Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach zatrudni logopedę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Rodzaj umowy: zlecenie

II. Termin realizacji umowy: styczeń - grudzień 2018 r.

III. Rodzaj usług: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania:

- logopeda - wymiar: 2 godziny tygodniowo

IV. Wymagane kwalifikacje (zgodne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

 

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy,

2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami społecznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno- wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań społecznych.

V. Wymagania dodatkowe: pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, dyspozycyjność do pracy w miejscu zamieszkania klienta

VI. Wymagane dokumenty:

1. CV opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922"

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadajace kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie

3. oświadczenie o niekaralności

Kontakt: 85 730 58 82