Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali  umowy z przedstawicielami gmin, których wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa” zostały pozytywnie rozpatrzone. Dofinansowanie pochodzi ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

           Gmina Wyszki znalazła się na 4 miejscu wśród podmiotów które uzyskała w/w dofinansowanie. Naszą gminę reprezentowali Pan Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki oraz Pani Teresa Falkowska - Skarbnik Gminy. Otrzymaliśmy łącznie 1 037 853 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W tym pierwsza transza w wysokości 718 799 zł zostanie przeznaczona na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach, natomiast druga transza w wysokości 319 054 zł zostanie przeznaczona na budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

          W ramach dofinansowanych projektów na terenie województwa podlaskiego powstanie m.in. 64 km sieci wodociągowej, prawie 18 km sieci kanalizacyjnej, 420 przydomowych oczyszczalni ścieków, 16 ujęć wody, 9 stacji uzdatniania wody. Łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla całego wojewóztwa wynosi -  51 613 357 zł.