Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach przypomina:

1. Świadczenia wychowawcze 500 PLUS przyznane są na okres do 31 maja 2021 r. Świadczenioborcy, którzy mają przyznane świadczenie, nie składają wniosków w 2020 r. , ponieważ kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. 

2. Terminy składania wniosków o przyznanie prawa do pozostych świadczeń nie uległy zmianie.

 

 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BIELSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. 

LINK DO FILMIKU:

- publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

- publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

Ponadto, przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDICJI:https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH:https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY:https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od polowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu -http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/

W załączeniu informacja dla rolników dotycząca wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny

pdfUbój_na_użytek_własny_w_gospodarstwie_poradnik_25_06_2020.pdf

plakat

KRUS oddział Regionalny w Białymstoku organizuje konkursy dla rolników: fotograficzny pod hasłem "Wieś Podlaska - praca, bezpieczeństwo, ludzie" ,  testowy "Rola rolnika by upadku unikał oraz kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe do których może dojść w gospodarstwach rolnych oraz uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Szczegóływ załącznikach:

pdfRegulamin_konkursu_fotograficznego.pd

pdfZgłoszenie_do_konkursu_fotograficznego.pdf

pdfRegulamin_konkursu_tematycznego.pdf

pdfTest.pdf

Ogólny 1 1

Bieg

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek” organizuje zawody biegowe pn.: „Wirtualny bieg po bezpieczne wakacje”.
Zawody będą polegały na pokonaniu wskazanego w regulaminie dystansu, zarejestrowaniu go dowolnym urządzeniem pokazującym czas i trasę, a następnie przesłaniu zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę. Zgłoszenia można przesyłać w okresie 26.06.-15.07.2020 na adres biegpobezpiecznewakacje@bk.policja.gov.pl.
        Bieg adresowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat z województwa podlaskiego bądź przebywającej na jego obszarze w związku z wypoczynkiem letnim.
W załączeniu przesyłam link z regulaminem, plakatem do pobrania i zgodami, które przesyłają uczestnicy.
Zachęcamy do włączenia się w powyższe działania poprzez publikację informacji na Państwa stronach internetowych.


http://podlaska.policja.gov.pl/pod/dzialania/prewencja/dzialania-profilaktycz/wirtualny-bieg/65830,Wirtualny-Bieg-Po-Bezpieczne-Wakacje.html 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku  informuje o programie skierowanym do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok studiów magisterskich dziennych.

Szczegóły w pdfzałączniku.pdf

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

            Na podstawie przepisów ww. ustawy (art. 77 pkt 4 lit. a-c), które weszły w życie z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  2. dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  4. dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

            Kasa dodaje, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

            Okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przedłużony został do 28 czerwca 2020 r.

            Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.

            Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

            Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 28 czerwca br.).

Ważne:

            Kasa sukcesywnie będzie przyznawać prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie wniosków złożonych przed wejściem w życie ww. przepisów. Zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany na okres opieki wskazany w złożonym wniosku.

            Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów, Kasa rozpatrzy ten wniosek bez konieczności składania nowego wniosku. Jeżeli we wniosku złożonym przed 24 czerwca br. wskazano konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na okres krótszy niż do 28 czerwca br. to w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego za okres dłuższy (niż podany w ostatnio złożonym wniosku) należy wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie tego zasiłku.

            Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż do 28 czerwca br. okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

            Kasa będzie na bieżąco informowała o okresie za który przysługuje zasiłek opiekuńczy i osobach do niego uprawnionych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/wykaz_spraw/swiad/wniosek_o_zasilek_opiekunczy_2020_uaktualniony.pdf

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Finansowych

Główny Księgowy

mgr Grażyna Niesterowicz

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest inicjatorem ogólnopolskiej akcji Polski e- bazarek. Rolnicy i przetwórcy produktów rolnych, wytwórcy regionalnej i ekologicznej żywności otrzymają wsparcie przy sprzedaży swoich produktów przez utworzoną specjalną platformę internetową. W ramach tej akcji, na terenie województwa podlaskiego - Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uruchomił Podlaski e-bazarek szczegóły na stronie:  https://www.podlaskiebazarek.pl/

logo