Zarządzenie Nr 66/19

Wójta Gminy Wyszki

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wyszki Raport o stanie Gminy Wyszki za 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wyszki i na stronie internetowej Gminy Wyszki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


docxRAPORT_O_STANIE_GMINY_ZA_2-018_ROK.docx