Od 9 listopada br. wprowadzamy ważną zmianę dla osób, które dokonują samospisu - skracamy czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Od 23 listopda samospis będzie można wypełnić tylko w ciagu 2 dni od pierwszego skutecznego logowania.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

Źródło: https://spisrolny.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2020/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_listopad_2020.pdf

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1962).

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  Kamienny Dwór i Wólka Pietkowska  dn. 13.11.2020 r.  godz. 8.00 - 12.00 oraz Kamienny Dwór nr 2 i 9 w dn. 16.11.2020 r. godz. 8.00 - 14.00

 

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju

 • Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
 • Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.
 • Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.

„Elektroniczna usługa, która umożliwi podatnikom umówienie wizyty w urzędzie skarbowym, to ważny krok w programie „Klient w centrum uwagi KAS”. Dzięki usłudze zwiększymy komfort załatwiania spraw w urzędzie przy zapewnieniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji” – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Nowy model obsługi opracowany przez białostocką Izbę Administracji Skarbowej uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim.

26 października usługa zostanie wprowadzona w 5 kolejnych regionach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. W tych województwach już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze swoim urzędem. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

„Naszym priorytetem jest zarówno wysoki poziom jakości obsługi, jak również bezpieczeństwo w urzędach. Cieszę się, że nasze rozwiązanie zostanie wdrożone w całym kraju, bo jak wynika z ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród podatników korzystających z usługi w województwie podlaskim, doceniają oni to rozwiązanie. Jestem przekonany, że podobnie będzie w innych województwach” – mówi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

Jak się umówić na wizytę

Wizytę w urzędach skarbowych województwa podlaskiego można umówić:

 • przez internet – możesz skorzystać zelektronicznego formularzadostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego
 • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego
 • w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia.

Podatnicy doceniają nową usługę

Ankieta przeprowadzona wśród podatników z województwa podlaskiego, w którym przeprowadzono pilotaż usługi pokazała, że 77 proc. ankietowanych uznało, że wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy i zwiększa bezpieczeństwo. 72 proc. stwierdziło też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny.

Inne sposoby załatwiania spraw online

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Radosław Hancewicz

Rzecznik prasowy podlaskiej KAS

Działalność prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku w 2020 roku

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku systematycznie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa wykorzystuje różne formy działań – pogadanki, szkolenia, konkursy, przeglądy gospodarstw i prac polowych, czy też pokazy bezpiecznej pracy.

Rok 2020 okazał się jednak wyjątkowym w swym przebiegu czasem – nie tylko
dla samego społeczeństwa i występujących w nim stosunków społecznych ale również
dla instytucji, które normują jego prawidłowe funkcjonowanie. Istniejący stan epidemii
w Polsce spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym COVID-19 zmienił dotychczas stosowane przez Oddział formy działań
oraz wpłynął na konieczność wypracowania nowych rozwiązań, zgodnych z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej. Poprzez publikacje w środkach masowego przekazu z terenu województwa podlaskiego KRUS promował szkolenie e-learningowe
dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej
i przystępnej formie przybliżyło zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Upowszechniano również ulotki, broszury, plakaty i informacje dotyczące prowadzonych kampanii prewencyjnych.

Ze względu na niemożność przeprowadzenia konkursów, które dotychczas były organizowane po szkoleniach rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim, opracowano konkursy w formie korespondencyjnej.

Pierwszy z nich, już zakończony - ,,Rola rolnika by upadku unikał” upowszechniał wiedzę o zagrożeniach i przyczynach wypadków oraz popularyzował sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.

Kolejny konkurs ,,Rolniku nie daj się kleszczom” upowszechnia profilaktykę zachorowań na choroby odkleszczowe (boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu). Nie został on jeszcze rozstrzygnięty – na zgłoszenia w formie arkuszu testowego wraz z klauzulą informacyjną RODO czekamy do 30 listopada 2020 r. Test wraz z pozostałymi dokumentami dostępne są przy wejściu do sal obsługi interesantów KRUS.

Dzięki tym przedsięwzięciom Oddział aktywnie zwiększa świadomość rolników w zakresie bhp w rolnictwie. Skutkuje to zmniejszeniem liczby zgłaszanych wypadków przy pracy rolniczej, a także negatywnych skutków zdrowotnych.

Innowacyjną formą działań okazał się również konkurs fotograficzny ,,Wieś podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie”, który polegał na dostarczeniu do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku 5 fotografii na temat zapobiegania wypadkom
w gospodarstwach rolnych, a w szczególności: upadkom osób, pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych, uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta. Fotografie miały przedstawiać to, w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują lub zmniejszają występowanie zagrożeń, które
są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, co zaowocowało licznymi zgłoszeniami w konkursie. Dzięki temu działaniu rolnicy mieli możliwość zastanowienia się nad bezpiecznymi rozwiązaniami stosowanymi we własnym gospodarstwie, jak i nad tymi, które wymagają dalszego dopracowania.

Dzięki od lat stosowanej korespondencyjnej formie Wojewódzkiego konkursu dla rolników - producentów mleka, konkurs ,,Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” odbył się bez zmian. Polegał on na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe i jedno pytanie opisowe o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości rolników – producentów mleka (których wielu prowadzi gospodarstwa na terenie województwa podlaskiego) w zakresie zagrożeń i znajomości zachowań zwierząt oraz zaspokojenia ich potrzeb bytowych.

Na początku 2020 roku pracownicy Oddziału mieli możliwość przeprowadzenia działań również z najmłodszymi – uczniami szkół podstawowych, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Zorganizowano 167 szkoleń w szkołach podstawowych i gimnazjach, zapoznając 8415 uczniów z zasadami ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym,
a także ,,Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat
w gospodarstwach rolnych”.

Ze względu na charakter działań wymagających bezpośredniego kontaktu z rolnikami, czy uczniami klas maturalnych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zrezygnowała w 2020 r. z przeprowadzenia konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz ,,Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym”. Pomimo licznego zainteresowania ww. konkursami za najważniejsze uznano zdrowie i życie uczestników, które mogłoby być zagrożone ze względu na obowiązujący stan epidemii w Polsce.

Niezależnie od niesprzyjających prognoz rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce,
jak i na świecie, Oddział nie bierze pod uwagę zawieszenia działalności prewencyjnej, wręcz przeciwnie, planowane są kolejne, dotychczas nieorganizowane przedsięwzięcia. Pozorne utrudnienia motywują pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku do intensyfikacji nowych form działalności w celu zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolnych.

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz Grądzka

 

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

czas przerwy

Nr stacji

Kamienny Dwór

2, 9

2020-10-29 08:00

2020-10-29 14:00

6

06-326

Mierzwin Mały
od 1 do 48

2020-11-03 08:00

2020-11-03 14:00

6

06-210

 

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału na obwody łowieckie. Treść obwieszczenia w załączeniu.

pdfobwieszczenie_ob._łowieckie.pdf

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wyszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Wyszki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wyszki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Wyszki

Siedziba Urzędu Gminy Wyszki mieści się przy ul. Piórkowskiej 2 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Piórkowskiej wyposażone w schody 11 stopni oraz od ul. Nowej wyposażone w schody 10 stopni. Drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku jest rzadko używane – wąskie schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz i pomieszczenia referatu finansowego, pracownicy pozostałych referatów dostosowują się do potrzeb petentów. Na parterze budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla petentów przy którym można z pomocą pracowników wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z biegiem czasu Urząd zamierza dostosować budynek gminny do wymogów dostępności dla wszystkich osób.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Niewiński, adres poczty elektronicznej a.niewinski@wyszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857305890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy i rozbudowy drogi w Filipach, Etap 1. Treść w załączeniu.

pdfObw._Starosty_droga_Filipy_Etap_1.pdf

Podkategorie