W Gminie Wyszki od 1 marca 2021 roku funkcję dzielnicowego pełni starszy aspirant Dariusz Koleda. Jest to policjant z wieloletnim stażem na takim stanowisku. Nowy dzielnicowy będzie współpracował z lokalną społecznością w celu poprawy jej bezpieczeństwa.

Dzielnicowy starszy aspirant Dariusz Koleda przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w Wyszkach ul. Piórkowska 2, w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny z dzielnicowym można nawiązać pod numerem telefonu  47 71 252 95 tel. kom. 885 997 239. Możliwy jest również kontakt e-mail z dzielnicowym dzielnicowy.bielsk-podl10@bk.policja.gov.pl.

 

 

 http://www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl/po6/aktualnosci/71956,NOWY-DZIELNICOWY-W-GMINIE-WYSZKI.html

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Samułki Duże od 30 do 67

2021-03-11 08:00

2021-03-11 14:00

6

06-256

Ignatki

2021-03-17 08:00

2021-03-17 14:00

6

06-243

 

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.

Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Wykonanie testu jest bezpłatne. Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań. Na wykonanie testu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Lista placówek wykonujących testy w kierunku  SARS-CoV-2 dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl.

Ułatwienia procesu rekrutacji do służby wojskowej!

Utworzenie Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR) było odpowiedzią na potrzebę skrócenia procesu rekrutacji do służby wojskowej. Dotychczas, jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Nowym rozwiązaniem usprawniającym proces rekrutacji są WCR, czyli miejsca w których kandydaci w ciągu maksymalnie dwóch dni zrealizują wszystkie niezbędne formalności niezbędne do realizacji upragnionego celu jakim jest: Zostanie Żołnierzem Rzeczypospolitej.

GDZIE I KIEDY FUNCKJONUJĄ WCR?

Informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku Podlaskim w najbliższych miesiącach funkcjonować będzie nw. WCR:

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
W BIELSKU PODLASKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski

 Celem utworzenia WCR w Bielsku Podlaskim było stworzenie dogodnych warunków wszystkim mieszkańcom terenu administrowanego przez WKU w Bielsku Podlaskim tj. powiatów bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego i wysokomazowieckiego, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

 W najbliższych miesiącach WCR będą funkcjonowały zgodnie z poniższych harmonogramem:

  • 15-16.03.2021 r. – WCR w Bielsku Podlaskim
  • 19-20.04.2021 r. – WCR w Bielsku Podlaskim

WCR – ZASADY DZIAŁANIA?

WCR – to miejsce w którym ochotnicy do służby wojskowej (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) w jednym miejscu i w maksymalnie dwa dni przejdą rozmowę kwalifikacyjną, rozmowy zapoznawcze z przedstawicielami jednostek wojskowych (przyszłych pracodawców), badania psychologiczne i badania lekarskie. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach – teraz wszystko zostanie zrealizowane w WCR bez ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu do różnych instytucji. Na zakończenie prac WCR, jeśli wyniki będą pozytywne ochotnicy otrzymają karty powołania na szkolenia wojskowe w terminie zgodnym z ich preferencjami.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WCR?

Oferta skierowana jest do osób, które nigdy nie były w wojsku, które poważnie myślą o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego. W zależności od preferencji ochotników,
do wyboru są m.in. poniższe ochotnicze formy służby wojskowej.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - szkolenie trwające 28 dni, dedykowane osobom, które nigdy nie były w wojsku, stanowi swoistą przepustkę do ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. Aktualnie jest najkrótszą drogą do zawodowej służby wojskowej. Już podczas szkolenia ochotniczy otrzymają propozycje stanowisk służbowych już w zawodowej służbie wojskowej.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA - oferta dla wszystkich którzy chcą połączyć naukę/pracę
ze służbą ojczyźnie, którzy chcą zrobić coś więcej dla swojej lokalnej społeczności, jednocześnie
nie rezygnując z dotychczasowej aktywności.

Zapraszamy wszystkie osoby, które wykonały „1 KROK” do służby wojskowe tj. złożyły deklarację chęci pełnienia służby wojskowej:

ü na www.zostanzolnierzem.pl;

ü osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;

ü poprzez platformę ePUAP.

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 261 398 072/073

www.facebook.com/WKUBielskPodl

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

 

wcr

 

INFORMACJA

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.820 zł 60 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7.095 zł 40 gr.

   Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 lutego 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 r. (5.457 zł 98 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2021 r. poz. 136/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 lutego 2021 r. poz. 195/.

 

p. o. Dyrektora
OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”.

Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich można wysyłać do 31 maja br. wyłącznie poprzez stronę internetową https://bitwaregionow.pl/ za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przed przystąpieniem do rywalizacji i wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/

Liczymy na rekordową frekwencję w wydarzeniu będącym prezentacją różnorodności kulinarnych tradycji regionów Polski.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

bitwa regionow2021

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki (min. 4 wersy), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzującej „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat” i nawiązującej do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2021 r. do godz. 00:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać „Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka”) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na rymowankę” (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 20 laureatów z największą liczbą punktów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł każda. O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w salach obsługi interesantów Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku oraz w podległych Placówkach Terenowych.

 rymowanka baner akt 2021

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Godzieby

2021-03-02 08:00

2021-03-02 14:00

6

06-232

Warpechy Nowe

2021-03-03 08:00

2021-03-03 14:00

6

06-825

Samułki Małe

2021-03-04 08:00

2021-03-04 14:00

6

06-434

      

 

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

    

 

logo nfz

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach informuje o możliwości otrzymania wsparcia przez dzieci i młodzież w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterpeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku Podlaskim. Ośrodek udziela porad: psychologicznych, psychologiczno - diagnostycznych, sesji wsparcia psychospołecznego oraz sesji psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Świadczenia realizowane są stacjonarnie, telefonicznie, online oraz w środowisku (wizyty domowe). Pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

 

Adres: Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83

tel. 794 908 839

e-mail: info@animus-bielskpodlaski.pl

   

pdfUlotka_Animus.pdf

docxoferta_Animus.docx

     Powiat Bielski jest realizatorem pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, będące mieszkańcami powiatu bielskiego mogą uzyskać pomoc finansową, związaną z likwidacją barier transportowych, w poruszaniu się, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, utrzymaniem aktywności zawodowej oraz uzyskaniem wykształcenia na poziomie wyższym.

     Ogólne informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.pcprbielskpodlaski.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 tel. 85 869 99 03

 

osoby_niepełnosprawne_Aktywny_samorząd.pdf

Podkategorie