28 marca 2019 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Wyszki. Na początku sesji Pani Jadwiga Borowska – mieszkanka naszej Gminy otrzymała „Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju” nadany prze Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to jest okazaniem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Podczas sesji zostały przedstawione następujące sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z wyborów do organów jednostek pomocniczych.
 3. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
 4. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 5. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 8. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki.
 2. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
 4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 5. przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa Wodźki oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wodźki.
 6. Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę – rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (I etap)”.
 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B – Etap III (Niewino Popławskie)”.
 9. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.
 10. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 r.