30 marca 2017 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 roku.  Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 

 1. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 3. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wyszki.
 4. Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 5. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 6. Pozbawienie kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Samułki Duże i Małe.
 7. Przystąpienie do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wyszki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 9. Przyjęcie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020.
 10. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.