logo na stronę internetową

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Kryteria kwalifikowalności:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić odpowiednich produktów żywnościowych. O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.

- 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1028,00 zł dla osoby w rodzinie

Sposób kwalifikacji:

1. Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,

2. GOPS w Wyszkach przyjmuje oświadczenia i tworzy listy zakwalifikowanych.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z conajmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład rocznego zestawu artykułów spożywczych.

Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL: - warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty niemarnowania żywności.

Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach - umowa z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok.