18 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała Nr XVII/213/17 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i  pieczęci Gminy Wyszki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2017 r. poz. 2649). Dotychczas gmina używała herbu niezgodnego z zasadami heraldyki i weksykologii. Opracowany w 1990 roku herb nie był związany ani z historią ani z tradycją Gminy Wyszki. Pomimo prób zalegalizowania tego znaku jako herb podjętych w 2006 roku, nie udało się uzyskać zgody Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

      Dla uporządkowania insygniów podjęto starania o opracowanie właściwych symboli. Zadanie zostało zlecone Panu Henrykowi Seroka – doktorowi habilitowanemu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizującemu się w badaniach nad heraldyką polską, będącemu autorem licznych pozycji książkowych między innymi o herbach miast Małopolskich, heraldyce samorządowej i jej problemach, herbie miasta Radomia, chorągwiach miejskich w przedrozbiorowej Polsce.Herb Gminy Wyszki przedstawia w polu błękitnym na podkowie srebrnej (białej) krzyżyk kawalerski zaćwieczony na jej barku, na którym ślepowron srebrny (biały) z rozpostartymi skrzydłami.

      Herb odwołuje się do herbu rycerskiego Ślepowron, którym pieczętowała się rodzina Wyszkowskich, związana od XV-XVI w. z dziejami wsi Wyszki, miejscowości będącej siedzibą gminy. Z nazwami osobowymi Wyszkowskich związana jest także nazwa wsi Wyszki, zaliczana do nazw rodowych. Za wyborem herbu Ślepowron na herb gminy Wyszki przemawiała ponadto przyjmowana niekiedy w polskiej heraldyce samorządowej możliwość uwzględniania herbów szlacheckich rodzin upamiętnionych w nazwie gminy. Dotyczy to w szczególności miejscowości które były wsiami gniazdami (rodowymi). Taka rola nadana została dzisiejszej siedzibie Gminy Wyszki przez Wyszkowskich herbu Ślepowron w XV w. Wyszki w ziemi bielskiej, pierwotnie występujące pod nazwą Piórków, na przestrzeni XV oraz w XVI w., kiedy Wyszkowscy osiągnęli znaczniejszą pozycję w ziemi bielskiej, były wsią o charakterze gniazdowym. Według L. Zugaja (Historia administracyjna gminy Wyszki): „Miejscowa szlachta, Wyszkowscy herbu Ślepowron zajmowali ważną pozycję w ziemi bielskiej. W drugiej połowie XVI wieku Wojciech Wyszkowski był sędzią grodzkim brańskim (1562-67), następnie (do 1591 roku) sędzią ziemskim bielskim. Jeden z Wyszkowskich – Michał syn Jakuba, studiował w Akademii Krakowskiej, następnie został pisarzem grodzkim brańskim. W XVII stuleciu żył Aleksander - podstoli bielski (1644-1649). Inny, niejaki Baltazar Wyszkowski został chorążym bielskim (1613-1614) i posłem na sejm. Krzysztofa szlachta wybrała na podczaszego bielskiego (1643-1660). Zygmunt Wyszkowski z połowie XVII wieku został łowczym bielskim, ten sam urząd piastował następnie jego syn Stanisław Jan. Zapewne wielu z nich mieszkało właśnie tu, w swoim gnieździe rodzinnym i należeli do warstwy średniozamożnej szlachty.” Awans do rangi siedziby gminy Wyszki zawdzięczały najpierw fundacji kościoła (1457 r.), następnie ustanowieniu parafii i w konsekwencji rozwojowi funkcji o charakterze administracyjnym. Można także dodać, że aktywność osadniczą przedstawicieli rodu heraldycznego pieczętującego się herbem Ślepowron widoczna jest także w dziejach innych wsi wchodzących w skład gminy, na przykład w miejscowości Górskie, Stare Bagińskie oraz w Wólce Pitkowskiej (Kuczyńscy).

      Flaga Gminy Wyszki przedstawia płat błękitny o proporcjach 5:8 z godłem herbu Ślepowron (bez tarczy). W pieczęciach urzędowych z herbem gminy (średnica 36 mm) widnieją odpowiednie napisy otokowe inicjowane krzyżykiem oraz godło herbu Ślepowron (bez tarczy).