W załączeniu List Prezesa KRUS dotyczący zapewnienia dzieciom  bezpieczeństwa podczas wakacji.

pdfList_Prezesa_KRUS.pdf

W załączeniu Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące wyborów w Sołectwie Koćmiery

pdfWybory_-_Koćmiery.pdf

pdfWybory_-_Koćmiery_2.pdf

Harmonogram odpadów II półrocze

Treść w załączeniu pdfHarmonogram_odpadów_II_półrocze.pdf

 

Zarządzenie Nr 66/19

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wyszki Raport o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki i na stronie internetowej Gminy Wyszki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


docxRAPORT_O_STANIE_GMINY_ZA_2-018_ROK.docx

 logo PIAS

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym zaprasza panie na warsztaty, których celem jest zdobycie umiejętności wykonywania dekoracji w warzywach i owocach, tj. poznanie ciekawej techniki carvingu, przy pomocy której można pięknie dekorować potrawy kulinarne.

Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej w Niewinie Borowym w dniach 7-8 czerwiec ( piątek i sobota) w godz . 10-15.Warsztaty zaplanowano dla 25 kobiet- członkiń KGW i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających w naszej gminie.

Zajęcia poprowadzi Pani Joanna Czarkowska-Koordynator Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Program warsztatów.

07 czerwiec- piątek

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu podstawowych technik rzeźbienia w warzywach i owocach.

08 czerwiec – sobota

Dekorowanie potraw, przygotowanie elementów dekoracyjnych na stół.

Impreza lokalna dla dzieci.

Wspólne biesiadowanie przy udekorowanym stole.

Na warsztaty należy zabrać ze sobą: mały nożyk z wąskim ostrzem, drewnianą deskę, fartuszek, ściereczkę.

Do miłego zobaczenia w Niewinie Borowym.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 
 

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 rokupdfkonkurs_-_kultywowanie_tradycji.pdf

OJakość wodycena jakości wody Budlewo - 24.05. 2019

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ”

realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!

RERUTACJA TRWA DO 31.05.2019 ROKU!!!

 • Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego

dla osób niepracujących powyżej 30 roku życia, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

 • Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin:

Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady.

Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie: www.gornanarew.pl oraz w biurze projektu przy ulicy Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

REGULAMIN KONKURSU

„Rolniczki motorem innowacji w Polsce”– II edycja pod nazwą:„Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji II edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który nosi tytuł: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony. Zamysł Konkursu powstał w 2017 roku, inicjatorem była Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

§ 1 Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Rolniczy, na szczeblu wojewódzkim-Podlaska Izba Rolnicza.

2. Celem Konkursu jest promocja ważnej roli, jaką odgrywają kobiety na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych.

3. Do Konkursu swoje projekty mogą zgłaszać pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego.

4. Konkurs odbywa się raz na dwa lata, począwszy od 2017 roku, II edycja w roku 2019.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

6. Pierwszy etap rozpoczyna się od 1 lutego 2019 r. poprzez wydrukowanie regulaminu konkursu pn. „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach” i umieszczenie na stronie internetowej i innych dostępnych środkach przekazu.

7. Podlaska Izba Rolnicza do dnia 30 czerwca 2019r. prześle do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłoszenie Laureatki wybranej spośród wszystkich zgłoszeń zebranych ze swojego terenu.

8. Zgłoszeniem do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim jest złożenie do 31 maja 2019r. wypełnionego i podpisanego przez uczestniczkę formularza uczestnictwa w konkursie pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” oraz oświadczeń (załączniki nr 1, 2 i 3).

9. Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się do 18 czerwca 2019r.

§ 2 Jury Konkursu

1. Jury Podlaskiego konkursu zostaje powołane w następującym składzie:

 • Prezes PIR
 • p. o. Dyrektor PIR
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Przedstawiciel Gazety Współczesnej
 • Prezes Spółki Prosperita

2. Jury wybierze spośród siebie Przewodniczącego Jury.

3. Posiedzenia Jury odbywają się w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

4. Do zadań Jury należeć będzie:

a/ w terminie do dnia 18 czerwca 2019r.-wybór Laureatki Podlaskiego Konkursu oraz przyznanie II i III miejsca zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Regulaminie §4 ust. 1a-d,

b/ przyznanie nagrody głównej oraz nagród za zajęcie II i III miejsca.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Podejmowana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku, równej ilości punktów, decydujący głos ma przewodniczący Jury.

§ 3 Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres: białystok@pirol.pl, listem poleconym lub doręczyć osobiście do 31 maja 2019r. do siedziby Podlaskiej Izby Rolniczej: Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz (liczy się data wpływu do siedziby PIR ).

2. Zgłoszenia otrzymane po tej dacie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Na kopercie lub w e-mailu zawierającym zgłoszenie należy wyraźnie napisać:„Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

4. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu, zawierającego:

 • dane osobowe kandydatki do konkursu wojewódzkiego,
 • lokalizację gospodarstwa prowadzonego lub współprowadzącego przez kandydatkę,
 • opis struktury i działalności gospodarstwa rolnego i działań w nim prowadzonych,
 • opis innowacyjnych elementów wprowadzonych w gospodarstwie przez kandydatkę, w tym działań pro środowiskowych,
 • wyniki / rezultaty innowacyjnego projektu wprowadzonego w gospodarstwie przez kandydatkę –krótki opis innowacji.

5. Formularz musi być podpisany przez kandydatkę. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenia podpisane przez kandydatkę:

-oświadczenie przyjęcia zasad udziału w konkursie podlaskim (załącznik nr 2),

-oświadczenie RODO (załącznik nr 3)

-pozostałe dokumenty, złożone przez uczestniczkę Konkursu, np. zdjęcia gospodarstwa, zagrody; filmy, itp.

6. Prezentacja innowacyjnego projektu gospodarstwa kandydatki nie może być dłuższa niż trzy strony.

§ 4 Kryteria oceny

1. Kandydatki zostaną ocenione według następujących kryteriów:

a. wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;

b. transfer wiedzy;

c. równoważność innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;

d. wykorzystanie nowych metod komunikacji.

Ad. 1a. Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w danym sektorze lub w gospodarstwie.

Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej może objąć metody lub organizację pracy, czy też wprowadzić nowe rodzaje technologii zwiększające konkurencyjność i wydajność sektora rolnego, pozwalające na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, czy też produkcję innowacyjnego lub niszowego produktu. Innowacje dotyczące gruntu mogą odnosić się do wykorzystania innowacji (technologicznych lub organizacyjnych) tam, gdzie nie były one wcześniej stosowane. Mogą również obejmować tworzenie lub świadczenie usług pozwalających na różnicowanie dochodów z działalności na obszarach wiejskich lub innowacje poprzez rozwój przedsiębiorczości, w tym łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

Ad. 1b. Transfer wiedzy

Innowacje w danym gospodarstwie mogą oddziaływać na inne gospodarstwa, działające w tej samej branży lub regionie i wpływać na ich sytuację lub na stosunki tego obszaru na pozostałe. W tym kontekście, innowacje nie odnoszące się jedynie do jednego gospodarstwa, ale wpływające na cały łańcuch i mogą objąć maszyny, pakowanie produktów, kanały dystrybucji i sposoby sprzedaży, w tym eksportu produktów rolnych.

Ad. 1c. Zrównoważoność innowacji

Innowacje powinny być korzystne ze społecznego punktu widzenia                            i promować zielony wzrost poprzez walkę ze zmianami klimatu, unikanie zanieczyszczeń i optymalizację gospodarki zasobami. Powinny być również długofalowe i powinny wpływać na przyszłe pokolenia, by wywarły prawdziwe, trwałe skutki.

Ad. 1d. Nowe metody komunikacji

Innowacje oparte na nowych metodach komunikacji, stosowanych w celu poprawy edukacji rolniczej, ekologicznej dzieci i dorosłych w celu podniesienia poziomu wiedzy konsumentów na temat metod produkcji stosowanych w gospodarstwie.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu –ogłoszenie informacji o wynikach

1. Termin rozstrzygnięcia Konkursu określa niniejszy regulamin.

2. Jury przekaże informacje o wynikach konkursu, a także poinformuje uczestniczki konkursu Wojewódzkiego.

3. Przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej opublikują wyniki konkursu za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

1. O nagrodę w konkursie mogą ubiegać się wszystkie pełnoletnie rolniczki mieszkające i prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego.

2. Laureatka pierwszego miejsca na szczeblu województwa podlaskiego nie może brać udziału w dwóch kolejnych edycjach Konkursu.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Jury Konkursu.

4. Od decyzji Jury w sprawie przyznania nagrody nie przysługuje prawo odwołania.

5. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej za I miejsce oraz nagrody za II i III miejsce.

I miejsce- 1000 zł.

II miejsce -700 zł

III miejsce –500zł

§ 8 Wręczenie nagrody

Uczestniczki Konkursu Wojewódzkiego zostaną poinformowane przez Podlaską Izbę Rolniczą o terminie, miejscu i procedurze wręczenia nagród.

§ 9 Postanowienia końcowe

Wszelkie postanowienia dotyczące konkursu, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie podlegają rozstrzygnięciom przez Jury.

 

docFormularz_zgłoszenia_do_konkursu_wojewódzkiego_.doc

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowaną Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa.html.

        pdfLista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_Powiat_Bielski.pdf