Zestaw logotypow kolorowych EFRR

Beneficjent - Gmina Wyszki realizuje projekt pn. „Montaż zestawów OZE do wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wyszki” obejmujący swym zakresem zakup i montaż 37 zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Wyszki. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe projektu osiągnięte poprzez rzeczową realizację niniejszego projektu to: - ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej, - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym powietrza atmosferycznego, - edukacja społeczności lokalnej w wymiarze korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja ww. projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących pozytywnych efektów: - poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego (redukcja emisji gazów cieplarnianych, technologia bezodpadowa), - polepszenia codziennych warunków życia i funkcjonowania, - wzrostu edukacji środowiskowej wśród mieszkańców gminy, - promocji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi 462 537,72 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 423 124,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich stanowi 72% wydatków kwalifikowalnych projektu i wynosi 304 649,28 zł.

Zestaw logotypow kolorowych EFRR