20 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Wyszki. W obradach udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, opowiedział o wspólnej współpracy z gminą, o realizowanych inwestycjach oraz o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

 1. Określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wyszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyszki. 
 3. Ustalenia zasad udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 
 4. Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 5. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
 6. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 7. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium.
 8. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wyszki. 
 9. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 10. Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. 
 11. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki.