20 września 2017 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Wyszki.  Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie   z działalności ośrodka oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. Informację  na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy przedstawiła Zofia Oksiuta – pracownik Gminnego Centrum Kultury.  

 

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat na nieruchomość stanowiącą mienie komunalne.
 2. Zmian w uchwale w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki.
 3. Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 4. Zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 7. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 8. Ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki.
 9. Wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 10. Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki.
 11. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 12. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037.
 13. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.