Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 21 listopada 2018 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

11 listopada 2018 r. obchodziliśmy szczególne święto - Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gminne Obchody odbywały się uroczyście w Strabli, Topczewie i Wyszkach.

31 października 2018 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor oświaty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych;

- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki;

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wyszki Pan Arkadiusz Krasowski podziękował Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczył radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2014-20

    Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne przeżyte pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia.
    Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się w dniu 18 października 2018 r. podczas zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach II Gminnego Dnia Seniora.
    Na uroczystość przybyły pary Szanownych Jubilatów, przedstawiciele władz gminy: Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy, Arkadiusz Krasowski – Przewodniczący Rady Gminy, Teresa Falkowska - Skarbnik Gminy, oraz zaproszeni goście: ks. dr Andrzej Ulaczyk - proboszcz parafii Wyszki, ks. Zbigniew Bolewski - proboszcz parafii Topczewo, ks. Marek Jakimiuk - proboszcz parafii Malesze, Marzanna Olszewska – Dyrektor GOPS, Henryk Zalewski - Dyrektor GCBK.
    Na wstępie Wójt Mariusz Korzeniewski powitał świętujące pary małżeńskie oraz wszystkich obecnych. W przemówieniu wyraził swoje uznanie dla Jubilatów oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu, radości i życzliwości najbliższych.
    Uroczystego aktu dekoracji par, w imieniu Prezydenta RP, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Mariusz Korzeniewski w asyście Zdzisławy Jabłońskiej Kierownika USC. Małżonkom wręczono legitymacje, okolicznościowe dyplomy i bukiety kwiatów. Tak jak przed laty rozległy się dźwięki „Marsza Mendelssohna”. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par.
    Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci mile spędzili czas na wspólnym poczęstunku, wspominając minione lata. Seniorom przygrywała muzyka, której rytm porwał pary małżeńskie do tańca.
   To wyjątkowe wydarzenie – spotkanie par z 50-letnim stażem małżeńskim zostało uwieńczone na wspólnej fotografii.

ZG2018 09

Złoty Jubileusz obchodziły pary małżeńskie: 
Państwo Alicja i Ludwik Borowscy
Państwo Bernardyna i Józef Dziemian
Państwo Henryka i Jan Idźkowscy
Państwo Irena i Wiesław Kamińscy
Państwo Krystyna i Tadeusz Kiełsa
Państwo Zofia i Wiesław Kozioł
Państwo Celina i Henryk Malinowscy
Państwo Alicja i Stanisław Mateuszek
Państwo Teresa i Krzysztof Niewińscy
Państwa Teresa i Ludwik Niewińscy
Państwo Marianna i Stanisław Pietruczak
Państwo Krystyna i Józef Starus
Państwo Henryka i Henryk Warpechowscy
Państwo Alicja i Czesław Zdrojkowscy

 

      II Gminny Dzień Seniora za nami. Wydarzenie wpisało się w kalendarz lokalnych uroczystości adresowanych do osób starszych. Organizowane jest w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Celem projektu jest właściwe postrzeganie osób starszych w społeczeństwie.

     W tym roku obchody Gminnego Dnia Seniora miały miejsce w dniu 18 października 2018 r. i były okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i szacunku seniorom. Podczas spotkania Wójt Gminy Wyszki – Mariusz Korzeniewski dokonał ceremonii wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP. Do szanownych Jubilatów i wszystkich seniorów popłynęły gratulacje i piękne życzenia składane przez Pana Wójta oraz przybyłych gości.

      Podczas spotkania seniorzy wysłuchali prelekcji dietetyka o zasadach zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. W programie nie zabrakło też części artystycznej, podczas której wystąpiła Korycińska Grupa Teatralna w spektaklu „Mieszczanin szlachcicem” Moliera. Aktorzy oczarowali zgromadzoną publiczność kunsztem aktorskim i dostarczyli wiele uśmiechu. Na scenie wystąpili też rodzimi artyści z Klubu Seniora „Młodzi Duchem” w Strabli i Klubu Seniora „Razem” w Wyszkach z repertuarem pieśni o charakterze ludowym i patriotycznym, które wprowadziły w klimat zbliżającego się dnia 11 listopada – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie salę wypełniły przeboje biesiadne, które wprawiły seniorów w taneczny nastrój. Czas upłynął pod znakiem dobrej zabawy.


      W imieniu Wójta Gminy Wyszki, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia II Gminnego Dnia Seniora. Dziękuję za serdeczną i miłą atmosferę. Wszystkim Seniorom życzę zdrowia, miłości bliskich, szacunku oraz wielu lat życia z poczuciem satysfakcji i spełnienia. Zawsze bądźcie młodzi duchem, cieszcie się drobiazgami i każdą chwilą.

                                                                                                                                                                                       Marzanna Olszewska
                                                                                                                                                                                 Dyrektor GOPS w Wyszkach

 

7 października 2018 r. obchodzono 155 rocznicę pacyfikacji wsi Łukawica i wypędzenia mieszkańców na Sybir. Uroczystość rozpoczęto montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Białegostoku.

Uroczystą Eucharystię sprawował Jego Ekscelencja ks. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze. Naszą Gminę reprezentował Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski z Przewodniczącym Rady Arkadiuszem Krasowskim.

 Dzięki tym corocznym spotkaniom organizowanym przez Rodzinę Państwa Raciborskich wraz ze Stowarzyszeniem Pro Patria Łukawica oraz ks. Proboszcza Parafii Topczewo, pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1863 roku pozostaje wciąż żywa.

 

 

 

 27 września 2018 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Zofia Oksiuta – pracownik Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego przedstawiła informację na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy Wyszki. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo;

- przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki;

- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki;

- nadania skwerowi nazwy „Skwer Niepodległości”;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu,;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.

 

 

       26 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Wyszki na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych.

    pionWFOSiGW   W miesiącu wrześniu br. na potrzeby OSP w Godziebach, OSP w Pulszach i OSP w Wyszkach zakupiono łącznie kilkanaście kompletów środków ochrony indywidualnej strażaka. Zakupu dokonano w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 26 280,00 zł, dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 9000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Wyszki w kwocie 8860,08 zł. Do każdej z ww. jednostek trafiło po 5 kompletów ubrań i obuwia specjalnego, 4 pary rękawic ochronnych, 4 sztuki kominiarek ochronnych oraz 4 sztuki hełmów z latarkami. Pozyskane wyposażenie poprawi bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwi udział większej ilości strażaków w likwidacji powstających zagrożeń.

 

8 września 2018 r. obchodziliśmy 79 rocznicę bitwy pod Olszewem, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 września 1939 r. Stoczyła ją Suwalska Brygada Kawalerii ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim. W boju zginęło wielu szwoleżerów. Niemcy też ponieśli duże straty, w odwecie mordowali mieszkańców, palili zabudowania, rozstrzeliwali jeńców wziętych do niewoli.