Wdniu 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofianansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo Handlowy Dom- Bud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach, ul. Spółdzielcza 7/18. Wartośc budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66 zł. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową nastąpi 30.09.2023 r.

 flaga i godło

 

Inwestycje realizowane

ze śrdokow budżetu państwa lub ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

Folia

odtInformacja_o_zbiórce_folii.odt

docxHarmonogram_odbioru_folii.docx

26.04.2021

27.04.2021

29.04.2021

·        MIERZWIN MAŁY

·        MIERZWIN DUŻY

·        PIERZCHAŁY

·        KOŻUSZKI

·        STARE BAGIŃSKIE

·        NOWE BAGIŃSKIE

·        BOGUSZE

·        GÓRSKIE

·        TRZESZKOWO

·        GAWINY

·        MOSKWIN

·        OSTRÓWEK

·        ZALESIE

·        WÓLKA ZALEWSKA

·        SIEŚKI

·        WODŹKI

·        TOPCZEWO

·        WÓLKA PIETKOWSKA

·        BUDLEWO

·        IGNATKI

·         ZDROJKI

·         KOĆMIERY

·         WYPYCHY

·         OSÓWKA

·         GODZIEBY

·         FALKI

·         FILIPY

·         SAMUŁKI DUŻE

·         SAMUŁKI MAŁE

·         STRABLA

·         ŁYSE

·         ŁAPICE

·         WARPECHY STARE

·         ŁUCZAJE

·         KOWALE

·         ŁUBICE

·         WYSZKI

·        BUJNOWO

·        MALESZE

·        SZPAKI

·        KALINÓWKA

·        SASINY

·        SZCZEPANY

·        ZAKRZEWO

·        TWORKI

·        NIEWINO BOROWE

·        NIEWINO KAMIŃSKIE

·        NIEWINO STARE

·        NIEWINO POPŁAWSKIE

·        NIEWINO LEŚNE

·        PULSZE

·        MIESZUKI

·        WARPECHY NOWE

·        OLSZANICA

·        MULAWICZE

·        STACEWICZE

Wójt Gminy Wyszki ogłasza od 12.04.2021 roku nabór wniosków dla projektów grantowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 12.04.2021 roku do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30.06.2022 roku.

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Wyszki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu wyboru i realizacji projektów grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o udzielenie grantu dostępny jest:

 1. na stronie internetowej Grantodawcy Gmina Wyszki – www.wyszki.pl
 2. w siedzibie Grantodawcy; ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30:

Urząd Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

z dopiskiem:

„Wniosek - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”

Po złożeniu wniosku zostanie wydane potwierdzenie złożenia wniosku. Pracownicy Urzędu nie będą pomagać w wypełnianiu wniosków podczas ich składania. Po złożeniu nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku z wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale IV Regulaminu.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie pola wniosku zostały wypełnione.

 Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, tj. została złożona ich podpisana wersja papierowa w Urzędzie Gminy Wyszki.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wyszki w wersji papierowej.

 Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.

 Po zakończeniu naboru na stronie www.wyszki.pl zostanie opublikowana lista zawierająca wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do udzielenia Grantu oraz nastąpi powiadomienie Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Lista plików do pobrania:

Regulamin wyboru i realizacji projektów grantowychpdfRegulamin_wyboru_i_realizacji_projektów_grantowych.pdf

Wymagania technicznepdfWymagania_techniczne.pdf

Wzór Wniosku o udzielenie GrantupdfWzór_Wniosku_o_udzielenie_Grantu.pdf

Kryteria wyboru projektówpdfKryteria_wyboru_projektów.pdf

Wzór Umowy o powierzenie GrantupdfWzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf

„Tak łatwo być życzliwym…”

     Jak co roku, w okresie świątecznym nie możemy zapominać o innych, dla których ten czas jest wyjątkowo trudny ze względu na osamotnienie oraz pandemię, a mianowicie o seniorach.

     Wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, realizując projekt socjalny „Kartka dla Seniora”, zaprosił do współpracy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach. Dzieci z klas I-III pod opieką pedagoga szkolnego, własnoręcznie przygotowały piękne kartki świąteczne, które pracownicy socjalni przekazali seniorom. Te małe karteczki wzbudziły wiele radości wśród osób starszych, w szczególności tych samotnych. Zwykły gest życzliwości sprawił, że seniorzy poczuli się lepiej, na ich twarzach pojawił się uśmiech, a dzieci zrobiły dobry uczynek. Sztuki sprawiania radości innym, warto uczyć dzieci od najmłodszych lat.

      Jesteśmy w trudnym okresie pandemii i nie do każdego seniora dotarła kartka z życzeniami. Nie mniej jednak, wszystkich otaczamy życzliwością i wsparciem w tym okresie, życząc zdrowia, siły oraz wiary w lepsze jutro. Każdy z nas może dołożyć swoją „małą cegiełkę” do poprawy życia seniorów w czasie pandemii. Jeżeli w sąsiedztwie masz osoby samotne, starsze, które w stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu, przekaż im te informacje:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w ramach programu „Wspieraj Seniora” wspierają seniorów poprzez dostarczenie zakupów, leków, opłacenie rachunków.  Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 85 555 68 15

 

Marzanna Olszewska

dyrektor GOPS w Wyszkach

 

 

    Projekt socjalny "ŚWIADOME RODZICIELSTWO"

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, że w okresie od marca do listopada 2021 r. realizuje projekt socjalny” Świadome rodzicielstwo”, który odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w Gminie Wyszki. Projekt skierowany jest do rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w kierunku umiejętności wychowawczych oraz świadomości praw i obowiązków rodzicielskich i ma na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny.

     Podczas warsztatów umiejętności rodzicielskich, rodzice będą mogli uporządkować wiedzę procesu wychowywania dzieci, nabyć umiejętności: rozwiązywania konfliktów, dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, aktywnego słuchania, wyznaczania granic i zasad, motywowania dzieci do nauki.

    Comiesięczne warsztaty odbywają się w siedzibie GOPS w Wyszkach. Rodzice mają też możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz pedagogiem szkolnym. Każdy warsztat kończy się podsumowaniem, wolną dyskusją i informacją zwrotną od uczestników. Za nami marcowe spotkanie, którego tematem było „Biuro prac domowych”. Warsztaty prowadziły: Joanna Kiełsa – starszy pracownik socjalny oraz Magdalena Tomkiel – pedagog szkolny.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych problematyką projektu socjalnego, a także tych, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami i odczuciami związanymi z pełnieniem najtrudniejszej z ról naszego życia – BYCIA RODZICEM.

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i zapraszamy do współpracy.

Marzanna Olszewska

dyrektor GOPS w Wyszkach

 

    Strażacy OSP z terenu gminy Wyszki w ramach wsparcia Narodowego Programu Szczepień, prowadzą dystrybucję ulotek propagujących wiedzę na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19.

Materiały mają przede wszystkim trafić do mieszkańców wykluczonych cyfrowo, którzy nie korzystają z zasobów Internetu, często są samotni lub nie radzą sobie z informacją z innych źródeł. W ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz numery telefonów do gminnych koordynatorów ds. szczepień.

 24 marca 2021 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Wyszki. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.
 2. Pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie wsi Szczepany.
 3. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 4. Podjęcia uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na uwzględnienie.
 5. Podjęcia uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie.
 6. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Niewino Borowe.
 8. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 9. Przyjęcia uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 11. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 12. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

MIKROINSTALACJE OZE NA TERENIE GMINY WYSZKI

– PROJEKT GRANTOWY

Spotkania informacyjne

Wójt Gminy Wyszki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców
do udziału w Projekcie Grantowym polegającym na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii służących do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Spotkania prowadzone będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał możliwość indywidualnego spotkania
z Doradcą Energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Doradca udzieli informacji na temat OZE
oraz Programu „Czyste Powietrze”.

Indywidualne spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się:

- 15 marca 2021r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 14.00

Urząd Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, sala konferencyjna

- 29 marca 2021r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 14.00

Urząd Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, sala konferencyjna

   - 12 kwietnia 2021r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 14.00

Urząd Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, sala konferencyjna

W ramach projektu realizowane będą:

- instalacje solarne

z dostosowaniem do potrzeb 1-3, 4-5, 6 i więcej osób

- instalacje fotowoltaiczne

                              o mocy do 5 kW (dotyczy tylko zużycia energii w budynkach mieszkalnych)

Wysokość dofinansowania w ramach projektu do 70% !

Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków
w połowie kwietnia 2021r
.

                                                                                                                                                           

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

Wspaniale zaprezentowali się zawodnicy Podlaskiego Klubu Sportowego " NA SZCZYT" na VIII TURNIEJU KARATE SHINKYOKUSHIN O PUCHAR WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH w Giżycku 27 lutego 2021 roku. Dwudziesto-cztero osobowa ekipa zawodników z oddziału Białystok oraz Wyszki w sumie zdobyła 18 pucharów ( 8 pierwszych miejsc, 5 drugich oraz 5 trzecich ).  W turnieju wystartowało ponad 250 zawodników z kilkunastu klubów z Polski między innymi: Ełk, Giżycko, Lidzbark Warmiński, Grajewo, Skarżysko Kamienna, Szczytno, Ostrołęka, Mrągowo, Białystok.

Z klubowego oddziału w Wyszkach na najwyższym stopniu podium, zajmując pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej i wagowej stanęli Hubert Niewiński, Patryk Niewiński, Krystyna Karpiesiuk, Zofia Karpiesiuk oraz Kacper Kamińśki.

Drugie miejsce w swojej kategorii zajęła Natalia Konobrocka, natomiast na 3 stopniu podium zajmując miejsce trzecie stanęli Kacper Młodzianowski oraz Zuzanna Karpiesiuk.

Trzeba podkreślić, iż pomimo, że karate w Wyszkach zawodnicy uprawiają dopiero od dwóch lat umiejętnościami oraz aktywnością w walce nie ustępują karatekom, którzy ten sport walki uprawiają już o wiele dłużej na co wskazują uzyskane wyniki sportowe na tym oraz poprzednich turniejach w których uczestniczyli.

Zawodników do turnieju przygotował sensei Marcin Siegieńczuk 3 DAN przy aktywnej asyście sempai Gabrieli Skwiot 1 KYU. 

Bezpieczną podróż zawodników z Wyszek na turniej w Giżycku sfinansowała Gmina Wyszki dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Wyszki Mariusza Korzeniewskiego.

 

Tekst i zdjęcia Podlaski Klub Sportowy Na Szczyt