ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ”

realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!

RERUTACJA TRWA DO 31.05.2019 ROKU!!!

 • Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego

dla osób niepracujących powyżej 30 roku życia, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

 • Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin:

Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady.

Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie: www.gornanarew.pl oraz w biurze projektu przy ulicy Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

REGULAMIN KONKURSU

„Rolniczki motorem innowacji w Polsce”– II edycja pod nazwą:„Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji II edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który nosi tytuł: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony. Zamysł Konkursu powstał w 2017 roku, inicjatorem była Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

§ 1 Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Rolniczy, na szczeblu wojewódzkim-Podlaska Izba Rolnicza.

2. Celem Konkursu jest promocja ważnej roli, jaką odgrywają kobiety na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych.

3. Do Konkursu swoje projekty mogą zgłaszać pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego.

4. Konkurs odbywa się raz na dwa lata, począwszy od 2017 roku, II edycja w roku 2019.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

6. Pierwszy etap rozpoczyna się od 1 lutego 2019 r. poprzez wydrukowanie regulaminu konkursu pn. „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach” i umieszczenie na stronie internetowej i innych dostępnych środkach przekazu.

7. Podlaska Izba Rolnicza do dnia 30 czerwca 2019r. prześle do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłoszenie Laureatki wybranej spośród wszystkich zgłoszeń zebranych ze swojego terenu.

8. Zgłoszeniem do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim jest złożenie do 31 maja 2019r. wypełnionego i podpisanego przez uczestniczkę formularza uczestnictwa w konkursie pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” oraz oświadczeń (załączniki nr 1, 2 i 3).

9. Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się do 18 czerwca 2019r.

§ 2 Jury Konkursu

1. Jury Podlaskiego konkursu zostaje powołane w następującym składzie:

 • Prezes PIR
 • p. o. Dyrektor PIR
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Przedstawiciel Gazety Współczesnej
 • Prezes Spółki Prosperita

2. Jury wybierze spośród siebie Przewodniczącego Jury.

3. Posiedzenia Jury odbywają się w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

4. Do zadań Jury należeć będzie:

a/ w terminie do dnia 18 czerwca 2019r.-wybór Laureatki Podlaskiego Konkursu oraz przyznanie II i III miejsca zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Regulaminie §4 ust. 1a-d,

b/ przyznanie nagrody głównej oraz nagród za zajęcie II i III miejsca.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Podejmowana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku, równej ilości punktów, decydujący głos ma przewodniczący Jury.

§ 3 Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres: białystok@pirol.pl, listem poleconym lub doręczyć osobiście do 31 maja 2019r. do siedziby Podlaskiej Izby Rolniczej: Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz (liczy się data wpływu do siedziby PIR ).

2. Zgłoszenia otrzymane po tej dacie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Na kopercie lub w e-mailu zawierającym zgłoszenie należy wyraźnie napisać:„Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

4. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu, zawierającego:

 • dane osobowe kandydatki do konkursu wojewódzkiego,
 • lokalizację gospodarstwa prowadzonego lub współprowadzącego przez kandydatkę,
 • opis struktury i działalności gospodarstwa rolnego i działań w nim prowadzonych,
 • opis innowacyjnych elementów wprowadzonych w gospodarstwie przez kandydatkę, w tym działań pro środowiskowych,
 • wyniki / rezultaty innowacyjnego projektu wprowadzonego w gospodarstwie przez kandydatkę –krótki opis innowacji.

5. Formularz musi być podpisany przez kandydatkę. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenia podpisane przez kandydatkę:

-oświadczenie przyjęcia zasad udziału w konkursie podlaskim (załącznik nr 2),

-oświadczenie RODO (załącznik nr 3)

-pozostałe dokumenty, złożone przez uczestniczkę Konkursu, np. zdjęcia gospodarstwa, zagrody; filmy, itp.

6. Prezentacja innowacyjnego projektu gospodarstwa kandydatki nie może być dłuższa niż trzy strony.

§ 4 Kryteria oceny

1. Kandydatki zostaną ocenione według następujących kryteriów:

a. wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;

b. transfer wiedzy;

c. równoważność innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;

d. wykorzystanie nowych metod komunikacji.

Ad. 1a. Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w danym sektorze lub w gospodarstwie.

Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej może objąć metody lub organizację pracy, czy też wprowadzić nowe rodzaje technologii zwiększające konkurencyjność i wydajność sektora rolnego, pozwalające na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, czy też produkcję innowacyjnego lub niszowego produktu. Innowacje dotyczące gruntu mogą odnosić się do wykorzystania innowacji (technologicznych lub organizacyjnych) tam, gdzie nie były one wcześniej stosowane. Mogą również obejmować tworzenie lub świadczenie usług pozwalających na różnicowanie dochodów z działalności na obszarach wiejskich lub innowacje poprzez rozwój przedsiębiorczości, w tym łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

Ad. 1b. Transfer wiedzy

Innowacje w danym gospodarstwie mogą oddziaływać na inne gospodarstwa, działające w tej samej branży lub regionie i wpływać na ich sytuację lub na stosunki tego obszaru na pozostałe. W tym kontekście, innowacje nie odnoszące się jedynie do jednego gospodarstwa, ale wpływające na cały łańcuch i mogą objąć maszyny, pakowanie produktów, kanały dystrybucji i sposoby sprzedaży, w tym eksportu produktów rolnych.

Ad. 1c. Zrównoważoność innowacji

Innowacje powinny być korzystne ze społecznego punktu widzenia                            i promować zielony wzrost poprzez walkę ze zmianami klimatu, unikanie zanieczyszczeń i optymalizację gospodarki zasobami. Powinny być również długofalowe i powinny wpływać na przyszłe pokolenia, by wywarły prawdziwe, trwałe skutki.

Ad. 1d. Nowe metody komunikacji

Innowacje oparte na nowych metodach komunikacji, stosowanych w celu poprawy edukacji rolniczej, ekologicznej dzieci i dorosłych w celu podniesienia poziomu wiedzy konsumentów na temat metod produkcji stosowanych w gospodarstwie.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu –ogłoszenie informacji o wynikach

1. Termin rozstrzygnięcia Konkursu określa niniejszy regulamin.

2. Jury przekaże informacje o wynikach konkursu, a także poinformuje uczestniczki konkursu Wojewódzkiego.

3. Przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej opublikują wyniki konkursu za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

1. O nagrodę w konkursie mogą ubiegać się wszystkie pełnoletnie rolniczki mieszkające i prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego.

2. Laureatka pierwszego miejsca na szczeblu województwa podlaskiego nie może brać udziału w dwóch kolejnych edycjach Konkursu.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Jury Konkursu.

4. Od decyzji Jury w sprawie przyznania nagrody nie przysługuje prawo odwołania.

5. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej za I miejsce oraz nagrody za II i III miejsce.

I miejsce- 1000 zł.

II miejsce -700 zł

III miejsce –500zł

§ 8 Wręczenie nagrody

Uczestniczki Konkursu Wojewódzkiego zostaną poinformowane przez Podlaską Izbę Rolniczą o terminie, miejscu i procedurze wręczenia nagród.

§ 9 Postanowienia końcowe

Wszelkie postanowienia dotyczące konkursu, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie podlegają rozstrzygnięciom przez Jury.

 

docFormularz_zgłoszenia_do_konkursu_wojewódzkiego_.doc

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowaną Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa.html.

        pdfLista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_Powiat_Bielski.pdf

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego dla osób niepracujących powyżej
30 roku życia, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady.

HARMONGORAM SPOTAKAŃ:

DATA SPOTKANIA

GODZINA SPOTKANIA

MIEJSCE SPOTKANIA

13.05.2019 (poniedziałek)

12.00

URZĄD GMINY W TUROŚŃI KOŚCIELNEJ (sala konferencyjna)
ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

13.05.2019 (poniedziałek)

14.00

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH
ul.
Władysława Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

17.05.2019 (piątek)

09.00

URZĄD GMINY SOKOŁY (sala konferencyjna)

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

17.05.2019 (piątek)

11.00

URZĄD MIEJSKI W TYKOCINIE (sala konferencyjna)
ul. 11 Listopada 8, 16 – 080 Tykocin

17.05.2019 (piątek)

13.00

REMIZA W CHOROSZCZY

ul. Dominikańska 22, 16 – 070 Choroszcz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

I. Rodzaj umowy : zlecenie

II. Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy: maj 2019 r. 

III. Rodzaj usługi: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecko z niepełnosprawnością (autyzm dziecięcy) w wymiarze:
- 2 godzin tygodniowo w zakresie pomocy psychologicznej

- 2 godzin tygodniowo w zakresie integracji sensorycznej

 IV. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

4. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a.    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b.    kształtowanie nawyków celowej aktywności,

c.    prowadzenie treningu zachowań społecznych. 


V. Wymagania dodatkowe:

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. dyspozycyjność do pracy w miejscu zamieszkania klienta.

  VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności
 5. Oferta cenowa

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze” w terminie do 9 maja 2019 r. do godz. 12.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl .tel. 504 976 690
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe.
  W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

Dodatkowe informacje – kontakt 85/7305882

Wyszki, 2019-04-30

Dyrektor GOPS w Wyszkach

Marzanna Olszewska

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi przedłużył rekrutację do nowego projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" (działanie 9.1 RPO WP), którego celem jest udzielenie osobom niepracującym powyżej 30 roku życia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Wszelkie informacje dot. wydłużenia rekrutacji znajdują się pod linkiem:

W załączeniu lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

docListajednosteknieodplatnegoporadnictwaPowiatBielski.doc

baner 750x150.jpg

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13-14 kwietnia 2019 roku. Wydarzenia są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.

Wszyscy, których interesuje temat pszczelarstwa będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie uczestnicząc w wykładzie o nowoczesnych metodach pszczelarstwa na przykładzie kanadyjskich pasiek towarowych, który wygłosi Piotr Szyszko, a smakosze miodów będą mieli okazję do uzupełnienia swoich zapasów.

Nie zawiodą się Ci, którzy nastawią się na dodatkowe atrakcje. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przygotował konkursy dla tych, co chcieliby sprawdzić swoją wiedzę. Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w konkursie „Zgadnij o to za roślina”, oraz konkursie zorganizowanym wraz z Państwową Inspekcją Pracy oraz z KRUS Białystok konkursie „Dziecko bezpieczne na wsi”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do namiotu PODR Szepietowo.

Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego to świetna okazja do zapoznania się z ofertą firm budowlanych. W obecnych czasach inwestor ma do wyboru wiele możliwości jeśli chodzi o sposób budowania, o wybór materiałów budowlanych, czy też wyposażenie budynku. Dzięki naszym Targom jest możliwość przyjrzenia się temu wszystkiemu z bliska i porównaniu ofert różnych firm.

Bardzo ciekawym punktem targów będzie wystawa królików, gdzie będzie można podziwiać najpiękniejsze okazy tych zwierząt.

Zapraszamy do Szepietowa na Targi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
 2. Dziecko jest urodzone w latach 2004 – 2012 (7 - 15 lat).
 3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2019 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 23.06 - 13.07.2019 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06 - 20.07.2019 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane
w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

            (85) 7497305 Białystok

            (86) 2716110 Zambrów

            (87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 08.05.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ubezpieczeń

mgr Anna Ignatowicz - Grądzka

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi rozpoczął rekrutację do nowego projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" (działanie 9.1 RPO WP), którego celem jest udzielenie osobom niepracującym powyżej 30 roku życia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegóły w załącznikach.

 

Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem: