W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2017r.  w  Białymstoku została podpisana umowa  Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0049/17-00 pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Pana Macieja ŻywnoWicemarszałka Województwa Podlaskiego i Panią Annę Naszkiewicz - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Wyszki reprezentowaną przez Pana Mariusza Korzeniewskiego – Wójta Gminy Wyszki i Panią Teresę Falkowską – Skarbnik Gminy Wyszki  o dofinansowanie Projektu pn.: Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

 

W ramach projektu  przewiduje się zakup i montaż  37 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Wyszki do czerwca 2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 657 067,45PLN, w tym współfinansowanie UE wynosi 434 994,96PLN.