Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców wsi Topczewo ul. Brańska i Szkolna w dniu 28.11.2018 r. w godz. 8.00 - 14.00.

Więcej informacji na stronie Internetowej www.pgedystrybucja.pl

Informujemy o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wyszki przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze

3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Wyszki

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących 

8. Wybór Przewodniczącego Rady

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady

10. Zamknięcie obrad I sesji

 

 

Zaproszenie na uroczystości

Dyrektor Oddziału KRUS w Białymstoku informuje, iż została podpisana umowa dotycząca grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci objętych ubezpieczeniem społecznym rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Szczegóły w załączniku   pdfInformacja_KRUS.pdf

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2  Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1  Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących Miasto Łomża lub powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. 

Projekt obejmuje następujące rodzaje bonów edukacyjnych:

Poddziałanie 3.2.1 – bon na:

  • szkolenia i kursy z informatyki
  • szkolenia i kursy z języków obcych (kursy indywidualne lub grupowe na wszystkich stopniach zaawansowania)
  • kursy kompetencji ogólnych (przygotowujące do matury)
  • studia podyplomowe (preferowane kierunki wiążące się z dziedziną nauk technicznych i dziedziną nauk ekonomicznych; inne kierunki – np. ochrona danych osobowych – mogą zostać zakwalifikowane pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez pracodawcę)

– bon szkoleniowy w maksymalnej wysokości 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi 12% wartości szkolenia/studiów.

Bon mogą uzyskać osoby powyżej 50 roku życia lub osoby nieposiadające wykształcenia wyższego.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1 (budynek po byłym Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim), pokój nr 1.10, tel. 85 833 10 92 w dni robocze (pon.-pt. w godzinach 7.30-15.30).

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – ok. 40,8 mln.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu.

Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bielskiego do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Koordynator subregionalny Marek Martyniuk

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim organizuje kiermasz stroików nagrobnych w dn. 15 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wyszki.

Zapraszamy!

pdfkiermasz_stroików_.pdf

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2017/2018 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. 

 

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

Gmina Wyszki, jako organ prowadzący szkoły informuje, iż otrzymała 28.000,00 wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”, z czego:

  1. Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 14.000,00 zł.
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach – 14.000,00 zł.

Udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania, zaś 20% to środki własne, które wyniosły 7.000,00 zł. Z otrzymanej dotacji zakupiono do szkół tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory.


Informacja Wójta Gminy Wyszki

       Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Pragnę poinformować iż, Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej został wydłużony do 31 października 2018 r. Wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy składają wnioski do Biur Powiatowych ARiMR. Pomoc należy się każdemu rolnikowi bez względu na procent strat w gospodarstwie. Istotne jest to, aby strata wynosiła powyżej 30% w uprawach rolnych.

Wszelkie wytyczne, wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, którego gospodarstwie rolnym powstały szkody, można uzyskać bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR, jak również przez stronę internetową http://www.arimr.gov.pl.

MRiRW_-_ogłoszenie_wydłużenie_terminu_składania_wniosków.pdf