Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  do rolników  i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego.

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń  na terenie województwa podlaskiego  apeluję  do Państwa,  aby:

1. Dokonywać  w  biurach powiatowych ARiMR rejestracji  wszystkich stad, w których utrzymywane są  świnie – dotyczy to również stad z jednym  zwierzęciem.

2. Zgłaszać w  biurach powiatowych AR i MR  wszystkie zmiany pogłowia  świń  w stadach( kupna, sprzedaże, upadki , urodzenia  ), w możliwie najkrótszym terminie.

3. Nie nabywać  świń, o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym,  w szczególności    z niepewnego źródła (  tzw. handlarze ).

4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane  i  zaopatrzone w świadectwa zdrowia , wystawione przez lekarza weterynarii .

5.Bezzwłocznie informować  najbliższą  lecznicę weterynaryjną o upadkach  i zachorowaniach   świń .

6.Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji ( zgodnie  z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 ),  a w szczególności:

  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • zwracać uwagę na bezpieczny  sposób przechowywania słomy na ściółkę,
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed: wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
  • do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu .

Przypominam, że  afrykański pomór  świń (ASF)  jest chorobą  stanowiącą  ogromne zagrożenie   dla gospodarki kraju. Straty związane  z wystąpieniem choroby wynikają  z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą  oraz zakazu eksportu  towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub  z całego terytorium kraju jej wystąpienia.