Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi organizuje warsztaty bożonarodzeniowe skierowane do mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia. Warsztaty odbywać się będą w następujących terminach:

- 2 grudnia 2017r. o godz.10.00 w Sokołach;
- 4 grudnia 2017r. o godz. 15.00 w Choroszczy;
- 6 grudnia 2017r. o godz. 15.00 w Surażu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej szczegółów w załączniku:  pdfwarsztaty_bozonarodzeniowe.pdf

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2017r. Szczegóły w załącznikach:

pdfpismo_wydłużona_rekrutacja_7.1.pdf

pdfregulamin_rekrutacji_UP_7.1.pdf

pdfformularz_Uczestnika_Projektu_7.1.pdf

W załączeniu zaproszenie na debatę "OZE na wsi dla zwykłego mieszkańca".

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 23 listopada 2017r. godz. 9.00-15.00 w Świetlicy w Pulszach. W załączeniu program szkolenia, karta zgłoszeniowa oraz informacje szczegółowe.

pdfzgłoszenie.pdf

pdfprogram.pdf

pdfInformacja.pdf

 

 

 

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW województwa podlaskiego.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

 

serdecznie zaprasza

 

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Warsztaty  zostaną zorganizowane w terminie 23 listopada 2017 r.,  godz. 9:00-15:00
 w świetlicy wiejskiej w Pulszach.

 Jest to inicjatywa mająca na celu zapoznanie uczestników z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów, jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych. Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu drogą elektroniczną
na adres e-mail ug_wyszki@post.pl  lub osobiście do siedziby
Gminy Wyszki do 20 listopada 2017r.

Liczba miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest Pani Magdalena Karpiesiuk

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim informuje o szkoleniu JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców, które odędzie się w każdy wtorek listopada 7.11, 14.11, 21.11, i 28.11. 2017r. o godz. 9.00 w seidzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Mickiewicza 33 - sala konferencyjna 3 piętro. Dodatkowo na szkoleniu zostanie zaprezentowany sposób tworzenia profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji nt. JPK_VAT dla przedsiębiorców na stronie MF: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 6. Informacja dyrektorów o funkcjonowaniu szkół na terenie gminy Wyszki.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Wprowadzenie zmian w  Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 9. Przyjęcie Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
 10. Wprowadzenie zmian w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
 12. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 13. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                     Przewodniczący Rady

                                                    Arkadiusz Krasowski

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza na bezpłatne szkolenie pt."Skuteczna promocja własnego biznesu", które odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Łapach. Szkolenie skierowane jest do lokalnych wytwórców, przedsiębiorców z naszego obszaru. Więcej informacji w pdfzałączniku.pdf

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o śledzenie bezpośredniej transmisji z obrad Kongresu.

Transmisja z pierwszego dnia, z panelu Forum Wójtów i Burmistrzów w dniu 19 października 2017 r. Początek o godz. 13:00: https://youtu.be/GKmB45exkq0

Transmisja z drugiego dnia, z obrad plenarnych w dniu 20 października 2017 r. od godz. 10:00: https://youtu.be/es40d9l5NLE