Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

Podstawa prawna:

 1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 12 maja 2021 r. poz. 440/.
 2. Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 maja 2021 r. poz. 478/.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

 XVIII sesji Rady Gminy Wyszki odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.pdfOcena_Zasobów_Pomocy_Społecznej_za_2020_rok.pdf
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._dzierżawy.pdf
 7. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczepany.pdfProjekt_uchwały_dot._zgody_na_zamianę_nieruchomości.pdf
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w  punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim.pdfProjekt_uchwały_dot._porozumienia_nauka_religii_Koscioła_Adwentystów.pdf
 9. Określenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._zasad_wynajmowania_lokali_wchodzących_w_skład_mieszkaniowego_zasobu_Gminy.pdf
 10. Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdfProjekt_uchwały_dot._wzoru_wniosku_i_deklaracji_na_dodatek_mieszkaniowy.pdf
 11. Podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot._zm._odstępstwa_od_zakazu_spożywania_napojów_alkoholowych.pdf
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037. 
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

Organizacje branżowe i międzybranżowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uprawnione do ubiegania się o środki finansowe funduszy,  mogą składać Propozycję zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7):

https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Mierzwin Mały

2021-05-10 12:00

2021-05-10 14:00

2

06-210

Moskwin

2021-05-11 08:30

2021-05-11 10:30

2

06-455

Mieszuki

2021-05-11 11:30

2021-05-11 13:30

2

06-777

Olszanica

2021-05-12 08:30

2021-05-12 10:30

2

06-60

Mulawicze

2021-05-12 11:30

2021-05-12 13:30

2

06-290

Mulawicze

2021-05-12 14:00

2021-05-12 16:00

2

06-932

Mulawicze

2021-05-14 11:00

2021-05-14 13:00

2

06-933

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

stypendia jpg

W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z ptasią grypą.

pdfNakazy_i__Zakazy_w_związku_z_ptasią_grypą.pdf

Wyszki, 2021-04-23

OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 wyszki poszukuje specjalistów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) na terenie Gminy Wyszki

1. Rodzaj umowy : zlecenie

2. Termin realizacji: maj 2021 r. – marzec 2022 r.

3. Rodzaj i wymiar usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko ze spectrum autyzmu) w wymiarze:

- 3 godziny terapii logopedycznej,

- 2 godziny terapii psychologicznej,

- 1 godzina terapii pedagogicznej.

4. Wymagane kwalifikacje: zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. poz. 1598):

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi opiekuńcze (logopeda, psycholog, pedagog),

- legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

- posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, udokumentowany staż pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

tel. 85/555 68 15

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Mierzwin Mały

2021-04-26 12:00

2021-04-26 14:00

2

06-210

Górskie

Bogusze

2021-04-29 08:30

2021-04-29 10:30

2

06-509

Samułki Duże

2021-04-30 08:30

2021-04-30 10:30

2

06-256

Godzieby

2021-04-30 11:00

2021-04-30 13:00

2

06-232

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do udziału w największym konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwa Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią rywalizacja będzie w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.

 

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym roku pula nagród wyniesie ponad 35 tys. zł.

Szczegółowe informacje na https://bitwaregionow.pl/

plakat 1bitwa regionów

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U   LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2021 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze   szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów, - w planowanym terminie:

  od 22 do 30 kwietnia 2021 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister - plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Andrzej Czerniawski

 

Podkategorie