11 września 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Pani Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach za rok 2018 z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 r. Podjęto też uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonych w obrębie wsi Strabla- Łyse

- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz poszczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania.

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki

- zmian w Statucie Gminy Wyszki

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok