Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
 2. wybrać sprawę,
 3. wypełnić formularz „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”,
 4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami o tym jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej.

Plakat ePUAP 1

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze, dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

Webinarium poprowadzą wykwalifikowani Doradcy energetyczni.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań.

Szczegóły szkolenia

Termin: 15 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-11.00 w formie zdalnej z użyciem platformy Microsoft Teams.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2021 roku na adres: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl.

W treści należy podać: imię, nazwisko, nazwę wsi i gminy, w której znajduje się sołectwo oraz adres mailowy do korespondencji.

Dzień przed szkoleniem, na podany przez Państwa adres e-mail, zostanie wysłany link do szkolenia. Po zalogowaniu będzie możliwy udział on-line.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc (ze względu na ograniczenia techniczne platformy Microsoft Teams) jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

 PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

 

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Topczewo

ul. Brańska

ul. Szkolna

2021-04-14 08:00

2021-04-14 14:00

6

06-209

 

 

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 25 kwietnia 2021 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Falki

2021-03-25 08:00

2021-03-25 13:00

5

06-241

 

Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

Zasady przyznawania dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym, okresową emeryturą rolniczą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności emerytury lub renty.
 2. Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie przyznaje się do emerytur/rent/rodzicielskich świadczeń uzupełniających zawieszonych na dzień 31 marca 2021 r.
 3. Osobie uprawnionej do kilku świadczeń emerytalno-rentowych przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.
 4. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 5. Osobom którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wydaje i świadczenie to wypłaca KRUS.
 7. Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy - zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) i składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 8. Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
 9. Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 31 marca 2021 r. prawo do emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 10. Osoba, która nienależnie pobrała dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do jego zwrotu.

OR KRUS w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej korespondencji dwie decyzje:

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA.pdf
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdfRaport__dot.pdf
 7. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2020 rok.pdfRaport_z_Gminnej_Strategii_i_Rozwiązywania_Problemów_Społecznych.pdf
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSprawozdanie_z_zakresu_wspierania_rodziny.pdf
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdfSprawozdanie_z_Programu_Przemocy_w_Rodzinie.pdf
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.pdfSprawozdanie_z_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2020_rok.pdf
 11. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.pdfProgram_ochrony_bezdomnych_zwierząt.pdf
 12. Pozbawienie kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie wsi Szczepany.pdfProjekt_uchwały_dot._pozbawienia_kategorii_drogi__Szczepany.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.pdfProjekt_uchwały_dot._stypendiów.pdf pdfProjekt_Obwieszczenia_dot.__stypendiów_za_osiągnięcia.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na uwzględnienie.pdfProjekt_uchwały_dot._rozpatrzeniea_petycji_-_listu_otwartego_-_Stowarzyszenie__Polska__Wolna__od__GMO.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie.pdfProjekt_uchwały_dot._rozpatrzenia_petycji_-_Referendum_Ludowe.pdf
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.pdfProjekt_uchwały_dot.__dopłaty_do_ścieków.pdf
 17. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Niewino Borowe.pdfProjekt_uchwały_dot._zgoda_na_przejęcie_nieruchomości_-_Niewino_Borowe.pdf
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot.__najmu.pdf
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.pdfProjekt_uchwały_dot._Funduszu_sołeckiego_na_2022_rok.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.pdfProjekt_uchwały_dot._pomocy_powiatowi.pdf
 21. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 22. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 23. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2020 r.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie".

 •         Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?
 •         Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
 •         Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą oszustwa?
 •         Jak prowadzić profil w mediach społecznościowych, skutecznie realizować kampanie promocyjne, zwiększać zasięgi?
 •          Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
 •         Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?

to tylko niektóre z zagadnień, które przybliżą szkolenia proponowane mieszkańcom województwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Kursy realizowane są w ramach projektu unijnego „Cyfrowe Podlaskie” i skorzystać mogą z nich wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami ponad 1500 osób.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby nabyć umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, poznać bliżej tajniki usług elektronicznych, czy profesjonalnie korzystać z możliwości social mediów zarówno przy realizacji przedsięwzięć zawodowych, jak i przy spełnianiu się we własnym hobby.

Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

 1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad.
  Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
 2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne
 4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.

Zajęcia realizowane są w formie zdalnej, stacjonarnej i mieszanej, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W przypadku szkoleń zdalnych, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczone zostaną testy i materiały szkoleniowe.

Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/.

Zapisy

Na szkolenia zapisać się można wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie projektu: cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.

Zapisy na szkolenia przyjmuje realizator szkoleń, czyli firma Open Education Group sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, telefon: 85 869 11 69, 888 566 636, mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl.

Uczestnik podczas rejestracji ma możliwość zadeklarowania preferowanej godziny i terminów zajęć. Spotkania szkoleniowe odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych, w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy.

Informacja o projekcie

Projekt "Cyfrowe Podlaskie" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:

 •          rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 •       nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 •          stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Wartość projektu wynosi 999 475,00 zł, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 826 356,94 zł.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Kasa jednocześnie informuje, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokości emerytury podstawowej (1013,63 zł), mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W związku z tym, podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24% emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

- 36% emerytury podstawowej tj. 365,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

- 48% emerytury podstawowej tj. 487,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ponadto Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

- rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2021 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.,

- pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Podkategorie