Zarządzenie Nr 225/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień

Na podstawie art. l8a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych
w realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień ze względu na niespełnienie warunków zawartych
w zarządzeniu Nr 212/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień albowiem żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych
w ogłoszeniu.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki www.wyszki.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wyszki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wyszki
mgr inż. Mariusz Korzeniewski
Drukuj