W dniu 12 sierpnia br. zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych pt.: „Pożar zakładu produkcji zniczy w miejscowości Falki”. Udział w nich wzięły jednostki OSP w Godziebach, Mulawiczach, Niewinie Borowym, Pulszach, Samułkach Dużych, Topczewie i Wyszkach. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek ratowniczych podczas gaszenia nietypowych konstrukcji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikom ćwiczeń przedstawiono również zagadnienia związane z taktyką ratowniczo–gaśniczą, ratownictwem medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych.

 

31 lipca 2018 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor GOPS Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 4. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
 5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk.
 2. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 

logo na stronę internetową

PODPROGRAM 2017 - EFEKTY

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach przy współpracy z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018.

     Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie następujące artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

     Pomoc żywnościowa trafiła do 607 osób znajdujących się w trudnej sytuacji żywnościowej z terenu województwa podlaskiego - gminy Wyszki.

     Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 30,6573 ton żywności,
 • 1692 paczek żywnościowych

     W ramach Podprogramu 2017 - 29 osobom korzystającym z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • kulinarne - 2 spotkania dla 29 uczestników
 • niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 29 uczestników.

 

20 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wyszki. W obradach udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, opowiedział o wspólnej współpracy z gminą, o realizowanych inwestycjach oraz o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. Określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wyszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyszki. 
 3. Ustalenia zasad udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 
 4. Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 6. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 7. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium.
 8. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wyszki. 
 9. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 10. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. 
 11. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki. 

 

      17 czerwca 2018 r., podczas Gminno - Szkolnego Dnia Rodziny, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz kolejny realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin. Tematem przewodnim była kampania "Postaw na rodzinę", promująca właściwe wzorce, prawidłowe relacje między rodzicami i dziećmi oraz zachęcająca do wspólnego spędzania czasu.

W dniu 23 maja br. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski podpisał umowę dotycząca otrzymania pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Dotacja pochodzi z samorządu Województwa Podlaskiego, który reprezentowany był przez marszałka Jerzego Leszczyńskiego oraz członka zarządu Stefana Krajewskiego. Umowy zostały podpisane z 22 gminami z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach. Przy podpisaniu umowy obecny był również Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Arkadiusz Krasowski oraz Komendant Gminny Marcin Lasota. W ramach złożonego wniosku Gmina Wyszki otrzymała kwotę 9 000,00 zł, którą przeznaczy na zakup specjalistycznego ubrania ochronnego.

3 maja 2018 r. obchodziliśmy uroczystość 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyszki, zaproszeni goście: Pan Walenty Korycki – Radny Województwa Podlaskiego, Pan Mateusz Młodzianowski - przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, której przewodniczył i wygłosił homilię Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dydycz. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach zaprezentowali część artystyczną poświęconą uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania uchwał Rady Gminy Wyszki podjętych w 2017 roku oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017. Radni podjęli następujące uchwały:

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Dnia 13.04.2018 r. Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski podpisał umowę z firmą Sungrant Sp. z o.o. ul. Ciesielska 2/23, 15 – 542 Białystok na realizację zadania pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki w związku z Działaniem 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.” 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy zostanie zamontowanych 37 kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

  27 marca 2018r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informację nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi przedstawił Sekretarz Tadeusz Wielanowski. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie: