Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

I. Rodzaj umowy : zlecenie

II. Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy: maj 2019 r. 

III. Rodzaj usługi: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecko z niepełnosprawnością (autyzm dziecięcy) w wymiarze:
- 2 godzin tygodniowo w zakresie pomocy psychologicznej

- 2 godzin tygodniowo w zakresie integracji sensorycznej

 IV. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

4. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a.    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b.    kształtowanie nawyków celowej aktywności,

c.    prowadzenie treningu zachowań społecznych. 


V. Wymagania dodatkowe:

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. dyspozycyjność do pracy w miejscu zamieszkania klienta.

  VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie.
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności
 5. Oferta cenowa

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze” w terminie do 9 maja 2019 r. do godz. 12.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl .tel. 504 976 690
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe.
  W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

Dodatkowe informacje – kontakt 85/7305882

Wyszki, 2019-04-30

Dyrektor GOPS w Wyszkach

Marzanna Olszewska