Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

Zasady przyznawania dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym, okresową emeryturą rolniczą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności emerytury lub renty.
 2. Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie przyznaje się do emerytur/rent/rodzicielskich świadczeń uzupełniających zawieszonych na dzień 31 marca 2021 r.
 3. Osobie uprawnionej do kilku świadczeń emerytalno-rentowych przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.
 4. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 5. Osobom którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wydaje i świadczenie to wypłaca KRUS.
 7. Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy - zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) i składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 8. Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
 9. Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 31 marca 2021 r. prawo do emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 10. Osoba, która nienależnie pobrała dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do jego zwrotu.

OR KRUS w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej korespondencji dwie decyzje:

Stosownie do regulacji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.pdfSprawozdanie_GKRPA.pdf
 6. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdfRaport__dot.pdf
 7. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2020 rok.pdfRaport_z_Gminnej_Strategii_i_Rozwiązywania_Problemów_Społecznych.pdf
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.pdfSprawozdanie_z_zakresu_wspierania_rodziny.pdf
 9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdfSprawozdanie_z_Programu_Przemocy_w_Rodzinie.pdf
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.pdfSprawozdanie_z_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_za_2020_rok.pdf
 11. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.pdfProgram_ochrony_bezdomnych_zwierząt.pdf
 12. Pozbawienie kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie wsi Szczepany.pdfProjekt_uchwały_dot._pozbawienia_kategorii_drogi__Szczepany.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.pdfProjekt_uchwały_dot._stypendiów.pdf pdfProjekt_Obwieszczenia_dot.__stypendiów_za_osiągnięcia.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na uwzględnienie.pdfProjekt_uchwały_dot._rozpatrzeniea_petycji_-_listu_otwartego_-_Stowarzyszenie__Polska__Wolna__od__GMO.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie.pdfProjekt_uchwały_dot._rozpatrzenia_petycji_-_Referendum_Ludowe.pdf
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.pdfProjekt_uchwały_dot.__dopłaty_do_ścieków.pdf
 17. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Niewino Borowe.pdfProjekt_uchwały_dot._zgoda_na_przejęcie_nieruchomości_-_Niewino_Borowe.pdf
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.pdfProjekt_uchwały_dot.__najmu.pdf
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.pdfProjekt_uchwały_dot._Funduszu_sołeckiego_na_2022_rok.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.pdfProjekt_uchwały_dot._pomocy_powiatowi.pdf
 21. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 22. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 23. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2020 r.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad.

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie".

 •         Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?
 •         Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
 •         Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą oszustwa?
 •         Jak prowadzić profil w mediach społecznościowych, skutecznie realizować kampanie promocyjne, zwiększać zasięgi?
 •          Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
 •         Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?

to tylko niektóre z zagadnień, które przybliżą szkolenia proponowane mieszkańcom województwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Kursy realizowane są w ramach projektu unijnego „Cyfrowe Podlaskie” i skorzystać mogą z nich wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami ponad 1500 osób.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby nabyć umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, poznać bliżej tajniki usług elektronicznych, czy profesjonalnie korzystać z możliwości social mediów zarówno przy realizacji przedsięwzięć zawodowych, jak i przy spełnianiu się we własnym hobby.

Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

 1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad.
  Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
 2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne
 4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.

Zajęcia realizowane są w formie zdalnej, stacjonarnej i mieszanej, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W przypadku szkoleń zdalnych, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczone zostaną testy i materiały szkoleniowe.

Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/.

Zapisy

Na szkolenia zapisać się można wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie projektu: cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.

Zapisy na szkolenia przyjmuje realizator szkoleń, czyli firma Open Education Group sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, telefon: 85 869 11 69, 888 566 636, mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl.

Uczestnik podczas rejestracji ma możliwość zadeklarowania preferowanej godziny i terminów zajęć. Spotkania szkoleniowe odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych, w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy.

Informacja o projekcie

Projekt "Cyfrowe Podlaskie" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:

 •          rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 •       nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 •          stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Wartość projektu wynosi 999 475,00 zł, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 826 356,94 zł.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Kasa jednocześnie informuje, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokości emerytury podstawowej (1013,63 zł), mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W związku z tym, podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24% emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

- 36% emerytury podstawowej tj. 365,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

- 48% emerytury podstawowej tj. 487,00 dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ponadto Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

- rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2021 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2021 r.,

- pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

W Gminie Wyszki od 1 marca 2021 roku funkcję dzielnicowego pełni starszy aspirant Dariusz Koleda. Jest to policjant z wieloletnim stażem na takim stanowisku. Nowy dzielnicowy będzie współpracował z lokalną społecznością w celu poprawy jej bezpieczeństwa.

Dzielnicowy starszy aspirant Dariusz Koleda przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w Wyszkach ul. Piórkowska 2, w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny z dzielnicowym można nawiązać pod numerem telefonu  47 71 252 95 tel. kom. 885 997 239. Możliwy jest również kontakt e-mail z dzielnicowym dzielnicowy.bielsk-podl10@bk.policja.gov.pl.

 

 

 http://www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl/po6/aktualnosci/71956,NOWY-DZIELNICOWY-W-GMINIE-WYSZKI.html

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Samułki Duże od 30 do 67

2021-03-11 08:00

2021-03-11 14:00

6

06-256

Ignatki

2021-03-17 08:00

2021-03-17 14:00

6

06-243

 

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.

Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Wykonanie testu jest bezpłatne. Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań. Na wykonanie testu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Lista placówek wykonujących testy w kierunku  SARS-CoV-2 dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl.

Ułatwienia procesu rekrutacji do służby wojskowej!

Utworzenie Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR) było odpowiedzią na potrzebę skrócenia procesu rekrutacji do służby wojskowej. Dotychczas, jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Nowym rozwiązaniem usprawniającym proces rekrutacji są WCR, czyli miejsca w których kandydaci w ciągu maksymalnie dwóch dni zrealizują wszystkie niezbędne formalności niezbędne do realizacji upragnionego celu jakim jest: Zostanie Żołnierzem Rzeczypospolitej.

GDZIE I KIEDY FUNCKJONUJĄ WCR?

Informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku Podlaskim w najbliższych miesiącach funkcjonować będzie nw. WCR:

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI
W BIELSKU PODLASKIM

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
ul. Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski

 Celem utworzenia WCR w Bielsku Podlaskim było stworzenie dogodnych warunków wszystkim mieszkańcom terenu administrowanego przez WKU w Bielsku Podlaskim tj. powiatów bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego i wysokomazowieckiego, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

 W najbliższych miesiącach WCR będą funkcjonowały zgodnie z poniższych harmonogramem:

 • 15-16.03.2021 r. – WCR w Bielsku Podlaskim
 • 19-20.04.2021 r. – WCR w Bielsku Podlaskim

WCR – ZASADY DZIAŁANIA?

WCR – to miejsce w którym ochotnicy do służby wojskowej (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) w jednym miejscu i w maksymalnie dwa dni przejdą rozmowę kwalifikacyjną, rozmowy zapoznawcze z przedstawicielami jednostek wojskowych (przyszłych pracodawców), badania psychologiczne i badania lekarskie. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach – teraz wszystko zostanie zrealizowane w WCR bez ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu do różnych instytucji. Na zakończenie prac WCR, jeśli wyniki będą pozytywne ochotnicy otrzymają karty powołania na szkolenia wojskowe w terminie zgodnym z ich preferencjami.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WCR?

Oferta skierowana jest do osób, które nigdy nie były w wojsku, które poważnie myślą o tym, aby związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego. W zależności od preferencji ochotników,
do wyboru są m.in. poniższe ochotnicze formy służby wojskowej.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - szkolenie trwające 28 dni, dedykowane osobom, które nigdy nie były w wojsku, stanowi swoistą przepustkę do ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. Aktualnie jest najkrótszą drogą do zawodowej służby wojskowej. Już podczas szkolenia ochotniczy otrzymają propozycje stanowisk służbowych już w zawodowej służbie wojskowej.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA - oferta dla wszystkich którzy chcą połączyć naukę/pracę
ze służbą ojczyźnie, którzy chcą zrobić coś więcej dla swojej lokalnej społeczności, jednocześnie
nie rezygnując z dotychczasowej aktywności.

Zapraszamy wszystkie osoby, które wykonały „1 KROK” do służby wojskowe tj. złożyły deklarację chęci pełnienia służby wojskowej:

ü na www.zostanzolnierzem.pl;

ü osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;

ü poprzez platformę ePUAP.

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 261 398 072/073

www.facebook.com/WKUBielskPodl

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

 

wcr

 

INFORMACJA

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.820 zł 60 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7.095 zł 40 gr.

   Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 15 lutego 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 r. (5.457 zł 98 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2021 r. poz. 136/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 lutego 2021 r. poz. 195/.

 

p. o. Dyrektora
OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Podkategorie