31 marca 2020 r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Wyszki. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 2. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 3. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Brańsk.
 8. Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/151/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego.
 10. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.