24 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania uchwał Rady Gminy Wyszki podjętych w 2017 roku oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017. Radni podjęli następujące uchwały:

 

 1. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
 2. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
 3. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 4. wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach.
 5. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyszki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 6. wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2018 roku.
 8. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
 9. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki.
 10. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 11. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 12. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 13. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.