Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim organizuje kiermasz stroików nagrobnych w dn. 15 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wyszki.

Zapraszamy!

pdfkiermasz_stroików_.pdf

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2017/2018 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. 

 

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

                    UWAGA ROLNICY !!!

   Zapisy na obowiązkowe szkolenia w zakresie:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

(SZKOLENIE CHEMIZACYJNE)

   które odbędą się:

w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wyszkach ul. Piórkowska 30

PODSTAWOWE: 11 i 12 października 2018 r. o godz. 9:30

Koszt szkolenia: podstawowe – 200 zł

                           UZUPEŁNIAJĄCE: 11 października 2018r o godz.9:30

Koszt szkolenia: uzupełniającego -100zł

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.

533 377 625, 81 534 00 95, 795 095 414

OBOWIĄZKOWE ZAPISY TELEFONICZNE !!!

Informacja Wójta Gminy Wyszki

       Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Pragnę poinformować iż, Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej został wydłużony do 31 października 2018 r. Wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy składają wnioski do Biur Powiatowych ARiMR. Pomoc należy się każdemu rolnikowi bez względu na procent strat w gospodarstwie. Istotne jest to, aby strata wynosiła powyżej 30% w uprawach rolnych.

Wszelkie wytyczne, wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, którego gospodarstwie rolnym powstały szkody, można uzyskać bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR, jak również przez stronę internetową http://www.arimr.gov.pl.

MRiRW_-_ogłoszenie_wydłużenie_terminu_składania_wniosków.pdf

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 79 rocznicy bitwy pod Olszewem.

plakat dozynki2018

Starosta Bielski oraz Powiatowy Zespół ds. Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Patriotycznych serdecznie zapraszają na uroczystości obchodów 98 rocznicy „Cudu nad Wisłą” i Święta Wojska Polskiego - które odbędą się w dniu 15 sierpnia 2018 r. w Bielsku Podlaskim.

Szczegóły:  pdfPlakat_15_sierpnia_2018.pdf

jakprzetrwaćupały

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 19 sierpnia 2018 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

sala konferencyjna Urzędzu Gminy w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie