5 grudnia 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy Wyszki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki;

- określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wyszki w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych;

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

- zmian w wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019- 2037;

- planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na 2020 rok.