Zarządzenie Nr 84/19
Wójta Gminy Wyszki

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3472) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam drugi konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wyszki w 2019 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyszki,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

pdfII_konkurs_-_sport.pdf