W dniu 25.02.2021 r. w Białymstoku została podpisana umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0906/20-00 pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Pana Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Pana Mariusza Korzeniewskiego – Wójta Gminy Wyszki i Panią Teresę Falkowską – Skarbnik Gminy Wyszki o dofinansowanie Projektu pn.: Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Wyszki – Projekt Grantowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości około 36 szt., w tym ok. 15 szt. z dostosowaniem do potrzeb 1-3 osób w gospodarstwie domowym, ok. 15 szt. z dostosowaniem do 4-6 osób w gospodarstwie domowym i ok. 6 szt powyżej 6 osób w gospodarstwie domowym. Projekt przewiduje również montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości około 40 szt. o mocy do 5 kW.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 988 697,20 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 392 088,04 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.

UWAGA! Z dofinansowania mogą skorzystać osoby , które podpiszą umowę na powierzenie grantu z Gminą Wyszki. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania grantu będą dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu w późniejszym terminie.

 

Zdjęcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

     Gmina Wyszki realizuje Program "Wspieraj Seniora", którego celem jest wsparcie seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mają możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków oraz załatwienia drobnych spraw urzędowych.

Program adresowany jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, który pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19, a także osób poniżej 70 roku życia w trydnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej (ocena sytuacji i udzielenia wsparcia tym osobom należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej).

Pomoc można uzyskać dzwoniąc:

- na INFOLINIĘ DLA SENIORÓW - 22 505 11 11

lub bezpośrednio do GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH - 85 555 68 15.

Dzwoniąc pod numer infolinii należy podać adres i numer kontaktowy. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże dane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali szczegóły związane z udzieleniem pomocy i dostarczeniem niezbędnych produktów.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 

wspieraj seniora 2021

 

 

logo na stronę internetową

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje, iż wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie do zgłaszania się do pracowników socjalnych w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy żywnościowej ( pod uwagę brany jest dochód z miesiąca poprzedzającego ).

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.     

Zestaw roczny artykułów spożywczych

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

1

0,5

0,50

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

 

       Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

       Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać:

 od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,

od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
  z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

pdfulotka_500.pdf

Pomimo trudnego okresu w jakim przyszło nam żyć i pracować, ograniczając działania, realizowaliśmy swoje zamierzenia. Biblioteka w Strabli brała udział w IX edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok organizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz w konkursie „Podlaski Przepis” ogłoszony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Białymstoku. Kolejnym konkursem był projekt „ Wypieki strabelskie- to smaki anielskie” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Strabli jako zadanie publiczne zlecone przez Urząd Gminy Wyszki w zakresie” Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”. IV Edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” również była udziałem seniorów strabelskich, „ Pożegnanie wakacji na wesoło i na słodko” to kolejny konkurs w którym braliśmy udział, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Ostatnim wyzwaniem był udział w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2019 ogłoszony przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku, tytuł inicjatywy „Przeminęło , przeleciało i przekwitło jako kwiat..”  Chociaż deszcz nagród na nas nie spadł to mamy satysfakcję, iż inicjatywy jakie zrealizowaliśmy były potwierdzeniem aktywności i zaangażowania seniorów. To oni przekazują te wartości, które stanowią o naszej „tożsamości”: promowanie lokalnego dziedzictwa na rzecz naszej małej ojczyzny.

Artykuł i zdjęcia   Bibliotekarz i Opiekun Seniorów

                                            Zofia Oksiuta

 

 26 listopada 2020 r. w Koćmierach odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej. Przebudowę drogi gminnej wykonano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie Gmina otrzymała 50% dofinansowania. Koszt inwestycji wyniósł 1 119 764,40 zł.

W uroczystości udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski, Zastępca Wójta Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Teresa Falkowska, kierownik referatu IGK Kazimierz Tymosiak, Przewodnicząca Rady Zofia Oksiuta, sołtys Koćmier Sławomir Zdrojkowski i mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił proboszcz Parafii Topczewskiej ks. Zbigniew Bolewski.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

 

 

 

 

10.11.2020 r. w dzień poprzedzający Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i Skarbnik Teresa Falkowska złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci i Tożsamości Narodowej. 11.11.2020 r. odbędą się Msze św. w kościołach parafialnych, sprawowane w intencji Ojczyzny.

Tegoroczne obchody, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne mają symboliczny charakter w związku z obowiązującymi na terenie całego kraju obostrzeniami.

 

logo na stronę internetową

PODPROGRAM 2019 – efekty

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach (OPL z terenu województwa podlaskiego) przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju).

 

   3. Pomoc żywnościowa trafiła do 521 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wyszki.

   4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

30,96976 ton żywności;

2 019 paczek żywnościowych;

   5. W ramach Podprogramu 2019 dla 16 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej - 2 spotkania dla 16 uczestników
 • żywieniowo dietetycznych – 2 spotkania dla 16 uczestników
 • kulinarnych - 2 spotkania dla 16 uczestników
 • niemarnowania żywności - 2 spotkania dla 16 uczestników

 

W dniu 8 październiku 2020 r jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Topczewie zakupiła fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FLD3C o wartości 789 906,00 zł. Zakup pojazdu udało się zrealizować dzięki dotacjom uzyskanym z:

 • WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW - 380 000,00 zł,
 • Komendanta Głównego PSP - 180 000,00 zł,
 • budżetu Gminy Wyszki - 189 906,00 zł,
 • budżetu Województwa Podlaskiego - 40 000,00 zł.

Zakupiony pojazd jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 4150 l, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, 60 m linii szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe oraz wyciągarkę.

    

      Ze względu na rozpowszechnianie się koronowirusa, obecna sytuacja społeczna wymaga od nas wszystkich dostosowania się do zaistniałych warunków i zmiany codziennych nawyków. Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach prowadzi następujące działania pomocowe:

- przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- praca socjalna skierowana do mieszkańców Gminy Wyszki, która obejmuje również osoby objęte kwarantanną,

- poradnictwo w zakresie form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej,

- realizacja Programu "Wspieraj Seniora", skierowanego do osób w wieku 70+ (INFOLINIA 22 505 11 11)

 

     W czasie trwania epidemii, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach - 85/ 555 68 15.

Zachęcamy równnież do solidarności społecznej i zaangażowania się w pomoc na rzecz innych - członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Pomagajmy osobom z najbliższego otoczenia w zrobieniu zakupów, wykupieniu recept, w kontakcie z lekarzem, czy służbami publicznymi. 

 

 Informacja dla osób przebywających na kwarantannie pdfkwarantanna.pdf

Wykaz mobilnych punktów pobrań wymazu w województwie podlaskim  pdfMobilne-punkty-stan-na-281020202.pdf