Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 - 15 lat).
 3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
  Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 26.06 - 16.07.2022 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06 - 20.07.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(85) 7497305 Białystok

(86) 2760878 Zambrów

(87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 06.05.2022 r.

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w związku z § 32 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) na wniosek Wójta Gminy Wyszki zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach do prowadzenia postępowań dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                        Zofia Lucyna Oksiuta

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami, którego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. Więcej szczegółów w załączniku:pdfmateriał_prasowy_podlaskie.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki poszukuje osób do pełnienia funkcji asystenta rodziny.

I. Rodzaj umowy : zlecenie

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

II. Wymagania niezbędne

1. wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2. prawo jazdy kat. B

3. Asystentem rodziny może zostać osoba, która:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Zakres zadań asystenta rodziny:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych

- udzielanie wsparcia dzieciom, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie,

- współpraca z jednostkami administracji, organizacjami i podmiotami oraz osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

IV. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie , że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona.

Więcej informacji dotyczących zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17

tel. 85 555 68 15

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Topczewo

2022-03-28 10:00

2022-03-28 14:00

4

06-209

Warpechy Stare

 • kolonie

2022-03-29 08:30

2022-03-29 15:00

7

07-769

Warpechy Nowe

Warpechy Stare
Stacewicze
Mieszuki
Olszanica

2022-03-29 08:30

2022-03-29 11:00

3

06-: 60, 282, 283, 765, 769, 777, 778, 815, 825, 1019

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zawiadamiam o XXV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2021.pdfRAPORT_za_2021_r.pdf
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.pdfocena_zasobów_za_2021.pdf
 7. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA_za_2021.pdf  pdfHARMONOGRAM_GKRPA_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 10. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Wyszki w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 17. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2021 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdf  pdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdf  pdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf                                             pdfkomisja_skarg_wniosków_i_petycji.pdf  pdfkomisja_rewizyjna.pdf
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy:

 • wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi
 • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski.

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów, tj. 180 dni w 

Podkategorie