Rolnicy posiadający użytki rolne położone na terenie gminy Wyszki mają możliwość odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 sierpnia do 2 września  2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Wniosek należy złozyć w Urzędzie Gminy Wyszki w pokoju nr 1 lub przesłać na adres tut. Urzędu.
Wypłata środków nastąpi w terminie 1 - 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

Zarządzenie Nr 84/19
Wójta Gminy Wyszki

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam drugi konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wyszki w 2019 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyszki,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

pdfII_konkurs_-_sport.pdf

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzacych z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiówI stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Szczegóły w załączniku:

pdfStypendia_pomostowe.pdf

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PIORYTOWEGO PROGRAMU

Pn "OGÓLNOPOLSKi PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEBY POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

Treść w załączeniu: pdfKonunikat.pdf

APEL PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DO ROLNIKÓW

Treść wiadomości w załączeniu:pdfAPEL_PKRUS.pdf

Informacja - susza

Wójt Gminy Wyszki informuje, iż na podstawie komunikatu IUNG-PIB Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce w 2019 r stwiedza wystąpienie na ternie gminy Wyszki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.  Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w 2019 r można składać w siedzibie Urzędu Gminy. Wnioski dostępne do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2 17-132 Wyszki.

Wypełnione wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy Wyszki, należy zwrócić uwagę na zgodność danych dot. powierzchni upraw i ich rodzaju z wnioskiem o płatności bezpośrednie za rok 2019 (aby uniknąć rozbieżności powierzchnie upraw należy z spisać z wniosku złożonego a nie z wniosku przesłanego do producenta rolnego przez ARiMR drogą pocztową). W załączniku dotyczącym produkcji zwierzęcej należy uwzględnić tylko zwierzęta sprzedane w 2019 roku oraz krowy mleczne (dotyczy prroducentów mlecznych).

.docWnioski_suszowe.doc

NFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH

Z dniem 1 lipca 2019 r. zmienia się adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach z dotychczasowego na:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Szkolna 17

17-132 Wyszki

(budynek Szkoły Podstawowej w Wyszkach – poziom-1)

Prosimy o kierowanie korespondencji pod nowy adres.

Z uwagi na planowaną w dniach 27.06.2019 r. - 01.07.2019 r. przeprowadzkę mogą Państwo spotkać się z trudnościami związanymi z załatwianiem spraw w Ośrodku.

 Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

 

Dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania

w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota).

W załączeniu List Prezesa KRUS dotyczący zapewnienia dzieciom  bezpieczeństwa podczas wakacji.

pdfList_Prezesa_KRUS.pdf

W załączeniu Zarządzenia Wójta Gminy dotyczące wyborów w Sołectwie Koćmiery

pdfWybory_-_Koćmiery.pdf

pdfWybory_-_Koćmiery_2.pdf