9 stycznia 2020 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach odbyło się Noworoczne spotkanie Wójta Gminy Wyszki z rolnikami i przedsiębiorcami, które prowadzili Marzanna Olszewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Tadeusz Wielanowski - Zastępca Wójta i Sekretarz.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, samorządowego, księża, radni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich.

Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił prezentację dotyczącą życia Gminy Wyszki w 2019 roku. Zaprezentował zrealizowane inwestycje, pozyskane środki, ważne wydarzenia i uroczystości oraz plany na najbliższą przyszłość. Podziękował też za współpracę osobom mającym wkład w rozwój i promocję naszej gminy wręczając pamiątkowe statuetki, które otrzymali:

 1. Pan Bogdan Paszkowski Wojewoda Podlaski
 2. Pan Stanisław Derehajło Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 3. Pan Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
 4. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 5. Pan Piotr Pietraszko Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 6. Pan Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski
 7. Pan Józef Sulima Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 8. Pan Waldemar Kudrewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
 9. Pan Wojciech Macutkiewicz Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim
 10. Pan Stanisław Bachurek Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku
 11. Pani Barbara Wyszkowska – Perkowska Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział Wyszki
 12. Pan Janusz Adamczuk Firma "IWO" Janusz Adamczuk
 13. Pan Zbigniew Skibko Dr. inż. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny
 14. Pan Tadeusz Wyszkowski Inspektor nadzoru
 15. Pan Krzysztof Zaręba Kierownik Pronar Sp. z o.o. Filia Strabla

Następnie był koncert kolęd w wykonaniu Chóru męskiego z Suraża prowadzonego przez Pana Marka Jarosza.

Na zakończenie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

 

31 grudnia 2019 roku odbyła się sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy Wyszki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bielsk Podlaski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Wyszki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

- przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

- Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku

- pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w obrębie wsi Strabla – Łyse

- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037

- uchwalenie budżetu Gminy na 2020 rok

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego

       W dniu 23 grudnia harcerze z 6 WDH „Brygada” z Topczewa na czele z drużynową dh. Magdaleną Angielczyk przekazali na ręce Wójta Gminy Wyszki Mariusza Korzeniewskiego Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to coroczna  akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

18 grudnia 2019r. radne Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki reprezentujące szkoły podstawowe z Wyszek, Topczewa i Strabli wspólnie z Wójtem p. Mariuszem Korzeniewskim, dyrektorem p. Jackiem Falkowskim, dyrektorem p. Andrzejem Karpiesiukiem oraz opiekunką rady p. Anną Twarowską udali się do władz oświatowych, rządowych i samorządowych województwa podlaskiego. Celem wyjazdu było złożenia życzeń świąteczno – noworocznych i wręczenie stroików, które własnoręcznie wykonali młodzi radni. Gościliśmy u Podlaskiego Kuratora Oświaty p. Beaty Pietruszki. Następnie udaliśmy się do: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W Bielsku Podlaskim spotkaliśmy się ze starostą p. Sławomirem Jerzym Snarskim oraz jego zastępcą. Wszędzie przyjęto nas życzliwie i gościnnie. Podczas rozmów z poszczególnymi osobami radne miały okazję opowiedzieć o działalności MRG, która działa już 14 lat. Warto podkreślić, iż jest najdłużej istniejącą młodzieżową radą w naszym województwie. Pragniemy wszystkim podziękować za miłe i serdeczne przyjęcie.

Opiekunka Rady

Anna Twarowska

10 grudnia 2019r. w Zaścianku Podlaskim w Skrybiczach odbył się konkurs na prezentację stołów wigilijnych. Jego organizatorem już po raz trzeci jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Główny cel konkursu to upowszechnianie wiedzy o regionalnych produktach oraz kultywowanie tradycji pokoleniowych. 32 Koła Gospodyń Wiejskich z całego województwa przepięknie zaprezentowały stoły z wigilijnymi potrawami połączone ze świątecznymi dekoracjami. Było na co popatrzeć, a komisji nie łatwo było wybrać najlepszy stół. O przyznaniu pierwszych miejsc decydowała wyjątkowa, unikalna potrawa kultywowana z pokolenia na pokolenia, w dodatku wyrabiana z własnych produktów. Taki produkt w postaci dżemu z suszonych owoców pochodzących z własnych sadów zaprezentowało KGW Malinniki, zdobywając pierwsze miejsce. Jak powiedział Marszałek Stanisław Derehajło, wszystkie koła, które nie boją się wyzwań uczestnicząc w tym konkursie, są zwycięzcami. W nagrodę wszystkim zespołom zostały wręczone dyplomy i bardzo przydatne nagrody rzeczowe.

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Wyszki zaprasza do złożenia ankiet dotyczących instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Pozyskane w ten sposób informacje umożliwią określenie parametrów niezbędnych do złożenie wniosku w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
lub na adres poczty elektronicznej:

e-mail: ug_wyszki@post.pl

W terminie do 17 stycznia 2020 roku

 

docxAnkieta do pobrania

 5 grudnia 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy Wyszki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki;

- określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wyszki w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych;

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

- zmian w wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019- 2037;

- planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2020 rok.

Gmina Wyszki w trosce o rozwój oraz poprawę warunków życia naszych mieszkańców w sierpniu bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. : „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Budlewie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszki” w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typy „Gospodarka wodno – ściekowa”. Wniosek oceniony został na dość wysokim poziomie, w związku z czym w dniu 28 listopada 2019r. podpisana została umowa na jego realizację. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a drugi budowy SUW. Prace związane z przeprowadzeniem robót budowlanych będą realizowane w obu przypadkach w roku 2020. Kwota kosztów kwalifikowalnych dla danego etapu przyznanego dofinansowania wynosi:

- etap I: 11 235,00zł

- etap II: 1 019 363,00zł

W poniedziałek 25 listopada w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli obchodzono Święto Pluszowego Misia. W tym dniu najważniejszymi gośćmi były pluszowe misie przyniesione przez dzieci z domu.

Na początek dzieci wysłuchały bajek o misiu Uszatku, które przeczytała Pani Zofia Oksiuta.

Następnie dzieci poznały historię powstania pluszowego misia. Po prezentacji nadszedł czas na przedstawienie wierszy, piosenek i tańców w wykonaniu naszych małych artystów.

Po występach wspólnie z rodzicami dzieci robiły prześliczne misie. Uroczystość zakończono wręczeniem każdemu dziecku medalu oraz dyplomu Przyjaciel Misia.

    W dniu 15 listopada br. w Wyszkach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu IVECO jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach.
    Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku, który przyjął Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaproszonych gości oraz przybyłych strażaków z jednostek OSP gorąco powitał Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki.
    W swoim wystąpieniu Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że wdrożył działanie polegające na połączeniu środków z budżetu samorządów, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firm ubezpieczeniowych, dzięki któremu możemy cieszyć się z nowo zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
    Następnie został odczytany akt przekazania pojazdów oraz wręczono kluczyki i dowody rejestracyjne na ręce prezesa i kierowcy obu jednostek OSP, którzy dokonali próby technicznej i prezentacji samochodów.
   Obecny na uroczystości  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nadbryg. Jarosław Wendt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia a strażakom ochotnikom pogratulował otrzymania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
    Zakupiony samochód został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3000 l, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę dwuzakresową o wydajności 1600 l/min, maszt oświetleniowy, 60 m linii szybkiego natarcia oraz działko wodno-pianowe. Koszt zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 755 220,00 zł.