28 grudnia 2017 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Wyszki.  Na obrady przybył Pan Bogdan Czyżewski pracownik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim. Poinformował, iż od 1.01.2018 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące rolników, którzy są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT. Będą oni musieli przesyłać do resortu finansów rejestr sprzedaży i zakupów VAT jako Jednolity Plik Kontrolny. Przekazał sołtysom informacje, aby przekazali je rolnikom, którzy są podatnikami VAT.

 

Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

1.      Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

2.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.

3.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki.

4.      Przyjęcie Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

5.      Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2018 roku.

6.      Uchwalenie “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2018-2022”.

7.      Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Ośrodków Zdrowia w Strabli i Topczewie.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.

10.  Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037.

11.  Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

12.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.

13.  Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok.