Sysco Polska Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. "Z biznesowym podejściem" o nr RPPD.02.03.00-20-0075/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferują bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 15 570,00 zł na koszty prowadzenia działalności przez rok.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób, powyżej 30 roku życia, które zamieszkują na terenie subregionu bielskiego, tj. powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego oraz gmin Gródek, Michałowo, Suraż i Poświętne powiatu białostockiego.

Biuro projektu: ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E, 17-100 Bielsk Podlaski

W załączeniu pngplakat.png

Zarządzenie Nr 459/18
Wójta Gminy Wyszki

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku 2 art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zarządza się, co następuje:

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień, ogłoszony zarządzeniem Nr 452/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 11 maja 2018 r. W ogłoszonym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej Gminy Wyszki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wyszki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

pdfunieważnienie_konkursu-profilaktyka_i_wypoczynek.pdf

Zarządzenie Nr 456/18
Wójta Gminy Wyszki

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z  zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań z  zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 447/18 Wójta Gminy Wyszki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z  zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wyszki a Oferentem.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wyszki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pdfrozstrzygnięcie_konkursu-_kultura_i_tradycja.pdf

plakat GSDR

Przewodniczący Rady Gminy Wyszki zaprasza na XXIII sesję Rady Gminy, która odbęddzie się 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Wyszki.

W załączeniu pdflist_Prezesa_KRUS.pdf

 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo to ogólnopolski konkurs o wieloletniej tradycji, którego głównym celem jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Jest skierowany do osób wytwarzających w tradycyjny sposób produkty kulinarne. Ma charakter otwarty, więc przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Bielsku Podlaskim.

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 7 czerwca 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Urzędzie Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2.

W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Wyszek i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat*.

Szanowna Pani!
Czy pamięta Pani o zbliżającym się terminie swojej mammografii? My pamiętamy i serdecznie Panią zapraszamy do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego. 

MAMMOGRAFIA jest najlepszą metodą umożliwiającą wczesne rozpoznanie zmian patologicznych (w tym także raka) w utkaniu piersi, a dla kobiet po menopauzie jej czułość jest najwyższa. Zdajemy sobie sprawę, że w natłoku codziennych obowiązków mogła Pani zapomnieć o tym, żeby zadbać o siebie.

Zapewne pomyślała Pani teraz, że na głowie ma Pani ważniejsze, pilniejsze sprawy i na badanie jeszcze przyjdzie czas. Zapewne tak, ale czy jakakolwiek sprawa jest ważniejsza od własnego zdrowia i życia? Prawdopodobnie jest Pani mamą, a może nawet babcią, a więc osobą bardzo ważną w życiu swoich dzieci i wnuków. Proszę więc pozwolić swoim najbliższym i najukochańszym jak najdłużej cieszyć się swoją obecnością.

Proszę nie dopuścić, żeby z powodu spraw pozornie ważnych zaniedbać najważniejszą – swoje ZDROWIE lub ŻYCIE. Zachęcamy do tego, aby poświęcić krótką chwilę i skorzystać z możliwości, które daje Pani Program Profilaktyki Raka Piersi i wykonać bezpłatną mammografię. Jeśli nawet w trakcie badania mammograficznego okaże się, że w Pani piersi znajduje się jakakolwiek zmiana, to z doświadczenia wiemy, że im jest ona mniejsza tym łatwiejsza do wyleczenia. Dlatego też jeszcze raz serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej mammografii, która w naszej placówce wykonywana jest metodą cyfrową.

Z poważaniem

dr n.med. Katarzyna Borowska – Matwiejczuk

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań mammograficznych mogą zarejestrować się:

Telefonicznie:             85 676 03 32 ; 85 6767 13 22,

lub na stronie:            www.wirtusplus.pl.

Godzina badania ustalana jest indywidualnie z pacjentkami podczas rejestracji. 

* Panie nieobjęte programem profilaktyki raka piersi mogą wykonać badanie odpłatnie.

Kumunikat o zagrożeniu upraw roślin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Bielsku Podlaskim.