Miejscowość

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

czas przerwy

Nr stacji

Kamienny Dwór

2, 9

2020-10-29 08:00

2020-10-29 14:00

6

06-326

Mierzwin Mały
od 1 do 48

2020-11-03 08:00

2020-11-03 14:00

6

06-210

 

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału na obwody łowieckie. Treść obwieszczenia w załączeniu.

pdfobwieszczenie_ob._łowieckie.pdf

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wyszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Wyszki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wyszki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Wyszki

Siedziba Urzędu Gminy Wyszki mieści się przy ul. Piórkowskiej 2 17-132 Wyszki, jest to budynek piętrowy, dwu kondygnacyjny bez windy. Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Piórkowskiej wyposażone w schody 11 stopni oraz od ul. Nowej wyposażone w schody 10 stopni. Drzwi budynku mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku jest rzadko używane – wąskie schody i drzwi, służące jako ewakuacyjno-dostawcze.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku korytarz i pomieszczenia referatu finansowego, pracownicy pozostałych referatów dostosowują się do potrzeb petentów. Na parterze budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla petentów przy którym można z pomocą pracowników wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty. Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie posiada również informacji w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z biegiem czasu Urząd zamierza dostosować budynek gminny do wymogów dostępności dla wszystkich osób.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Niewiński, adres poczty elektronicznej a.niewinski@wyszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 857305890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przebudowy i rozbudowy drogi w Filipach, Etap 1. Treść w załączeniu.

pdfObw._Starosty_droga_Filipy_Etap_1.pdf

Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia do oddania krwi.
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 W dniu 18 października 2020 r. (niedziela)

od godz. 10.00 do 14.00

ambulans przy Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wyszkach

  Darując krew
- ratujesz życie

Gmina Wyszki zamieszcza informację o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Treść w załączeniu.

pdfinformacjia_o_wszczęciu_postępowania_z_dn_28.09.2020.pdf

 

Gmina Wyszki zamieszcza informację o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. treść w załączeniu.

pdfinformacjia_o_wszczęciu_postępowania_z_dn_28.09.pdf

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BIELSKI, w ramach którego prowadzona jest  nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzona jest  również edukacja prawna.

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu:

http://bip.powiatbielski.pl/nieodplatnapomocprawna/

Podkategorie