OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WYSZKACH


z dnia 8 lutego 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 6 statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach wzywa do dokonania zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. w sołectwach:

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1.

Gawiny

Gawiny

2.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

3.

Sieśki

Sieśki

 

Termin zgłaszania list kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich w wymienionych sołectwach ulega przedłużeniu o kolejne 3 dni tj. do 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach ul. Piórkowska 2.

                                                                                                       Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                  w Wyszkach

                                                                                                       Tadeusz Wielanowski