Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki poszukuje osób do pełnienia funkcji asystenta rodziny.

I. Rodzaj umowy : zlecenie

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

II. Wymagania niezbędne

1. wykształcenie:

- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2. prawo jazdy kat. B

3. Asystentem rodziny może zostać osoba, która:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Zakres zadań asystenta rodziny:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych

- udzielanie wsparcia dzieciom, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie,

- współpraca z jednostkami administracji, organizacjami i podmiotami oraz osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

IV. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz staż pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie , że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona.

Więcej informacji dotyczących zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17

tel. 85 555 68 15

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Topczewo

2022-03-28 10:00

2022-03-28 14:00

4

06-209

Warpechy Stare

 • kolonie

2022-03-29 08:30

2022-03-29 15:00

7

07-769

Warpechy Nowe

Warpechy Stare
Stacewicze
Mieszuki
Olszanica

2022-03-29 08:30

2022-03-29 11:00

3

06-: 60, 282, 283, 765, 769, 777, 778, 815, 825, 1019

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zawiadamiam o XXV sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2021.pdfRAPORT_za_2021_r.pdf
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.pdfocena_zasobów_za_2021.pdf
 7. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA_za_2021.pdf  pdfHARMONOGRAM_GKRPA_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
 10. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Gminy Wyszki w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 17. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2021 r.pdfkomisja_budżetu_i_finansów.pdf  pdfkomisja_kultury_oświaty_zdrowia_i_pomocy_społecznej.pdf  pdfkomisja_rolnictwa_gospodarki_komunaklnej_i_inwestycji.pdf                                             pdfkomisja_skarg_wniosków_i_petycji.pdf  pdfkomisja_rewizyjna.pdf
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy:

 • wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi
 • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski.

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów, tj. 180 dni w 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że na wortalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy, zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:
- rynek pracy w Polsce
- pomoc w innych obszarach
- rynek pracy w Unii Europejskiej.
Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.
 
Zał. 1 Banner Rynek pracy Ukraina na strony WUP i PUP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego
2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika
w II kwartale 2022 r.
wynosi 60,00 zł.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi
1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2022, tj.30 kwietnia 2022 r., przypada w sobotę, to zgodnie
z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2022 r. 

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Stare Bagińskie

2022-03-22 08:00

2022-03-22 14:00

6

06-214

Nowe Bagińskie

2022-03-22 08:00

2022-03-22 12:00

4

06-214

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Podkategorie