.

 

11 stycznia 2018 r.  w Narwi odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

28 grudnia 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Wyszki.  Na obrady przybył Pan Bogdan Czyżewski pracownik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim. Poinformował, iż od 1.01.2018 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące rolników, którzy są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT. Będą oni musieli przesyłać do resortu finansów rejestr sprzedaży i zakupów VAT jako Jednolity Plik Kontrolny. Przekazał sołtysom informacje, aby przekazali je rolnikom, którzy są podatnikami VAT.

       Dnia 19 grudnia 2017r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszkach Pan Jacek Falkowski, opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy Bożena Pierzchało oraz przedstawicielki Rady: Gabriela Angielczyk – przewodnicząca i radne Karolina Karpiesiuk, Katarzyna Olszewska i Karolina Pierzchało udali się do władz rządowych i samorządowych naszego województwa.

18 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Wyszki miał miejsce "Kiermasz Bożonarodzeniowy". Można było kupić piękne choinki, bombki, stroiki świąteczne oraz szopki.

Wykonali je niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z Bielska Podlaskiego wraz ze swoimi opiekunami.

Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację społeczną uczestników warsztatów.