Informujemy o  XXI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 27 października 2021r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021,
  w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty w Białymstoku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.pptINFORMACJA_O_STANIE_OŚW._w_roku_szk._2020-21.ppt
 4. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.pdfanaliza_oświadczeń_majątkowych_pracownicy.pdf pdfanaliza_oświadczeń_radnych_za_2020.pdf
 5. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 7. Nadanie nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wyszki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 107536B.
 9. Wprowadzenie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyszki.
 10. Przyjęcie Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 11. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo, informujemy  o trwającym aktualnie naborze  wniosków w projekcie pod nazwą: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Szczegółowe dane znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgrhttps://www.gov.pl/web/cyfryzacja/to-dzis--ruszyl-program-wsparcia-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr

Projekt  ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie i złożenia oświadczenia do 2.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki. Na każde dziecko należy wypełnić oddzielne oświadczenie oraz dołączyć dokument potwierdzający pracę w PGR.

Grant będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko zamieszkuje Gminę Wyszki, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

 • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
 • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.             

docZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego_2.doc

docZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_dotyczy_beneficjentów_końcowych_pobie_1.doc

kiermasz stroiki 2

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Falki

2021-11-15 08:00

2021-11-15 14:00

Warpechy Nowe

Warpechy Stare

Pulsze

Mieszuki

Stacewicze

Olszanica


2021-11-19 09:00

2021-11-19 12:00

3

06-: 60, 282, 283, 291, 765, 768, 769, 777, 778, 815, 825, 890, 1019

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości:  

Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Nr stacji

Wyszki

ul. Szkolna 1, 1a, 3

ul. Usługowa 3,5,7

ul. Piórkowska od 1 do 14, Urząd Gminy

2021-09-14 08:00

2021-09-14 13:00

5

06-1251

Filipy

2021-09-15 08:00

2021-09-15 12:00

4

06-255

 Więcej informacji stronie www.pgedystrybucja.pl

Uprzejmie informuję o XX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 13 września 2021r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdfSprawozdanie_z_Gminnego_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Wyszkach.pdf
 6. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
 7. Wyrażenie woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i Aglomeracji Łapy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Topczewo oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 9. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

                                        Zofia Lucyna Oksiuta

Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w części województwa podlaskiego. Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Obejmie on 115 miejscowości w gminach: Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Michałowo, Gródek, Krynki, Szudziałowo, Sokółka, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska i Giby - bezpośrednio przylegających do granicy z Republiką Białorusi.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym: - zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi; - wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej; - zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę; - zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; - ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598) informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. - wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

pdfObwieszczenie rozporządzenia

 

Żródło: PUW w Białymstoku

 

 

ulotka TZM

OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki poszukuje specjalisty do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) na terenie Gminy Wyszki

1. Rodzaj umowy : zlecenie

2. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2021 r.

3. Rodzaj i wymiar usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wspieranie psychologiczne (2 godziny tygodniowo) – dziecko ze spectrum autyzmu

4. Wymagane kwalifikacje: zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych –

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi opiekuńcze,

- legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone rzez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w Wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

- posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, udokumentowany staż pracy, oświadczenie o pełne zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki

tel. 85/555 68 15

kom. 726 014 333

Podkategorie