31 lipca 2018 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Dyrektor GOPS Pani Marzanna Olszewska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
  2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  3. wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  4. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo.
  5. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk.
  2. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037.
  3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.