Wyszki, dn. 2018-11-26

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

ogłasza nabór na stanowisko

asystent rodziny - na zastępstwo

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076 i 1544) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 8. znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1074 i 1544),

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 5. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odpornośc na stres,
 8. odpowiedzialność,
 9. kreatywność,
 10. rzetelność,
 11. systematyczność;

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we wspólpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej,
 3. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);
 4. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca na zastępstwo w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo) od 1 stycznia 2019 r.
 2. Praca w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629 i 2073) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 3. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (oryginały do wglądu),
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

VII. Miejsce i termin skłądania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 10 grudnia 2018 r.

 Dyrektor GOPS w Wyszkach

Marzanna Olszewska