25 czerwca 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie  w okresie międzysesyjnym, raport o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki. Podjęto też uchwały w sprawie:

- Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki.

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

- zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa Wodźki oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wodźki.

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

- udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.