W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, informujemy, iż wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
     Terminy składania wniosków:
- do 31 stycznia 2022 r. - wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch transzach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.,
- do 31 października 2022 r. - wypłata dodatków zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 
      Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", która oznacza, że dodatek będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota będzie wynosić 20 zł.

 

!!!!!!!!     Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek jest podwyższony i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

    Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

 

!!!!!     Jak złożyć deklarację do CEEB?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków składają właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Za pomocą platformy internetowej zone.gunb.gov.pl lub w Urzędzie Gminy.

Poczynając od 1 lipca 2021 r. deklarację  trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r. dla budynków już istniejących. Natomiast dla budynków nowych mamy 14 dni od daty uruchomienie źródła ciepła! Brak deklaracji we właściwym terminie będzie karany grzywną.

 

      Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach.

 

 
 
 
dodatek osłonowy plakat 001

Od 1 stycznia 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego będzie miał nowego Kierownika. Została nim Pani Agnieszka Falkowska, która dotychczas zatrudniona była na stanowisku referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Od chwili przejścia na emeryturę Pani Zdzisławy Jabłońskiej w 2020 roku funkcję Kierownika USC pełnił na mocy ustawy o aktach stanu cywilnego Wójt Mariusz Korzeniewski.

Pani Agnieszka Falkowska jest z wykształcenia mgr prawa i ma odpowiednią wiedzę i przygotowanie do objęcia tej funkcji. Opierając się na słowach Feliksa Koniecznego, polskiego historyka i filozofa,: „Mądra i dobra administracja to system, w którym ponad biurokracją stoi człowiek”, wierzymy, że nowa Pani Kierownik godnie będzie wypełniać swoją misję wedle najwyższych standardów jakościowych.

Życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych doświadczeń zawodowych, wytrwałości w aktywnej działalności na rzecz mieszkańców oraz owocnej współpracy mającej wpływ na rozwój Gminy Wyszki.   

30 grudnia 2021 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021 roku oraz planowane inwestycje w 2022 r. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Filipy oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 2. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości położonej
  w miejscowości Wyszki przy ulicy Usługowej 11.
 3. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Piórkowskiej 2 w Wyszkach.
 4. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 rok.

W związku z prowadzoną na terenie kraju akcją świątecznej paczki dla służb mundurowych na granicy, z inicjatywy senatora RP Pana Jacka Boguckiego, Gmina Wyszki przygotowała upominki dla służb mundurowych. Ci młodzi ludzie od kilku tygodni pełnią wymagającą służbę na wschodniej granicy naszego kraju. To oni w służbie Ojczyźnie poświęcają to, co dla nich najcenniejsze: swoje życie, zdrowie, rodzinę.

Czas Świąt Bożego Narodzenia, to szczególny czas, spędzany w gronie rodzinnym,a większość z nich te nadchodzące Święta spędzi na posterunku broniąc naszych granic.

Niech te drobne upominki będą wyrazem szczególnego uznania dla naszych służb mundurowych za niezłomną postawę w obliczu zagrożenia i pełną poświęcenia służbę dla Ojczyzny.

Należy zaznaczyć przy tym, że w akcję włączyli się także najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach i Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie, którzy własnoręcznie wykonali wspaniałe kartki świąteczne naszym żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym, strażakom i innym przedstawicielom służb mundurowych.

 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim pełniącym służbę na granicy i składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych radości i nadziei Świąt Bożego Narodzenia.

COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez wirus SARS-CoV-2, czyli patogen należący do rodziny koronawirusów. Przebieg zakażenia tym konkretnym patogenem może być bezobjawowy, łagodny, ale też ciężki, nawet z koniecznością hospitalizacji.

Najbardziej charakterystyczne są trzy objawy choroby COVID-19 – gorączka, suchy kaszel oraz duszności. Najczęściej jednak obok gorączki i kaszlu u pacjentów obserwuje się zmęczenie. Nie zawsze wspomniane symptomy występują, ponieważ choroba może przebiegać bezobjawowo lub powodować inne dolegliwości. Do pozostałych typowych objawów obserwowanych u osób chorych na COVID-19 należą: ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe i bóle stawowe, dreszcze, mdłości i wymioty, zatkany nos, katar, biegunka, krwioplucie, przekrwienie spojówek.

Natężenie objawów może zależeć od ogólnego zdrowia chorego, jego wieku i zaawansowania choroby. Objawy pojawiają się po różnym czasie od zakażenia wirusem – ten okres nazywa się czasem inkubacji wirusa. Większość szacunków wskazuje na to, że dla koronawirusa trwa on średnio od 1 do 14 dni. Najczęściej jednak symptomy COVID-19 pojawiają się w ciągu 5 dni od zarażenia.

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. 

Na dowód potrzeby szczepień Wójt Mariusz Korzeniewski wraz z Proboszczem Parafii Topczewo księdzem Zbigniewem Bolewskim i osobami reprezentującymi poszczególne grupy zawodowe i społeczne w dniu 14 grudnia 2021 r. udział wzięli we wspólnym szczepieniu, trzecią dawką przeciw COVID-19. Akcja ta miała na celu pokazanie, jak ważne są szczepienia, że to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby a nawet śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. W ramach akcji zaszczepiły się następujące osoby:

 1. Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki
 2. Tadeusz Wielanowski – Zastępca i Sekretarz Gminy Wyszki
 3. Teresa Falkowska – Skarbnik Gminy Wyszki
 4. Zbigniew Bolewski - Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie
 5. Jan Niewiński – radny Rady Powiatu Bielskiego
 6. Zofia Oksiuta – Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki
 7. Marcin Lasota – radny Rady Gminy Wyszki
 8. Andrzej Karpiesiuk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie
 9. Marek Jarosz - Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego w Wyszkach
 10. Marzanna Olszewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach        
 11. Magdalena Danilczuk - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie
 12. Marzenna Perzyna- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim
 13. Ewa Tarasiuk – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim

Szczególne podziękowania za włączenie się w akcję szczepień kierujemy do lekarza rodzinnego Pani Joanny Paszko- Wojtkowskiej wraz z załogą NZOZ w Wyszkach.

Jak informuje Pani doktor do końca listopada wykonała 2830 szczepień. Wśród pacjentów wyszkowskiego NZOZ-u w pełni zaszczepionych jest 51%. Dziennie szczepionych jest od 6 do 66 osób. Najwięcej szczepień wykonano w czerwcu, kiedy to zaszczepiło się ponad 660 osób.

Zachęcamy do szczepienia się, aby chronić siebie i innych.

 

 

Skanuj 20211214 120345

9 grudnia 2021 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.
 2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 3. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
 4. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury kanalizacyjnej.
 5. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.
 7. Zmian w uchwale w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki.
 8. Pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 9. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 10. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 11. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 12. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 13. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.
 14. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok.
 15. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok.
 16. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2022 rok.

 

Zaplanuj „Ferie w Mundurze” już dziś!

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych. Jesteś studentem, uczniem, nauczycielem lub po prostu w czasie ferii będziesz miał więcej czasu na dodatkową aktywność? Chcesz zostać żołnierzem, jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna Służba Wojskowa (TSW).

OFERTA

Realizacja szkoleń podczas ferii zimowych nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w TSW. Ochotnicy, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku, nie posiadają przeszkolenia wojskowego w pierwszym etapie przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą. Żołnierze rezerwy zrealizują natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Tegoroczna oferta przygotowana została w dwóch wariantach, które dają możliwość zostania „Terytorialsem” jeszcze w tym roku i dokończenie zasadniczej części szkolenia podczas ferii zimowych

Oferta dla osób bez przeszkolenia wojskowego:

Wariant 1: 18-19.12.2021 r. (2 dni szkolenia) oraz 23.01-05.02.2022 r. (14 dni szkolenia)

Wariant 2: 22.01-06.02.2022 r. (16 dni szkolenia)

Oferta dla żołnierzy rezerwy:

Wariant 1: 18-19.12.2021 r. (2 dni szkolenia) oraz 31.01-05.02.2022 r. (6 dni szkolenia)

Wariant 2: 30.01-06.02.2022 r. (8 dni szkolenia)

Szkolenia podstawowe i wyrównawcze to dopiero początek drogi, cały cykl szkolenia podzielony na 3 zasadnicze etapy tj. indywidualny, specjalistyczny i zgrywający i trwa 3 lata. W tym czasie dużo łatwiej jest połączyć dotychczasową aktywność zawodową, naukę z pełnieniem TSW ponieważ kolejne szkolenia organizowane są w systemie rotacyjnym, w dni wolne od pracy. Ochotnicy, którzy skorzystają z oferty „Ferii w Mundurze” zrealizują zajęcia z zakresu ratownictwa, taktyki ogólnej, łączności i topografii oraz m.in. szkolenie strzeleckie i ćwiczenia z zasad przetrwania w trudnych zimowych warunkach.

DLA KOGO?

Oferta skierowana jest głównie do wszystkich pełnoletnich uczniów, studentów, nauczycieli. Szkolenia w okresie ferii to również bardzo dobra okazja dla tych którzy właśnie w tym okresie maję więcej czasu i możliwości zaangażowania się w dodatkową aktywność. W poprzednich edycjach „Ferii w Mundurze” zauważalny był wzrost zainteresowania wśród osób pracujących w rolnictwie, dla których okres ferii jest jednym z niewielu w roku pozwalającym na realizację szkolenia. Organizacja specjalnej edycji szkoleń w okresie ferii zimowych jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom ochotników. W kolejnym etapie realizacja tzw. szkoleń weekendowych, 2 dni w miesiącu, pozwoli połączyć naukę czy pracę z pełnieniem TSW. 14 Batalion Lekkiej Piechoty w Hajnówce (14 blp) zaprasza na szkolenia zarówno osoby bez przeszkolenia wojskowego jak również osoby, które już jakiś czas temu odbyły służbę wojskową. Kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat (podoficerowie i oficerowie do 63 lat), którzy chcą wnieść swój wkład w system bezpieczeństwa Polski, wspierać lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych są mile widziani w strukturach 14 blp.

GDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ?

Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Ferie w Mundurze” oraz spełniające wymagania formalne tj. pełnoletność, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie obywatelstwa polskiego, minimum wykształcenie podstawowe, powinny w najbliższym czasie złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim o powołanie do TSW. Masz pytania dotyczące „terytorialsów”? Skontaktuj się z rekruterem ze swojego regionu! Chętnie odpowie na Twoje pytania oraz podzieli się swoimi doświadczeniami ze służby – kontakt do lokalnych rekruterów ułatwia portal rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

Wnioski można składać:

ü osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;

ü wypełniając deklarację na zostanzolnierzem.pl;

ü za pośrednictwem rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl

Wnioski do pobrania dostępne są na wkubielskpodlaski.wp.mil.pl w zakładce POZOSTAŁE/MATERIAŁY DO POBRANIA.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel: 261 398 073/072

www.facebook.com/WKUBielskPodl

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

 

wku2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI "ZOSTAŃ POMOCNIKIEM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA".

15 listopada 2021 r. w Bielsku Podlaskim Wójt Mariusz Korzeniewski odebrał z rąk wicewojewody podlaskiego Tomasza Madras oraz senatora Jacka Boguckiego i posła Jarosława Zielińskiego czeki na dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Wyszki otrzymała 8 078 469,00 zł, z czego 5 482 851,00 zł zostanie przeznaczone na przebudowę dróg na terenie Gminy Wyszki tj.: przebudowę drogi wraz z budową miejsc parkingowych i zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Topczewie, przebudowę drogi w Zakrzewie, w Ignatkach oraz w miejscowości Łapcie. Realizacja zadań znacząco poprawi dostępność komunikacyjną, oświatową, społeczną i kulturalną mieszkańców gminy oraz pozytywnie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwota 3 232 851,00 zł zostanie przeznaczona na przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Wyszki. Nowa technologia LED daje możliwości w zakresie sterowania oświetleniem (załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu) co powala na oszczędności energii elektrycznej sięgające nawet 70% oraz wpływa na znaczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kwota 2 595 618 zł zostanie przeznaczona na inwestycje wodno- kanalizacyjne

Rząd przeznaczył dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację gmin , które trafią do samorządów jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami gmin i wydać w latach 2021-2024.