W ramach organizacji przedsięwzięć służących ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy Wyszki w okresie 01.08-30.11.2020 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” przeprowadziło dla dzieci Gminy Wyszki zdalne warsztaty pn. ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIE DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO. Uczestnicy (20 osób) budowali model zabytku Gminy Wyszki: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach.

Zaprezentowana nowoczesna forma edukacji regionalnej przyczyni się do wzrostu świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego wśród młodego pokolenia mieszkańców Gminy Wyszki.

Zabytki sakralne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze Gminy Wyszki znajduje się wiele obiektów z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe subregionu. Zabytki sakralne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać!  

           kościół wyszki

 

Zadanie „ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIE DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO było współfinansowane ze środków Gminy Wyszki

Od 9 listopada br. wprowadzamy ważną zmianę dla osób, które dokonują samospisu - skracamy czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Od 23 listopda samospis będzie można wypełnić tylko w ciagu 2 dni od pierwszego skutecznego logowania.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

Źródło: https://spisrolny.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2020/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_listopad_2020.pdf

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1962).

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  Kamienny Dwór i Wólka Pietkowska  dn. 13.11.2020 r.  godz. 8.00 - 12.00 oraz Kamienny Dwór nr 2 i 9 w dn. 16.11.2020 r. godz. 8.00 - 14.00

 

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju

 • Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
 • Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.
 • Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.

„Elektroniczna usługa, która umożliwi podatnikom umówienie wizyty w urzędzie skarbowym, to ważny krok w programie „Klient w centrum uwagi KAS”. Dzięki usłudze zwiększymy komfort załatwiania spraw w urzędzie przy zapewnieniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji” – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Nowy model obsługi opracowany przez białostocką Izbę Administracji Skarbowej uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim.

26 października usługa zostanie wprowadzona w 5 kolejnych regionach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. W tych województwach już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze swoim urzędem. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

„Naszym priorytetem jest zarówno wysoki poziom jakości obsługi, jak również bezpieczeństwo w urzędach. Cieszę się, że nasze rozwiązanie zostanie wdrożone w całym kraju, bo jak wynika z ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród podatników korzystających z usługi w województwie podlaskim, doceniają oni to rozwiązanie. Jestem przekonany, że podobnie będzie w innych województwach” – mówi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

Jak się umówić na wizytę

Wizytę w urzędach skarbowych województwa podlaskiego można umówić:

 • przez internet – możesz skorzystać zelektronicznego formularzadostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego
 • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego
 • w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia.

Podatnicy doceniają nową usługę

Ankieta przeprowadzona wśród podatników z województwa podlaskiego, w którym przeprowadzono pilotaż usługi pokazała, że 77 proc. ankietowanych uznało, że wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy i zwiększa bezpieczeństwo. 72 proc. stwierdziło też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny.

Inne sposoby załatwiania spraw online

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Radosław Hancewicz

Rzecznik prasowy podlaskiej KAS

Działalność prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku w 2020 roku

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku systematycznie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym i rolniczym chorobom zawodowym. Jak co roku Kasa wykorzystuje różne formy działań – pogadanki, szkolenia, konkursy, przeglądy gospodarstw i prac polowych, czy też pokazy bezpiecznej pracy.

Rok 2020 okazał się jednak wyjątkowym w swym przebiegu czasem – nie tylko
dla samego społeczeństwa i występujących w nim stosunków społecznych ale również
dla instytucji, które normują jego prawidłowe funkcjonowanie. Istniejący stan epidemii
w Polsce spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym COVID-19 zmienił dotychczas stosowane przez Oddział formy działań
oraz wpłynął na konieczność wypracowania nowych rozwiązań, zgodnych z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju Oddział nie zrezygnował z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej. Poprzez publikacje w środkach masowego przekazu z terenu województwa podlaskiego KRUS promował szkolenie e-learningowe
dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej
i przystępnej formie przybliżyło zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Upowszechniano również ulotki, broszury, plakaty i informacje dotyczące prowadzonych kampanii prewencyjnych.

Ze względu na niemożność przeprowadzenia konkursów, które dotychczas były organizowane po szkoleniach rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim, opracowano konkursy w formie korespondencyjnej.

Pierwszy z nich, już zakończony - ,,Rola rolnika by upadku unikał” upowszechniał wiedzę o zagrożeniach i przyczynach wypadków oraz popularyzował sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych.

Kolejny konkurs ,,Rolniku nie daj się kleszczom” upowszechnia profilaktykę zachorowań na choroby odkleszczowe (boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu). Nie został on jeszcze rozstrzygnięty – na zgłoszenia w formie arkuszu testowego wraz z klauzulą informacyjną RODO czekamy do 30 listopada 2020 r. Test wraz z pozostałymi dokumentami dostępne są przy wejściu do sal obsługi interesantów KRUS.

Dzięki tym przedsięwzięciom Oddział aktywnie zwiększa świadomość rolników w zakresie bhp w rolnictwie. Skutkuje to zmniejszeniem liczby zgłaszanych wypadków przy pracy rolniczej, a także negatywnych skutków zdrowotnych.

Innowacyjną formą działań okazał się również konkurs fotograficzny ,,Wieś podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie”, który polegał na dostarczeniu do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku 5 fotografii na temat zapobiegania wypadkom
w gospodarstwach rolnych, a w szczególności: upadkom osób, pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych, uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta. Fotografie miały przedstawiać to, w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują lub zmniejszają występowanie zagrożeń, które
są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, co zaowocowało licznymi zgłoszeniami w konkursie. Dzięki temu działaniu rolnicy mieli możliwość zastanowienia się nad bezpiecznymi rozwiązaniami stosowanymi we własnym gospodarstwie, jak i nad tymi, które wymagają dalszego dopracowania.

Dzięki od lat stosowanej korespondencyjnej formie Wojewódzkiego konkursu dla rolników - producentów mleka, konkurs ,,Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” odbył się bez zmian. Polegał on na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe i jedno pytanie opisowe o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości rolników – producentów mleka (których wielu prowadzi gospodarstwa na terenie województwa podlaskiego) w zakresie zagrożeń i znajomości zachowań zwierząt oraz zaspokojenia ich potrzeb bytowych.

Na początku 2020 roku pracownicy Oddziału mieli możliwość przeprowadzenia działań również z najmłodszymi – uczniami szkół podstawowych, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Zorganizowano 167 szkoleń w szkołach podstawowych i gimnazjach, zapoznając 8415 uczniów z zasadami ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym,
a także ,,Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat
w gospodarstwach rolnych”.

Ze względu na charakter działań wymagających bezpośredniego kontaktu z rolnikami, czy uczniami klas maturalnych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zrezygnowała w 2020 r. z przeprowadzenia konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz ,,Bezpieczna Praca w Gospodarstwie Rolnym”. Pomimo licznego zainteresowania ww. konkursami za najważniejsze uznano zdrowie i życie uczestników, które mogłoby być zagrożone ze względu na obowiązujący stan epidemii w Polsce.

Niezależnie od niesprzyjających prognoz rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce,
jak i na świecie, Oddział nie bierze pod uwagę zawieszenia działalności prewencyjnej, wręcz przeciwnie, planowane są kolejne, dotychczas nieorganizowane przedsięwzięcia. Pozorne utrudnienia motywują pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku do intensyfikacji nowych form działalności w celu zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolnych.

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz Grądzka

 

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

czas przerwy

Nr stacji

Kamienny Dwór

2, 9

2020-10-29 08:00

2020-10-29 14:00

6

06-326

Mierzwin Mały
od 1 do 48

2020-11-03 08:00

2020-11-03 14:00

6

06-210

 

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału na obwody łowieckie. Treść obwieszczenia w załączeniu.

pdfobwieszczenie_ob._łowieckie.pdf

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wyszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Wyszki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wyszki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Niewiński, adres poczty elektronicznej a.niewinski@wyszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857305890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podkategorie