załącznik caritas

Wyszki, dn. 2018-11-26

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

ogłasza nabór na stanowisko

asystent rodziny - na zastępstwo

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076 i 1544) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 8. znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1074 i 1544),

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 5. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odpornośc na stres,
 8. odpowiedzialność,
 9. kreatywność,
 10. rzetelność,
 11. systematyczność;

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we wspólpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej,
 3. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);
 4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca na zastępstwo w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo) od 1 stycznia 2019 r.
 2. Praca w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629 i 2073) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 3. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (oryginały do wglądu),
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

VII. Miejsce i termin skłądania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 10 grudnia 2018 r.

 Dyrektor GOPS w Wyszkach

Marzanna Olszewska

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 25 listopada 2018 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

ambulans przy Urzędzie Gminy w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców wsi Topczewo ul. Brańska i Szkolna w dniu 28.11.2018 r. w godz. 8.00 - 14.00.

Więcej informacji na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Informujemy o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wyszki przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze

3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Wyszki

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących 

8. Wybór Przewodniczącego Rady

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady

10. Zamknięcie obrad I sesji

 

 

Zaproszenie na uroczystości

Dyrektor Oddziału KRUS w Białymstoku informuje, iż została podpisana umowa dotycząca grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci objętych ubezpieczeniem społecznym rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Szczegóły w załączniku   pdfInformacja_KRUS.pdf

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2  Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1  Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża lub powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. 

Projekt obejmuje następujące rodzaje bonów edukacyjnych:

Poddziałanie 3.2.1 – bon na:

 • szkolenia i kursy z informatyki
 • szkolenia i kursy z języków obcych (kursy indywidualne lub grupowe na wszystkich stopniach zaawansowania)
 • kursy kompetencji ogólnych (przygotowujące do matury)
 • studia podyplomowe (preferowane kierunki wiążące się z dziedziną nauk technicznych i dziedziną nauk ekonomicznych; inne kierunki – np. ochrona danych osobowych – mogą zostać zakwalifikowane pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez pracodawcę)

– bon szkoleniowy w maksymalnej wysokości 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi 12% wartości szkolenia/studiów.

Bon mogą uzyskać osoby powyżej 50 roku życia lub osoby nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1 (budynek po byłym Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim), pokój nr 1.10, tel. 85 833 10 92 w dni robocze (pon.-pt. w godzinach 7.30-15.30).

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – ok. 40,8 mln.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.

Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bielskiego do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Koordynator subregionalny Marek Martyniuk

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim organizuje kiermasz stroików nagrobnych w dn. 15 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wyszki.

Zapraszamy!

pdfkiermasz_stroików_.pdf

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2017/2018 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. 

 

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html