17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Więcej informacji:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne--137.html 

Wójt Gminy Wyszki ogłasza II konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku. Szczegóły w załączniku:pdfDrugi_konkurs_-_sport.pdf

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Beneficjent - Gmina Wyszki realizuje projekt pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki” obejmujący swym zakresem zakup i montaż 37 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Wyszki. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe projektu osiągnięte poprzez rzeczową realizację niniejszego projektu to: - ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej, - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym powietrza atmosferycznego, - edukacja społeczności lokalnej w wymiarze korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja ww. projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących pozytywnych efektów: - poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego (redukcja emisji gazów cieplarnianych, technologia bezodpadowa), - polepszenia codziennych warunków życia i funkcjonowania, - wzrostu edukacji środowiskowej wśród mieszkańców gminy, - promocji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi 462 537,72 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 423 124,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich stanowi 72% wydatków kwalifikowalnych projektu i wynosi 304 649,28 zł.

Zestaw logotypow kolorowych EFRR

     Urząd Gminy Wyszki informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych, w tut. Urzędzie można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

Sysco Polska Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. "Z biznesowym podejściem" o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferują bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 15 570,00 zł na koszty prowadzenia działalności przez rok.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób, powyżej 30 roku życia, które zamieszkują na terenie subregionu bielskiego, tj. powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego oraz gmin Gródek, Michałowo, Suraż i Poświętne powiatu białostockiego.

Biuro projektu: ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E, 17-100 Bielsk Podlaski

W załączeniu pngplakat.png

Zarządzenie Nr 459/18
Wójta Gminy Wyszki

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku 2 art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zarządza się, co następuje:

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień, ogłoszony zarządzeniem Nr 452/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 11 maja 2018 r. W ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej Gminy Wyszki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wyszki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

pdfunieważnienie_konkursu-profilaktyka_i_wypoczynek.pdf

Zarządzenie Nr 456/18
Wójta Gminy Wyszki

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z  zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań z  zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 447/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z  zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki a Oferentem.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wyszki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfrozstrzygnięcie_konkursu-_kultura_i_tradycja.pdf

plakat GSDR

Przewodniczący Rady Gminy Wyszki zaprasza na XXIII sesję Rady Gminy, która odbęddzie się 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Wyszki.

W załączeniu pdflist_Prezesa_KRUS.pdf