Logotyp do ogłoszenia na stronę internetową Konkursu

 

Informujemy o ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

Za
Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 27 czerwca 2021 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

sala konferencyjna Urzędu Gminy Wyszki

  Darując krew
- ratujesz życie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

Podstawa prawna:

 1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 12 maja 2021 r. poz. 440/.
 2. Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 maja 2021 r. poz. 478/.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

 XVIII sesji Rady Gminy Wyszki odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_za_2020_rok.pdf
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._dzierżawy.pdf
 7. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczepany.pdfProjekt_uchwały_dot._zgody_na_zamianę_nieruchomości.pdf
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w  punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim.pdfProjekt_uchwały_dot._porozumienia_nauka_religii_Koscioła_Adwentystów.pdf
 9. Określenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._zasad_wynajmowania_lokali_wchodzących_w_skład_mieszkaniowego_zasobu_Gminy.pdf
 10. Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdfProjekt_uchwały_dot._wzoru_wniosku_i_deklaracji_na_dodatek_mieszkaniowy.pdf
 11. Podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._zm._odstępstwa_od_zakazu_spożywania_napojów_alkoholowych.pdf
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037. 
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

Organizacje branżowe i międzybranżowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uprawnione do ubiegania się o środki finansowe funduszy,  mogą składać Propozycję zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7):

https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Mierzwin Mały

2021-05-10 12:00

2021-05-10 14:00

2

06-210

Moskwin

2021-05-11 08:30

2021-05-11 10:30

2

06-455

Mieszuki

2021-05-11 11:30

2021-05-11 13:30

2

06-777

Olszanica

2021-05-12 08:30

2021-05-12 10:30

2

06-60

Mulawicze

2021-05-12 11:30

2021-05-12 13:30

2

06-290

Mulawicze

2021-05-12 14:00

2021-05-12 16:00

2

06-932

Mulawicze

2021-05-14 11:00

2021-05-14 13:00

2

06-933

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

stypendia jpg

W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z ptasią grypą.

pdfNakazy_i__Zakazy_w_związku_z_ptasią_grypą.pdf

Podkategorie