Wójt Gminy Wyszki – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy Wyszki.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie gminy Wyszki,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się w terminie od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r. do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w pkt.1.
 3. Liczba rachmistrzów spisowych przewidywanych do zaangażowania na terenie gminy Wyszki: 2.

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Andrzej Niewiński, tel. 857305883.

 

pdfProcedura naboru rachmistrzów do PSR2020.pdf

pdfKlauzula informacyjna

 

PSR PLAKAT