5 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów z Wójtem Gminy. Na początku Wójt Mariusz Korzeniewski przywitał przybyłych i pogratulował wyboru sołtysom.

Zgodnie z zapisami nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki od kadencji 2018 – 2023 zmienił się sposób wybierania sołtysów i członków rad sołeckich. Wybory do organów sołectw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectw, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wyszki. Do ustalenia terminu wyborów upoważniony został Wójt, który w zarządzeniu o wyznaczeniu daty wyborów określa również kalendarz wyborczy dla poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, a także podział na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Datę wyborów na obecną kadencję władz sołeckich wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli oddać głos na swego kandydata w tych samych lokalach wyborczych, jakie były utworzone w ubiegłorocznych wyborach samorządowych tj. w szkole w Strabli, szkole w Topczewie oraz budynku Gminnego centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.

 5 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyło się spotkanie Sołtysów naszej Gminy z Wójtem, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Wawrzyniec Wichrowski – kierownik Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Szepietowie; Halina Chomaniuk i Marek Markiewicz - pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku Podlaskim; Janusz Adamczuk- właściciel firmy „IWO” z Brańska.

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, na mocy której w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogły zarejestrować się koła nowe lub działające wg. wcześniejszych starych zasad.

To właśnie Premier Mateusz Morawiecki docenił w szczególny sposób rolę Kół Gospodyń Wiejskich w wielkim dziele pielęgnowania pięknych tradycji i obyczajowości polskiej wsi. Doceniając zaangażowanie społeczne mieszkańców wsi postanowił wspomóc nowe organizacje KGW dotacją z budżetu państwa.

Przed kołami, które chciały skorzystać z dotacji na podstawie nowej ustawy było nie lada wyzwanie. Do 27 grudnia, a był to okres świąteczny, należało zebrać chętnych i załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją w ARiMR. Do pokonania było kilka dobrych kroków, łącznie z otwarciem nowego konta w banku, załatwieniem nr REGON i NIP. Prezes Stowarzyszenia Aktywna Wieś przy pomocy grupy założycielskiej w stosownym terminie dostarczała wszystkie niezbędne dokumenty do powiatowego oddziału ARiMR w Bielsku Podlaskim.

I tak z dniem 27 grudnia powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym, (Aktywne Kobietki) które liczy 34 członków, w tym 5 mężczyzn. Ta liczba członków umożliwiła nam pozyskanie dotacji w kwocie 4000 zł.

Pozyskane środki każde koło może wykorzystywać na różnorodne szkolenia tematyczne, spotkania integracyjne, imprezy dla środowiska lokalnego, wyjazdy kulturalno- rozrywkowe, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych. Nowością tej ustawy jest to, iż każde koło może zarabiać środki finansowe ze sprzedaży własnych wyrobów sztuki ludowej lub żywności regionalnej. Oznacza to, iż członkinie koła mogą sprzedawać swoje wyroby kulinarne podczas różnorodnych uroczystości i festynów.

Nasze koło ma już pierwsze działania. Zakupiono karnisze i firany do świetlicy. Dnia 1 lutego członkowie koła jadą na film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”,którego projekcja odbędzie się w Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim. W dalszej działalności mamy zaplanowane warsztaty z „Carvingu”, tj. dekoracji potraw no i obowiązkowo spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na pewno pozyskane środki wykorzystamy racjonalnie.

Należy przyznać, że nowa ustawa poprzez dotację zmobilizowała do szybkiego działania wiele kół. Na forum na Facebooku powstała grupa Moje KGW, gdzie sporo pań wymienia się różnorodnymi pomysłami. I chodzi o to, aby otrzymywać pewne inspiracje od innych, i wierzyć, że to co robimy, ma sens i zainteresowanie u innych.

                                 Przewodnicząca KGW Bożena Gromada

logo POPŻ 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] – Gmina Wyszki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 Skierowania do pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2018 wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach. Osoby, króre spełniają kryteria i są zainteresowane otrzymywaniem paczek żywnościowych powinny zgłaszać się do GOPS w Wyszkach.

 

 10 stycznia 2019 r. w Brańsku odbyło się spotkanie opłatkowe sołtysów dekanatu bielskiego, brańskiego i hajnowskiego z Biskupem Drohiczyńskim, w którym udział wzięli Wójt Mariusz Korzeniewski i sołtysi z naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Pikus.

W drugiej części spotkania Wójt Gminy Brańsk przywitał wszystkich zebranych i złożył życzenia. Podziękował ks. Biskupowi za przyjęcie za obecność i wygłoszone słowo.

Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatkiem i śpiewem kolęd.

  3 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach odbyło się Noworoczne spotkanie Wójta Gminy Wyszki z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego, samorządowego, księża, radni, dyrektorzy, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy oraz lokalne stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczął śpiew kolęd w wykonaniu Scholi Parafialnej z Topczewa, Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” ze Strabli oraz Klubu Seniora „Razem” z Wyszek.

Następnie Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił prezentację dotyczącą życia Gminy Wyszki w 2018 roku. Zaprezentował zrealizowane inwestycje i zamierzenia na najbliższy czas.

Na zakończenie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

 

    W dniu 21 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski przekazał przedstawicielom 8 jednostek OSP wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w związku z pozyskaną dotacją ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

   Do jednostek OSP trafiły najaśnice przenośne, agregat prądotwórczy, detektor napięcia, detektor wielogazowy, sprzęt do oznakowania trenu akcji, bosaki dielektryczne oraz torby ratownictwa medycznego.

   Wartość zakupionego sprzętu wynosi 47 737,74 zł z czego 99% pokryło Ministerstwo Sprawiedliwości i 1 % Gmina Wyszki.

   Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

logotypy FS

Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Wyszki odbyła się 21 listopada 2018 r. Otworzył ją najstarszy radny Pan Aleksander Kłoczko. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marzanna Olszewska wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Wyszki Panu Mariuszowi Korzeniewskiemu. Następnie radni i Wójt złożyli ślubowanie.

11 listopada 2018 r. obchodziliśmy szczególne święto - Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gminne Obchody odbywały się uroczyście w Strabli, Topczewie i Wyszkach.