2 lipca 2020 r. w Bielsku Podlaskim Wójt Mariusz Korzeniewski odebrał z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego czek na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wyszki otrzymała 840 042,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast. W skali całego kraju to 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

 

Urząd Gminy Wyszki przyjął wyzwanie do #GaszynChallenge dla Kubusia z Hajnówki od: Urzędu Gminy Czeremcha, Urzędu Gminy Brańsk oraz Urzędu Gminy Boćki.

W ramach akcji nominujemy:
- Szkołę Podstawową im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku Podlaskim.

Akcja #GaszynChallenge ma wspierać leczenie dzieci cierpiących na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Zadanie polega na tym, aby nominowani wykonali 10 pompek lub 10 przysiadów i nagrali filmik. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5 zł na konto zbiórki na stronie https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekuba

 

UG_Challenge

 10 czerwca 2020 r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym, Raport o stanie Gminy Wyszki za 2019 rok oraz omówił wykonanie budżetu za 2019 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Mariuszowi Korzeniewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium. Radni podjęli jeszcze następujące uchwały:

- w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

- w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.

- w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy.

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2020/2021.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

8 czerwca 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wojewoda Bohdan Paszkowski wręczył samorządowcom z województwa podlaskiego państwowe odznaczenia Prezydenta Andrzeja Duda za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Z Gminy Wyszki Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Tadeusz Wielanowski – Zastępca Wójta. Medal przyznany został przez Prezydenta RP na wniosek Związku Gmin Województwa Podlaskiego z okazji 30 lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Gmina Wyszki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zakupiła 40 laptopów, które zostały przekazane do dwóch szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki, tj. : Szkole Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 20 laptopów, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach – 20 laptopów. Pozyskany sprzęt umożliwi uczniom zdalną naukę na czas zawieszenia zajęć w szkołach, które następnie trafią do szkolnych sal informatycznych.

 

 17 maja 2020 r. obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka - Św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II - patrona Szkoły Podstawowej w Wyszkach. Następnie odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę ku czci Świętego, która znajduje się na Skwerze przy Urzędzie Gminy. Uroczystość zakończono Mszą Św. jako dziękczynienie Bogu za dar Św. Jana Pawła II w 100 lecie jego urodzin.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Statystyka a ochrona danych w PSR

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje na stroniie: https://bialystok.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,126,1.html

Źródło: https://rolny.spis.gov.pl/

       Wszystko zaczęło się za sprawą Marka Jarosza – Dyrektora Gminnego Centrum Boblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach, który zaprosił do współpracy w ramach akcji „Maseczka dla każdego potrzebującego”. Odzew był ogromny, z dnia na dzień przybywało chętnych do pracy. I tak rozpoczęło się wielkie szycie.

      Do produkcji masek włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niewinie Borowym, Koła Gospodyń Wiejskich w Strabli, Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszkach oraz Klub Seniora „Razem” w Wyszkach. Do akcji przyłączyły się też pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz indywidualni mieszkańcy Gminy Wyszki.

      Odpowiedni materiał na maseczki oraz gumki ( na 500 sztuk) został zakupiony z funduszy Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od prywatnych osób, które przekazały materiał, gumki, tasiemki. Szyciem masek zajęły się profesjonalne krawcowe oraz pasjonatki krawiectwa. Pracownie krawieckie stworzono w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz prywatnych domach.

       Dzięki osobom, które w tym trudnym czasie okazały dobre serce, udało się uszyć 2 tys. maseczek. Bezpłatnie przekazano je m. in. do Domu Pomocy Społecznej w Brańsku – 184 szt., Domu Pomocy Społecznej w Uhowie – 203 szt., Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim – 100 szt., Piekarni „Ogród Marcina” w Wyszkach – 20 szt. oraz prawie 1 500 sztuk mieszkańcom Gminy Wyszki oraz na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.

     Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę szlachetną inicjatywę, w ten sposób pomagając innym w trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Doceniam solidarność mieszkańców, kół gospodyń, jednostek organizacyjnych, sołtysów i wszystkich zaangażowanych w szycie i dystrybucję maseczek. Cieszę się, że w Gminie Wyszki jest tak wiele osób, które bezinteresownie pomagają innym. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska.

   Gorąco dziękuję za każdy dar z potrzeby serca.

                                                                                                                                           Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

     Gmina Wyszki prowadzi akcję "Maski dla seniorów", wspierającą najstarszych mieszkańców, w walce z koronawirusem. Z inicjatywy Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach, w akcję szycia maseczek zaangażowały sie panie -  wolontariuszki, mieszkanki gminy. Maseczki przeznaczone są do wielokrotnego użytku.

     Osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą otrzymać taką maseczkę nieodpłatnie. Maseczki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach, przy ul. Szkolnej 17 w godzinach 7.30 - 15.30.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 85/ 555 68 15.

 

31 marca 2020 r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Wyszki. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 2. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 3. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Brańsk.
 8. Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/151/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.
 10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.